Hopp til innhold

Kontrollkomiteens årsmelding 2021

Fra Wikimedia Norge

Kontrollkomiteen har i 2020-2021 bestått av

Trygve Nodeland og Harald Groven.

Kontrollkomiteen har i løpet av valgperioden mottatt ryddige og oversiktlige regnskapsrapporter fra styret v/administrasjonen. Der er komiteens oppfatning at styret i Wikimedia Norge har i det vesentlige har utført sine plikter samvittighetsfullt og i tråd med foreningens vedtekter, retningslinjer og strategier.

Komiteen vil likevel uttrykke en viss bekymring med hensyn til styrets saksbehandling i forbindelse med daglig leders permisjon på 11 måneder, fra og med 1. mai 2022. Permisjonen ble gitt i styremøte 15. februar, etter at dokumentene var utdelt «i forkant av møtet», ifølge referatet. Hensiktsmessigheten ved vedtaket om å gi permisjon, ligger etter komiteens vurdering innenfor et typisk styreansvar. Vedtaket er ikke begrunnet, men det vil heller ikke alltid være naturlig i en slik sak. Komiteen finner det imidlertid bekymringsfullt at saksbehandlingen i en så viktig sak, har foregått over bare få dager.

Komiteen finner grunn til å understreke at det er styrets ansvar å organisere virksomheten. Det er også styret som leder virksomheten, og denne ledelse foregår i WMNO gjennom en daglig leder. Den aktuelle permisjonen er gitt uten sikkerhet for at det finnes en vikar i stillingen fra første dag. Det er da bekymringsfullt at det ikke samtidig foreligger noen plan for hvordan virksomheten skal drives i en periode med vakanse, og som er behandlet i styret. At de ansatte selv har laget slike planer, kan vise seg tilstrekkelig, men det har styret etter det opplyste ikke sikret seg. Gjennomføringen, eventuelt endringen av en slik plan vil være det nye styrets ansvar. Men tiden mellom årsmøtet og permisjonen, med en mellomliggende påske, er likevel svært kort. Til dette kommer at det nye styret vil ha nyvalgt leder og nestleder. Disse forhold burde ha ført til at det sittende styret hadde gjennomarbeidet en realistisk plan for styring av virksomheten, for det tilfelle at foreningen ikke har daglig leder per 1. mai.

Årsmeldingen innlevert 20. mars 2022. Korrektur foretatt 21. mars. Trygve W Nodeland (diskusjon) 21. mar. 2022 kl. 14:11 (CET)[svar]