Hopp til innhold

Styremøte 2024 - tirsdag 11. juni

Fra Wikimedia Norge
Sted Digitalt
Dato 11. juni 2024

Forrige: Styremøte tirsdag 2. april 2024

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.

Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.

2. Orienteringer fra ansatte

Fremdrift prosjekter/kampanjer:
 • Styrket kvinneandel på Wikipedia
  • Underprosjekt med huswikipedianere: Kvinner fyller kunnskapshull på Wikipedia
 • Oversettelse av MediaWiki til nordsamisk og Oversettelse av Wikipedia-apper til nordsamisk
Økonomi ved daglig leder:
Ny side under arbeid: Prosjektbudsjett og regnskap

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

3. Ratifiseringsprosess for Movement Charter 25. juni–9. juli

Endelig tekst kommer 18. juni. Se tidsplan.

Forslag til vedtak: Styret tar stilling til endelig tekst per e-post, og daglig leder gis fullmakt til å avgi stemme på deres vegne.

Endelig tekst ble publisert 10. juni.

4. Medlemsmøte 23.–25. august

5. Styringsdokumenter for Wikimedia Norge

Styret har ikke lenger kasserer, og vi har et nytt varamedlem, så det er på tide med en gjennomgang av Styreinstruks og Styrets oppgavefordeling.
Oppstart av arbeid med instruks(er) for driftsansvar, økonomi og regnskap. Se arbeidsdokument og gjeldende stillingsinstruks for daglig leder.

6. Komplettering av valgkomiteen

Se no.wikimedia.org/wiki/Valgkomiteen

7. Eventuelt

Referat

Til stede: Marie, Stian, Fredrik, Åshild, Jon Harald og Elisabeth (referent).

Meldt frafall: Sigrun og Bjørn Christian.

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.

Vedtak: Innkalling og referat godkjennes.


2. Orienteringer fra ansatte

Fremdrift prosjekter/kampanjer:

 • Styrket kvinneandel på Wikipedia, fase 2, startet i april og løper ut 2026, takket være tilskudd på 1 435 000 kr fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Underprosjektet Kvinner fyller kunnskapshull på Wikipedia startet 1. juni i samarbeid med Nasjonalmuseet. Kunsthistoriker Regine Frøystadvåg er ansatt i seks uker for å skrive 50 Wikipedia-artikler om kvinner som har verk i Nasjonalmuseets samling. Det er søkt om 260 000 kr i støtte fra Fritt Ord. Får vi ekstern støtte, kan underprosjektet rulles ut i sin helhet med en ny huswikipedianer hos en annen institusjon i første halvår 2025, se beskrivelse.
 • Vi vil sluttføre prosjektene med oversettelser til nordsamisk i juni, og vi kjøper tjenester fra byrået Samtext for å komme i mål.
 • Det er planlagt sommerkampanje med deling av 50 nordsamiske Wikipedia-artikler om samisk levende kulturarv. Prosjektet er støttet av UNESCO Norge og er det siste av «arvede» prosjekter fra tidligere styrer og forrige daglig leder, som det har tatt lang tid å sluttføre.

Økonomi ved daglig leder:

 • Ukomplett regnskapsrapport for juli 2023-juni 2024 ble raskt gjennomgått. Det forventes et endelig resultat som er tett opptil budsjettet.
 • Budsjett for 2025: Første halvår er vedtatt, og utkast for andre halvår er en videreføring av inntekter/utgifter på samme nivå. Eneste vesentlige kostnadsøkning gjelder leien på Sentralen, hvor det er forventet 5-10 prosent prisstigning samtidig som vi må øke fra tre til fire arbeidsplasser. Leien i 2025 vil likevel være lavere enn i 2022 på Greenhouse.
 • Vi bruker stadig flere funksjoner i Tripletex (regnskapssystemet vårt), som vi gikk over til ved årsskiftet. Fremover vil ansatte holde orden på fleksitiden sin i systemet, og det letter arbeidet for den enkelte og ved lønnskjøring.
 • Alternative systemer for medlemshåndtering og donasjoner er under uttesting.

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.


3. Ratifiseringsprosess for Movement Charter (MC) 25. juni–9. juli

Daglig leder orienterte, og styret sa seg enig i at det er vanskelig å ta stilling til et dokument som er lite håndfast. Viktige prinsipper er flyttet til vedlegg som ikke er del av ratifiseringsprosessen, og det er uklart hvordan vedlegg kan endres over tid. Styret spilte inn at krav om geografisk spredning og kjønnsbalanse i Global Council bør være innarbeidet i MC. Det er planlagt to arbeidsmøter om MC i gruppen for daglig ledere, hvorav Maryana Iskander deltar på det ene.

Vedtak: Daglig leder holder styret informert, slik at styret kan vedta per e-post om WMNO skal ratifisere MC. Styret instruerer daglig leder om hva hun skal stemme på WMNOs vegne.

[29.06.2024: Styret har vedtatt per e-post å stemme blankt til ratifisering av Movement Charter med denne begrunnelsen.]


4. Medlemsmøte 23.–25. august

 • Behandling av budsjett for 2. halvår 2025 på møtet: Må vi gjøre møtet til et ekstraordinært årsmøte for å kunne vedta budsjettet? Daglig leder undersøker om årlig tilskuddssøknad til WMF, som har frist i september, kan sendes inn kun med styregodkjent budsjett som medlemmene har blitt godt informert om i forkant av og under møtet.
 • Innspill til programmet: Marie kan bidra til programposten med SAMLA, og Sigrun vil også bli forespurt. Åshild kan hjelpe til med punkt om implementering av UCoC. Administrasjonen ferdigstiller programmet og sender ut info til medlemmer.


5. Styringsdokumenter for Wikimedia Norge

Vedtak: Enkel oppdatering av Styreinstruks og Styrets oppgavefordeling utføres av daglig leder. Styret kan jobbe med dokumentene ved leilighet.

Marie og Stian ser nærmere på instruks(er) for driftsansvar, økonomi og regnskap og daglig leders stillingsinstruks, evt. sammen med daglig leder. Dokumentutkast forelegges styret.


6. Komplettering av valgkomiteen

Vedtak: Styreleder kontakter to aktuelle kandidater.


7. Eventuelt

Elisabeth: Styringsgruppen i Language Diversity Hub har sendt inn ny søknad om støtte, hvor det enda en gang påstås at WMNO kuttet støtten til huben i juni 2023, selv om vi har viet 20 % av en stilling til arbeidet. Elisabeth har nå formidlet at WMNO ikke lenger vil benytte stillingsressurser på huben, og at WMNO-ansatte som deltar, gjør det på fritiden og uten å representere WMNO.