Hopp til innhold

Årsmøte 2016/Valg- og kontrollkomiteens årsmelding

Fra Wikimedia Norge

Valgkomiteens oppgaver, som er beskrevet i Wikimedia Norges (WMNO) vedtekter, inkluderer «å organisere og overvåke alle valg av betydning i Wikimedia Norge», samt å fungere «som kontrollkomité, og skal som sådan kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter». I det følgende kalles komiteen "Valgkomiteen" men omfatter da også kontrolloppgavene.

Valgkomiteen har for 2015-2016 bestått av Erlend Bjørtvedt (leder), Trygve Nodeland og Espen Granli.

Valgkomiteen har i perioden hatt fire møter, samtlige på skype. Komiteens medlemmer har i tillegg vært representert på 3 - tre - av WMNOs styremøter.

Komiteen har hatt utfordringer med å få tilgang til de økonomiske dokumentene, og komiteen har gjentatte ganger måtte etterspørre tilgang til regnskap og revisjonsdokumenter, uten å oppnå dette. Det har fra Valgkomiteens side vært et initiativ for lettere tilgang til WMNOs regnskapsføring, bilag, og revisjonsprosess. Regnskap for første halvår 2015 ble ikke stilt til rådighet før tidlig i 2016. Dette tyder på mangler ved rapporterings- og arkiveringsrutinene, som bør forbedres framover.

Valgkomiteen har også fulgt opp at krav og ønsker fra Wikimedia Foundation (WMF) i forbindelse med tildeling av midler har blitt imøtekommet. Ut over manglende tilganger, har det vært et godt samarbeid med styret, og styret og organisasjonens administrasjon har imøtekommet forespørsler fra valgkomiteens medlemmer.

Komiteen har kommet med forslag til endringer i vedtektene, og har oppfordret styret til å splitte valg- og kontrolloppgaver i ulike komiteer.

I egenskap av valgkomite har komiteen arbeidet med å få fram innstilling av kandidater til WMNOs styre.

Det er komiteens oppfatning at styret i Wikimedia Norge har utført sine plikter samvittighetsfullt og i tråd med foreningens vedtekter, retningslinjer og strategier.


Oslo, 10. mars 2016


Erlend Bjørtvedt

Espen Granli

Trygve Nodeland