Hopp til innhold

Årsplan 2018–2019/Budsjett

Fra Wikimedia Norge
Budsjettpost, kroner
Budget item, NOK
Vedtatt budsjett 2018-2019
Budget 2018-2019
Vedtatt budsjett 2017-2018
Budget 2017-2018
Financial statement 2017 Kommentarer
Comments
Årsmøte 2018 Årsmøte 2017
Annual meeting 2018 Annual meeting 2018
INNTEKTER
REVENUES
Tilskudd fra Wikimedia Foundation
Funding from Wikimedia Foundation
1 970 000 1 850 000 1 730 000 Justert på grunn av nasjonale prosjektmidler

Adjusted because of national funding

Offentlig tilskudd
Public grants
70 000 60 000 68 168
Andre tilskudd
Other funding
230 000 112 000 73 515 Prosjektmidler, medlemskontingenter og private donasjoner
National funding, membership fees and privat donations
Totale inntekter
Gross profit
2 270 000 2 022 000 1 871 703 Naturaliastøtte er ikke inkludert i dette budsjettet, og er gitt til lokaler, servering, premier i konkurranser, reiser, konferanseavgifter og donasjoner fra Techsoup

In-kind donations are not included in this budget, but they include: venues, food, prizes, travels, admission to conferences, donations from Techsoup

UTGIFTER
EXPENSES
Personalkostnader
Payroll expenses
1 451 376 1 268 000 1 210 518
Leie lokaler
Rent
90 000 80 000 58 204
Felleskostnader lokaler
Other rental costs
35 000 40 000 31 017
Renhold
Cleaning
6 000 6 000 3 858
Annen leiekostnad
Other rental costs
10 000 10 000 11 250
Inventar
Furniture
3000 3 000 5 675
Datautstyr
Data equipment
10 000 10 000 13 253
Dataprogram anskaffelse
Data, licenses
2 000 10 000 649
Årlig vedlikehold og support programvare
Early repair and maintenance
13 000 2 000 22 675
Revisjonshonorar
Auditing
35 000 40 000 31 625
Regnskapstjenester
Accounting
120 000 110 000 94 485
Kontorrekvisita og Faglitteratur
Office supplies
4 000 10 000 4 835
Møte, kurs, oppdatering ol
Meetings, courses
6 000 6 000 500 Uten kostnader dekket av naturaliastøtte

Inkind donations are not included

Internett
Internet
9 000 9 000 3 972
Porto
Porto
2 000 2 000 867
Reisekostnad
Travels
147 000 82 000 202 446 Reiser til ansatte og styre
Travels staff and board
Kontigenter/gaver/forsikringspremie
Web costs
10 000 10 000 5 234
Representasjon
Representation
20 000 20 000 11 516
Prosjekt Støtte frivillig aktivitet
Program Supporting communities
150 000 100 000 200 234 7610 accounting record
Prosjekt Innholdsarbeid
Program Closing content gaps
30 000 80 000 74 603 7620 accounting record
Prosjekt Mangfold
Program Building diverse communities
60 000 90 000 7630 and 7640 accounting record
Prosjekt Fremme fri kunnskap
Program Raising awareness of free, trusted knowledge
30 000 0 0
Bank og kortgebyr
Bank
15 000 15 000 7 613
Sum driftskostnader
Total operations cost
2 258 376 1 995 000 2 023 118
Driftsresultat
Profit from operations
11 624 27 000 (151 415)
Finanskostnader
Financial costs
2 000 2 000 1 410
Endelig resultat
Profit before tax
9 624 17 000 (150 005)