Hopp til innhold

Årsplan 2019–2020/Budsjett

Fra Wikimedia Norge
Budsjettpost, kroner
Budget item, NOK
Forslag budsjett 2019-2020
Budget 2019-2020
Vedtatt budsjett 2018-2019
Budget 2018-2019
Financial statement 2018 Kommentarer
Comments
INNTEKTER
REVENUES
Tilskudd fra Wikimedia Foundation
Funding from Wikimedia Foundation
1 900 000 1 970 000
Andre tilskudd
Other funding
340 000 300 000 Tildelte prosjektmidler, medlemskontingenter og private donasjoner
National funding, membership fees and privat donations
Totale inntekter
Gross profit
2 240 000 2 270 000 Donasjoner fra samarbeidspartnere er ikke inkludert i dette budsjettet
In-kind donations from partners are not included in this budget
UTGIFTER
EXPENSES
Personalkostnader
Payroll expenses
1 370 000 1 451 376 I 2018 omfattet personalkostander en 50 % stilling i 6 mnd i samarbeid med Nasjonalbiblioteket
Leie lokaler
Rent
145 000 90 000 Wikimedia Norge har fått nye kontorlokaler og felleskostnader er nå del av posten Leie lokaler
Felleskostnader lokaler
Other rental costs
35 000
Renhold
Cleaning
20 000 6 000 Renholdsutgiften øker for de nye lokalene
Annen leiekostnad
Other rental costs
10 000
Inventar
Furniture
3 000 3 000
Datautstyr
Data equipment
5 000 10 000
Dataprogram anskaffelse
Data, licenses
5 000 2 000
Årlig vedlikehold og support programvare
Early repair and maintenance
8 000 13 000
Revisjonshonorar
Auditing
35 000 35 000
Regnskapstjenester
Accounting
115 000 120 000
Kontorrekvisita og Faglitteratur
Office supplies
4 000 4 000
Møte, kurs, oppdatering ol
Meetings, courses
6 000 6 000
Internett
Internet
9 000 Internett er del av posten Leie lokale etter flytting av lokaler
Porto
Porto
2 000 2 000
Reisekostnad
Travels
160 000 147 000 Reiser til ansatte og styre

Kontigenter/gaver/forsikringspremie
Web costs
10 000 10 000
Representasjon
Representation
20 000 20 000
Prosjekt Støtte frivillig aktivitet
Program Supporting communities
180 000 150 000 Ulike støtteordninger Wikimedia Norge tilbyr har blitt tatt mer i bruk, og derfor økes beløpet på denne posten
Prosjekt Innholdsarbeid
Program Closing content gaps
30 000 30 000
Prosjekt Mangfold
Program Building diverse communities
60 000 60 000
Prosjekt Fremme fri kunnskap
Program Raising awareness of free, trusted knowledge
30 000 30 000
Bank og kortgebyr
Bank
15 000 15 000
Sum driftskostnader
Total operations cost
2 223 000 2 258 376
Driftsresultat
Profit from operations
17 000 11 624
Finanskostnader
Financial costs
2 000 2 000
Endelig resultat
Profit before tax
15 000 9 624