Årsplan 2023–2024/Budsjett

Fra Wikimedia Norge

Budsjettet for Wikimedia Norge for perioden juli 2023 - juni 2024 ble vedtatt av styret 25.01.2023 og av årsmøtet 04.02.2023.

Wikimedia Norge's budget for July 2023 - June 2024 was passed by the Board of Directors 25 January 2023 and by the Annual General Assembly 4 February 2023.

Budsjettpost, kroner
Budget item, NOK
Resultat 2021-2022
Results 2021-2022
Budsjett 2022-2023
Budget 2022-2023
Budsjett 2023-2024
Budget 2023-2024
Kommentarer
Comments
INNTEKTER
REVENUES
Tilskudd fra Wikimedia Foundation
Funding from Wikimedia Foundation
2 171 364 2 089 973 2 300 000 Annual Plan Grant: NOK 2 300 000 (omsøkes/will be applied for)
Andre tilskudd

Other funding

456 364 1 005 027 600 000 Prosjektmidler det søkes om.

Project funding we will apply for.

Momskompensasjon

VAT compensation

213 000
Donasjoner

Donations

40 000
Konsulent-/informasjonstjenester

Consultancy services

25 000
Medlemskontingenter

Membership fees

14 000 40 % økning sammenlignet med 2022.

40 % increase compared to 2022.

Sum inntekter
Total revenues
2 627 728 3 095 000 3 192 000 Samarbeidspartneres egeninnsats er ikke inkludert.

In-kind donations from partners are not included.

UTGIFTER
EXPENSES
Personalkostnader
Payroll expenses
1 795 272 2 050 000 2 050 000
Leie lokaler
Rent
214 375 240 000 110 000
Renhold
Cleaning
24 188 30 000 0
Inventar
Furniture
19 915 10 000 5 000
Datautstyr
Data equipment
34 908 20 000 25 000
Andre tjenester
Other services
136 327 20 000 20 000
Årlig vedlikehold og support programvare
Yearly fees for IT maintenance and support
43 133 30 000 30 000
Revisjonshonorar
Auditing
43 750 50 000 60 000
Regnskapstjenester
Accounting
189 995 210 000 180 000
Kontorrekvisita og faglitteratur
Office supplies and academic materials
38 226 20 000 55 000 Her inngår tilganger til avisarkiv for wikimedianere.

Including Wikimedians' access to news archives.

Trykksaker

Printed materials

25 369 10 000
Møte, kurs, organisasjonsutvikling
Meetings, courses, organizational development
42 326 110 000 80 000 Her inngår 40 000 kr satt av til wikitreff.

Including NOK 40 000 for wiki meetups.

Porto og telefon
Postage and telephone
14 731 15 000 5 000
Reisekostnader
Travels
114 462 60 000 150 000 Styrets og administrasjonens reisekostnader og 40 000 kr til wikistipend som gjør at medlemmer kan delta på Wikimedia-møter/-konferanser.

Travel expenses for board and administration, and NOK 40 000 set aside for wiki travel grants that enable members to attend Wikimedia meetings and conferences.

Kontigenter/gaver/forsikringspremie
Members' fees, gifts, insurance costs
44 133 10 000 50 000 Her inngår 30 000 kr i støtte til Wikimedia Europe.

Including NOK 30 000 to support Wikimedia Europe.

Reklamekostnader

Advertising

32 274 25 000
Representasjon
Representation
504 10 000 5 000
Prosjektutvikling

Project development

0 180 000 300 000 Tilgjengelige midler som vil bli kostnadsført på andre konti. Forutsetter tildeling av tilsvarende prosjektmidler.

Accessible funds that will be included in other expense items. Spending dependant on corresponding project funding.

Bank og kortgebyr
Bank fees
7 853 5000 10 000
Annen kostnad

Other costs

5 315 5 000
Sum driftskostnader
Total operating expenses
2 827 056 3 070 000 3 175 000
Driftsresultat
Operating result
-199 328 25 000 17 000
Finansinntekter

Financial income

1 976 8 000
Finanskostnader
Financial expenses
70 1000 2 000
Endelig resultat
Final profit/loss
-197 422 24 000 23 000