Årsplan 2020–2021/Budsjett

  Fra Wikimedia Norge


  Budsjettpost, kroner
  Budget item, NOK
  Forslag budsjett 2020-2021
  Budget 2020-2021
  Vedtatt budsjett 2019-2020
  Budget 2019-2020
  Kommentarer
  Comments
  INNTEKTER
  REVENUES
  Tilskudd fra Wikimedia Foundation
  Funding from Wikimedia Foundation
  1 970 000 1 900 000
  Andre tilskudd
  National funding
  781 000 340 000 Tildelte prosjektmidler, momsrefusjon, medlemskontingenter og private donasjoner
  National funding, membership fees and privat donations
  Totale inntekter
  Gross profit
  2 751 000 2 240 000 Donasjoner fra samarbeidspartnere er ikke inkludert i dette budsjettet
  In-kind donations from partners are not included in this budget
  UTGIFTER
  EXPENSES
  Personalkostnader
  Payroll expenses
  1 800 000 1 370 000
  Leie lokaler
  Rent
  255 000 145 000
  Felleskostnader lokaler
  Other rental costs
  35 000
  Renhold
  Cleaning
  30 000 20 000
  Inventar
  Furniture
  35 000 3 000
  Datautstyr
  Data equipment
  20 000 5 000
  Dataprogram anskaffelse
  Data, licenses
  10 000 5 000
  Årlig vedlikehold og support programvare
  Early repair and maintenance
  5 000 8 000
  Revisjonshonorar
  Auditing
  35 000 35 000
  Regnskapstjenester
  Accounting
  120 000 115 000
  Kontorrekvisita og faglitteratur
  Office supplies
  10 000 4 000
  Møte, kurs, oppdatering ol
  Meetings, courses
  10 000 6 000
  Porto og telefon
  Porto and telephone
  11 000 2 000
  Reisekostnad
  Travels
  170 000 160 000 Reiser til ansatte og styre

  Kontigenter/gaver/forsikringspremie
  Gifts, insurance costs
  10 000 10 000
  Representasjon
  Representation
  3 000 20 000
  Prosjekt Støtte frivillig aktivitet
  Program Supporting Communities''
  100 000 180 000
  Prosjekt Innholdsarbeid
  Program Closing Content Gaps
  50 000 30 000
  Prosjekt Mangfold
  Program Building diverse communities
  60 000 Vi har redusert til 3 prosjekter, der alle går under paraplyen mangfold
  Prosjekt Fremme fri kunnskap
  Program Raising Awareness of Free, Trusted Knowledge
  50 000 30 000
  Bank og kortgebyr
  Bank
  5 000 15 000
  Sum driftskostnader
  Total operations cost
  2 739 000 2 223 000
  Driftsresultat
  Profit from operations
  12 000 17 000
  Finanskostnader
  Financial costs
  1 000 2 000
  Endelig resultat
  Final profit
  11 000 15 000