Årsplan 2020–2021/Budsjett

Fra Wikimedia Norge


Budsjettpost, kroner
Budget item, NOK
Forslag budsjett 2020-2021
Budget 2020-2021
Vedtatt budsjett 2019-2020
Budget 2019-2020
Kommentarer
Comments
INNTEKTER
REVENUES
Tilskudd fra Wikimedia Foundation
Funding from Wikimedia Foundation
1 970 000 1 900 000
Andre tilskudd
National funding
781 000 340 000 Tildelte prosjektmidler, momsrefusjon, medlemskontingenter og private donasjoner
National funding, membership fees and privat donations
Totale inntekter
Gross profit
2 751 000 2 240 000 Donasjoner fra samarbeidspartnere er ikke inkludert i dette budsjettet
In-kind donations from partners are not included in this budget
UTGIFTER
EXPENSES
Personalkostnader
Payroll expenses
1 800 000 1 370 000
Leie lokaler
Rent
255 000 145 000
Felleskostnader lokaler
Other rental costs
35 000
Renhold
Cleaning
30 000 20 000
Inventar
Furniture
35 000 3 000
Datautstyr
Data equipment
20 000 5 000
Dataprogram anskaffelse
Data, licenses
10 000 5 000
Årlig vedlikehold og support programvare
Early repair and maintenance
5 000 8 000
Revisjonshonorar
Auditing
35 000 35 000
Regnskapstjenester
Accounting
120 000 115 000
Kontorrekvisita og faglitteratur
Office supplies
10 000 4 000
Møte, kurs, oppdatering ol
Meetings, courses
10 000 6 000
Porto og telefon
Porto and telephone
11 000 2 000
Reisekostnad
Travels
170 000 160 000 Reiser til ansatte og styre

Kontigenter/gaver/forsikringspremie
Gifts, insurance costs
10 000 10 000
Representasjon
Representation
3 000 20 000
Prosjekt Støtte frivillig aktivitet
Program Supporting Communities''
100 000 180 000
Prosjekt Innholdsarbeid
Program Closing Content Gaps
50 000 30 000
Prosjekt Mangfold
Program Building diverse communities
60 000 Vi har redusert til 3 prosjekter, der alle går under paraplyen mangfold
Prosjekt Fremme fri kunnskap
Program Raising Awareness of Free, Trusted Knowledge
50 000 30 000
Bank og kortgebyr
Bank
5 000 15 000
Sum driftskostnader
Total operations cost
2 739 000 2 223 000
Driftsresultat
Profit from operations
12 000 17 000
Finanskostnader
Financial costs
1 000 2 000
Endelig resultat
Final profit
11 000 15 000