Notat 14. september 2017

Fra Wikimedia Norge

Notat

Komiteens medlemmer har hatt muntlig og skriftlig kontakt foran styremøtet 15. september 2017, og er enige om følgende:

Styresak nr 4: Interessekonflikter.

Det er opplyst at kontrakten som gir mulighet for bevilnginger fra USA, inneholder blant annet følgende bestemmelse:

Conflict of Interests: Grantee agrees to maintain a conflict of interest policy applicable to all board members, staff, and volunteers and to manage proactively all actual, potential, or perceived conflicts of interest in the operation of its organization.

Komiteens leder har i epost til daglig leder i Wikimedia Norge gitt uttrykk for følgende:

Aksjeloven § 6-27 som dreier seg om inhabilitet, sier dette:
‘Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.’
Jeg antar det vil være tilstrekkelig for en styreinstruks.

Kontrollkomiteen sluttet seg til dette.

Styresak nr 6. Økonomi

Komiteen har merket seg styrets forslag til regnskap og budsjett foran styremøtet 15. september 2017, og har ingen bemerkninger.

--

Mer forelå ikke til behandling.

Oslo, 14.09.17 --Trygve W Nodeland (diskusjon) 14. sep. 2017 kl. 19:00 (CEST)[svar]