Årsplan 2021–2022/Budsjett

  Fra Wikimedia Norge


  Budsjettpost, kroner
  Budget item, NOK
  Forslag budsjett 2021-2022
  Budget 2021-2022
  Vedtatt budsjett 2020-2021
  Budget 2019-2020
  Kommentarer
  Comments
  INNTEKTER
  REVENUES
  Tilskudd fra Wikimedia Foundation
  Funding from Wikimedia Foundation
  2 029 100 1 970 000
  Andre tilskudd
  National funding
  900 000 781 000 Tildelte prosjektmidler, momsrefusjon, medlemskontingenter og private donasjoner
  National funding, membership fees and privat donations
  Totale inntekter
  Gross profit
  2 929 100 2 751 000 Donasjoner fra samarbeidspartnere er ikke inkludert i dette budsjettet
  In-kind donations from partners are not included in this budget
  UTGIFTER
  EXPENSES
  Personalkostnader
  Payroll expenses
  1 950 000 1 800 000
  Leie lokaler
  Rent
  240 000 255 000
  Renhold
  Cleaning
  30 000 30 000
  Inventar
  Furniture
  10 000 35 000
  Datautstyr
  Data equipment
  20 000 20 000
  Andre tjenester
  Other services
  20 000 10 000
  Årlig vedlikehold og support programvare
  Yearly repair and maintenance
  30 000 5 000
  Revisjonshonorar
  Auditing
  35 000 35 000
  Regnskapstjenester
  Accounting
  150 000 120 000
  Kontorrekvisita og faglitteratur
  Office supplies
  20 000 10 000
  Møte, kurs, organisasjonsutvikling
  Meetings, courses, organizational development
  150 000 10 000
  Porto og telefon
  Porto and telephone
  10 000 11 000
  Reisekostnad
  Travels
  70 000 170 000 Reiser til ansatte og styre

  Kontigenter/gaver/forsikringspremie
  Gifts, insurance costs
  10 000 10 000
  Representasjon
  Representation
  10 000 3 000
  Prosjektarbeid Mangfold på Wikipedia 160 000 200 000
  Bank og kortgebyr
  Bank
  5 000 5 000
  Sum driftskostnader
  Total operations cost
  2 910 100 2 739 000
  Driftsresultat
  Profit from operations
  9 100 12 000
  Finanskostnader
  Financial costs
  1 000 1 000
  Endelig resultat
  Final profit
  8 100 11 000