Portal

Fra Wikimedia Norge

Portalprosjektet er et prosjekt for å endre omdirigeringen fra wikipedia.no til no.wikipedia.org, til en fellesportal hvor alle de tre norske språkene med egen Wikipedia-versjon (bokmål/riksmål, nynorsk og nordsamisk) sidestilles.


Prosjektdeltagere


Prosjektplan

Teknisk oppsett

Selve HTML-koden ligger i SVN på http://svn.kamfjord-it.no/wpportal/ - Lars Åge og Kjetil har commit-tilgang. Websiden ligger på en server på jobben til Lars Åge, og det er satt opp en cronjob som henter ned siste versjon fra SVN hver natt klokken 3. Apache-config'en ser slik ut:

<VirtualHost *:80>
    ServerName wikipedia.no
    ServerAlias www.wikipedia.no no.wikipedia.no
    ServerAdmin teknisk@wikimedia.no
    DocumentRoot /data/web/no/wikipedia/htdocs
    ErrorLog /data/web/no/wikipedia/logs/error.log
    CustomLog /data/web/no/wikipedia/logs/access.log combined
    LogLevel warn
    <Directory /data/web/no/wikipedia/htdocs>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>
#    Redirect 302 / http://no.wikipedia.org/
    ErrorDocument 404 http://www.wikipedia.no
    <Directory "/data/web/no/wikipedia/htdocs/wiki/">

        RewriteEngine on
        RewriteRule (.*) http://no.wikipedia.org/wiki/$1
    </Directory>
</VirtualHost>