Hopp til innhold

Årsplan 2024–2025/Budsjett

Fra Wikimedia Norge

Budsjett for Wikimedia Norge for perioden juli 2024 - juni 2025 ble vedtatt av styret 16.01.2023 og av årsmøtet 10.02.2024.

Budsjettpost, kroner

Budget item, NOK

Resultat 2022–2023

Results 2022–2023

Budsjett 2023–2024

Budget 2023–2024

Budsjett 2024–2025

Budget 2024–2025

Kommentarer

Comments

INNTEKTER

REVENUES

Tilskudd fra Wikimedia Foundation

Funding from Wikimedia Foundation

2 262 273 2 300 000 2 460 000 Tilskudd vi søker om fra General Support Fund.

General Support Fund grant that we will apply for.

Momskompensasjon

VAT compensation

214 905 213 000 215 000
Andre tilskudd

Other funding

249 717 600 000 600 000 Prosjektmidler det søkes om.

Project funding we will apply for.

Donasjoner

Donations

52 872 40 000 45 000
Konsulent-/informasjonstjenester

Consultancy services

23 766 25 000 50 000
Medlemskontingenter

Membership fees

15 450 14 000 20 000 40 % økning sammenlignet med budsjettet 2023–2024.

40 % increase compared to the 2023–2024 budget.

Salg av kontorrekvisita, møbler, diverse

Sale of office equipment and furniture

12 300 0
Sum inntekter

Total revenues

2 627 728 3 192 000 3 390 000 Samarbeidspartneres egeninnsats er ikke inkludert.

In-kind donations from partners are not included.

UTGIFTER

EXPENSES

Personalkostnader

Payroll expenses

1 888 012 2 050 000 2 340 000 Tre faste stillinger og én 20 % prosjektstilling (dersom vi tildeles prosjektmidler)

Three staff positions and a 20 % project hire (providing we're granted project funding)

Leie lokaler

Rent

162 112 110 000 140 000 Administrasjonens kontorplasser på Sentralen og eksterne lokaler ved arrangementer.

Our administration's co-working spaces at Sentralen and facilities for external events.

Renhold

Cleaning

12 675 0
Inventar

Furniture

5 000 5 000
Datautstyr

Data equipment

12 270 25 000 20 000
Andre tjenester

Other services

77 973 20 000 250 000 Oversettertjenester. 150 000 kr av dette er kostnader som var forventet i 2023.

Translation services. NOK 150 000 are expenses that were expected in 2023.

Årlig vedlikehold og support programvare

Yearly fees for IT maintenance and support

25 184 30 000 35 000
Revisjonshonorar

Auditing

37 750 60 000 60 000
Regnskapstjenester

Accounting

149 511 180 000 140 000
Kontorrekvisita og faglitteratur

Office supplies and academic materials

58 009 55 000 10 000
Trykksaker

Printed materials

10 000 10 000
Møte, kurs, organisasjonsutvikling

Meetings, courses, organizational development

1 499 80 000 85 000 Her inngår 40 000 kr satt av til wikitreff.

Including NOK 40 000 for wiki meetups.

Porto og telefon

Postage and telephone

2 936 5 000 5 000
Reisekostnader

Travels

103 155 150 000 150 000 Styrets og administrasjonens reisekostnader og 50 000 kr til wikistipend som gjør at medlemmer kan delta på Wikimedia-møter/-konferanser.

Travel expenses for board and administration, and NOK 50 000 set aside for wiki travel grants that enable members to attend Wikimedia meetings and conferences.

Kontigenter/gaver/forsikringspremie

Members' fees, gifts, insurance costs

7 923 50 000 55 000 Her inngår 35 000 kr i støtte til Wikimedia Europe.

Including NOK 35 000 to support Wikimedia Europe.

Reklamekostnader

Advertising

20 966 25 000 25 000
Representasjon

Representation

3 222 5 000 5 000
Prosjektutvikling

Project development

300 000 100 000 Tilgjengelige midler som vil bli kostnadsført på andre konti. Forutsetter tildeling av tilsvarende prosjektmidler.

Accessible funds that will be included in other expense items. Spending dependant on corresponding project funding.

Bank og kortgebyr

Bank fees

8 435 10 000 10 000
Annen kostnad

Other costs

3 505 5 000 5 000
Sum driftskostnader

Total operating expenses

2 575 138 3 175 000 3 450 000
Driftsresultat

Operating result

256 146 17 000 -60 000
Finansinntekter

Financial income

7 166 8 000 25 000
Finanskostnader

Financial expenses

2 035 2 000 2 000
Endelig resultat

Final profit/loss

261 277 23 000 -37 000