Hopp til innhold

Revitalisering av Wikipedia på nordsamisk

Fra Wikimedia Norge
(Omdirigert fra «Samisk Wikipedia»)
Denne siden er utdatert. Informasjonen her gjelder muligens ikke lenger, men siden beholdes av historiske årsaker.
Sápmi – Sameland

Revitalisering av Wikipedia på nordsamisk er et prosjekt hvor det planlegges å bruke omfattende konkurranser og andre tiltak for å øke interessen om samisk Wikipedia. Prosjektets mål er at den samiske utgaven skal ha en kjerne av gode artikler av leksikonkvalitet i henhold til etablerte lister over sentrale og viktige artikler. I tillegg skal utgaven ha et antall grunnleggende artikler om forhold i det samiske nærområdet, men disse vil være minimalistiske og i samsvar med hva som er vanlig i et konversasjonsleksikon.

Målsetting

Hovedformål for prosjektet er å skape et fungerende og tilstrekkelig stort nettsamfunn, som så kan opprettholde en selvstendig og levedyktig produksjon av artikler. Fra andre prosjekter er det kjent at det finnes en grense på 10-15 000 artikler hvor prosjekter synes å bli selvdrevne. Dette tallet, og hvor lang tid det tar å nå det, er høyst sannsynlig bestemt av interessegruppens størrelse og denne er nok igjen bestemt av antall brukere av det aktuelle språket.

Sekundærmålet for prosjektet er å utvikle og teste ut tekniske og organisatoriske løsninger for innholdsproduksjon drevet av incitamenter. For å få til dette er det planlagt brukt løsninger for å automatisere og effektivisere konkurranser og for å sette opp løsninger for betalte artikler der det er nødvendig for å få produsert sentrale og viktige artikler.

Gjennomføring

Fordi den aktuelle språkgruppen er av såvidt begrenset størrelse så er det tenkt brukt kursing for å øke gruppens bevissthet om tilbudet. I tillegg er det tenkt brukt premier, både i konkurranser og som betaling for viktige og sentrale artikler. Håpet er at tiltakene sammen skal skape grunnlag for et levedyktig nettsamfunn og vedvarende artikkelproduksjon.

Det er helt essensielt å holde administrasjonsbehovet nede for prosjektet, samtidig som konkurranser og annet krever en ikke ubetydelig innsats. For å løse dette er det initiert et arbeid for å få på plass noen verktøy for å registrere konkurranser, melde inn artikler i slike konkurranser, måle forhold ved artiklene i relasjon til konkurransekravene og for å kunne lage nødvendig underlag for premiering i konkurransene. Verktøyene er tenkt lagd slik at det er transparent hvorvidt premieringen er som del av en konkurranse eller en påregnelig betaling. Det er imidlertid viktig å være klar over at forskjellen har skattemessige konsekvenser.

Basisartikler

En del artikler er av langt større viktighet for å skape et leksikon for en slik liten språkgruppe, ikke minst fordi språket er så tett knyttet til den etniske gruppens geografiske tilhørighet, dermed må konkurranser styres mot artikkelgrupper som antas å være av stor viktighet. På grunn av dette vil det bli lagt et betydelig arbeid i å etablere små basisartikler for viktige forhold i Sápmi – Sameland. Det vil så være opp til deltagere i konkurranser å utvide disse.

Slike små basisartikler, også kalt stubber og spirer, settes opp for det geografiske området som i videste begrep omtales som Sápmi – Sameland. Disse basisartiklene er hovedsaklig artikler om geografiske objekter og produseres utav den eksisterende artikkelmassen på de andre språkene i området. Målet med denne artikkelproduksjonen er ikke å lage artikler med stor og omfattende tekst, men å produsere et tilstrekkelig antall artikler som har tilstrekkelig omfang til å gi synlighet til nettstedet. Slike artikler kan omtale breer, vann, fjell, fjorder, fergesteder, elver, fosser, øyer, bygder, grender, tettsteder, byer, fyr, turisthytter, verneområder og lignende med samiske navn og korrekt språk. Artiklene skal også fungere som et utgangspunkt for de som vil skrive mer om de enkelte forholdene, dermed må de kobles opp mot eksterne kilder og gis iw-lenker.

