Portal

  Fra Wikimedia Norge

  Portalprosjektet er et prosjekt for å endre omdirigeringen fra wikipedia.no til no.wikipedia.org, til en fellesportal hvor alle de tre norske språkene med egen Wikipedia-versjon (bokmål/riksmål, nynorsk og nordsamisk) sidestilles.


  Prosjektdeltagere


  Prosjektplan

  Teknisk oppsett

  Selve HTML-koden ligger i SVN på http://svn.kamfjord-it.no/wpportal/ - Lars Åge og Kjetil har commit-tilgang. Websiden ligger på en server på jobben til Lars Åge, og det er satt opp en cronjob som henter ned siste versjon fra SVN hver natt klokken 3. Apache-config'en ser slik ut:

  <VirtualHost *:80>
      ServerName wikipedia.no
      ServerAlias www.wikipedia.no no.wikipedia.no
      ServerAdmin teknisk@wikimedia.no
      DocumentRoot /data/web/no/wikipedia/htdocs
      ErrorLog /data/web/no/wikipedia/logs/error.log
      CustomLog /data/web/no/wikipedia/logs/access.log combined
      LogLevel warn
      <Directory /data/web/no/wikipedia/htdocs>
          Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
          AllowOverride All
          Order allow,deny
          allow from all
      </Directory>
  #    Redirect 302 / http://no.wikipedia.org/
      ErrorDocument 404 http://www.wikipedia.no
      <Directory "/data/web/no/wikipedia/htdocs/wiki/">
  
          RewriteEngine on
          RewriteRule (.*) http://no.wikipedia.org/wiki/$1
      </Directory>
  </VirtualHost>