Årsplan 2021–2022/Budsjett

Fra Wikimedia Norge


Budsjettpost, kroner
Budget item, NOK
Forslag budsjett 2021-2022
Budget 2021-2022
Vedtatt budsjett 2020-2021
Budget 2019-2020
Kommentarer
Comments
INNTEKTER
REVENUES
Tilskudd fra Wikimedia Foundation
Funding from Wikimedia Foundation
2 029 100 1 970 000
Andre tilskudd
National funding
900 000 781 000 Tildelte prosjektmidler, momsrefusjon, medlemskontingenter og private donasjoner
National funding, membership fees and privat donations
Totale inntekter
Gross profit
2 929 100 2 751 000 Donasjoner fra samarbeidspartnere er ikke inkludert i dette budsjettet
In-kind donations from partners are not included in this budget
UTGIFTER
EXPENSES
Personalkostnader
Payroll expenses
1 950 000 1 800 000
Leie lokaler
Rent
240 000 255 000
Renhold
Cleaning
30 000 30 000
Inventar
Furniture
10 000 35 000
Datautstyr
Data equipment
20 000 20 000
Andre tjenester
Other services
20 000 10 000
Årlig vedlikehold og support programvare
Yearly repair and maintenance
30 000 5 000
Revisjonshonorar
Auditing
35 000 35 000
Regnskapstjenester
Accounting
150 000 120 000
Kontorrekvisita og faglitteratur
Office supplies
20 000 10 000
Møte, kurs, organisasjonsutvikling
Meetings, courses, organizational development
150 000 10 000
Porto og telefon
Porto and telephone
10 000 11 000
Reisekostnad
Travels
70 000 170 000 Reiser til ansatte og styre

Kontigenter/gaver/forsikringspremie
Gifts, insurance costs
10 000 10 000
Representasjon
Representation
10 000 3 000
Prosjektarbeid Mangfold på Wikipedia 160 000 200 000
Bank og kortgebyr
Bank
5 000 5 000
Sum driftskostnader
Total operations cost
2 910 100 2 739 000
Driftsresultat
Profit from operations
9 100 12 000
Finanskostnader
Financial costs
1 000 1 000
Endelig resultat
Final profit
8 100 11 000