For korrekt navngiving av steder så kan vi bruke webtjenesten til Sámi Giellatekno for oversettelse av stedsnavn, se Sámi Giellatekno: Sett om stadnamn. For å oversette navn og begreper kan det også ses på alternative løsninger for kollaborativ problemløsning. En meget aktuell løsning er å sette opp en løsning med en tilfeldig utfordring hvor brukerens respons lagres for senere sammenligning med andre svar, såkalte challenge-response -par. Typisk er det en plukkliste for utfordringene og så lagres svarene i en logg. Dette forutsetter at det er tilstrekkelig trafikk på nettstedet og for øyeblikket har samisk Wikipedia rundt regnet 10 000 treff hver dag. Se Wikistics: Monthly wikipage hits for en oppstilling av hvordan treffene fordeler seg.

Standardartikler

Det finnes også en del standardartikler som det er antatt at alle leksikon bør ha. List of articles every Wikipedia should have er lista de fleste prosjektene har tatt mål av seg til å få på plass tidligst mulig. Denne lista bør antakelig komme på plass så fort som mulig. Lista finnes også på bokmål og nynorsk.

Artiklene har stor faglig spredning og det finnes mange gode artikler som kan brukes som utgangspunkt for en oversettelse. Ferdige artikler bør veies mot kildeartiklene da det kan forventes at dette er mer en oversettelsesjobb enn en jobb med nyskriving av artikler.

Struktur

Fordi navn kan være relativt sterkt avvikende på samisk og på norsk, svensk, finsk og russisk, så er det antatt at det er en fordel å få på plass omdirigeringer for de andre språkformene. I mange tilfeller kan en anta at brukere vil komme inn på samisk via andre språk og da er ikke dette et like stort problem. Et alternativ er å skrive ut navn på de andre språkene, men dette vil gi nokså lange lister av navn på de andre språkene i området. Et siste alternativ er å gjøre som på bokmålsutgaven å skrive ut navnene på de språkene som er offisielle i området. Det betyr at en skriver det norske «Karasjok» som alternativ form på en artikkel om «Kárášjoga», og også setter opp en omdirigering, mens det finske «Kaarasjoki» kun blir en omdirigering.

Bounties

Sentralt i prosjektet er planer om å sette opp en teknisk løsning for å støtte konkurranser om «bounties». Slike konkurranser definerer et mål og etter en tid gjøres det opp status og den som har gjort mest og tilfredstilt konkurransemålet får prispengene som er utlyst i konkurransen, eventuelt kan prispengene fordeles på flere deltagere. Den planlagte utvidelsen (Extension:Contest) er tenkt lagd som en løsning som kan brukes for flere forskjellige konkurranseformer og på flere prosjekter.

Forskjellige delprosjekter har litt forskjellig praksis når det gjelder hva som godtas av slike konkurransemodeller. I dette tilfellet vil det legges opp til konkurranser på brede felt, men løsningen kan også knyttes opp mot noen ganske få identifiserte artikler om det er ønskelig. Brede konkurranser kan gå på opprettelse av en stor mengde småartikler om innsjøer, fjell og så videre, mens smale konkurranser kan gå på en håndfull identifiserte artikler om tradisjonell tamreindrift.

Støttepartnere

Prosjektet har blitt mulig gjennom en tildeling fra Sametinget gjennom «Språkprosjekter utenfor forvaltningsområdet for samisk språk 2009». Denne støtten er helt essensiell for at prosjektet skal la seg gjennomføre, selv om mye av arbeidet vil basere seg på tradisjonelt dugnadsarbeid slik det skjer på andre nettsamfunn under Wikimedia-paraplyen.

Det er antatt at det vil opprettes kontakt med kommuner sentralt i Sápmi – Sameland – for å gjennomføre konkurranser om innhold fra disse kommunene. Det vil også bli sett på alternativ ekstern finansiering av konkurranser.

Eksterne lenker