Styremøte 2009 – 8. januar

Fra Wikimedia Norge
Sted Møterom Riverton, Litteraturhuset, Oslo
Dato 8. januar 2009, kl. 17.30
Løpenummer - Dette året 2009-01
 1. Konstituering av møte, valg av møteleder og referent.
 2. Oppsummering foreløpig status på innmeldte medlemmer, hva har vi i antall medlemmer og hva har vi på konto.
 3. Tilbudet fra Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen om å være vert for Wikipedia Academy, hvordan går vi videre – starter vi en prosjektgruppe? Ulf har sagt seg villig til å mellomfinansiere, men vi trenger uansett å få på plass et fullt prosjektbudsjett før vi kan gå inn på noe slikt.
 4. GoOpen har ledig noen slots for oss, hva er status og klarer vi å følge opp? Dette er en konferanse om open software som går i Oslo og avholdes av FriProg. [1] Det er to forelesere som så langt er aktuelle, og de har spurt om vi kan etablere kontakt med en tredje main speaker. Det er antatt at dette ikke representerer noen utgift for WM Norge.
 5. Foredragsholdere; hva gjør vi når vi blir spurt om å stille foredragsholdere? Bør vi etablere en liste av kjente gode foredragsholdere eller skal vi basere oss på et uformelt kontaktnett?
 6. Forespørsel om samarbeid til NAV og Utlendingsdirektoratet, hvordan går vi videre – de to forespørslene er relativt like og vil nok med fordel kunne kjøres som ett prosjekt. Ulf har ivret for å få til noe slikt som UDI nå er spurt om å bidra til. Forespørselen til NAV er en tilnærmet blåkopi av aprilspøken «Wiki for trygd», etter en diskusjon med en ansatt hos dem som tente på idéen. Disse prosjektene må budsjetteres.
  1. NAV-forespørselen er feilsendt og er ikke behandlet
  2. UDI-forespørselen er feilsendt og er ikke behandlet (Den er nå hos en pressekontakt som ser på saken og komemr tilbake med et svar)
 7. Foreløpig forslag om et seminar mot pressen, hva gjør vi? Litteraturhuset har en bra sal for slike seminarer. Det virker som om dette er relativt greit å få til, det eneste problemet er om det er tilstrekkelig interesse for å delta. Prosjektet må budsjetteres.
  1. Litetraturhuset er interessert
 8. Tilbakemeldinger rundt AskADAM; hvem, hva, hvordan, hvorfor, osv. Det bør også være noe foreløpig om status, og eventuelt trafikk. Kanskje om Njål Wilberg hadde mulighet til å komme.
 9. Laaknors forespørsel til Komplett, hvordan gjør vi slikt i fremtiden. Via kontakter ble en server donert til "Norsk Wikipedia"/Wikimedia Norge, og det er noe diskusjon om hvem dette er, hvem som faktisk har fått boksen, hvem som har driftsansvar og hvor den skal stå. Det bør også avklares om styret skal forestå kontakter mot WMF hvis WMNO ikke skal være eier og ansvarlig. Det bør også avklares hva vi mener om å bruke boksen for personopplysninger, det vil si løsninger som medfører direkte og indirekte logging av trafikk på Wikipedia. Hvilken risiko løper WM Norge for uforutsette utgifter.
 10. Hva skjer av messer neste halvår og skal vi ha stand på noen av de. TG er nevnt, FRiProg er interessert i fellesprosjekt, et tidligere forslag hadde en høy prislapp. Prosjekter må budsjetteres.
 11. Vegkart for ulike typar av pengesøknader: Kva slags pengekjelder kjem opp i løpet av året, og kva skal vi evt. plotte inn for å skrive søknad til.
 12. Domener som er/skal gis til Wikimedia Norge. Endring av eierskap.
 13. Fastlegge dato/sted for neste styremøte og årsmøte 2009.
 14. Diverse
  1. Orientering om MetLex
  2. Prosjektgrupper, bruker vi slike, hvordan setter vi dem opp og driver dem
  3. Kort orientering om besøk i en klasse på Langhaugen videregående skole.

Referat

Referat

1. Konstituering av møtet
Deltakere:
Marius Helgå (via Skype)
Nina A. Thune
Pål Giørtz
Jon Harald Søby
John Erling Blad
Herman Ferre
Philip Gabrielsen
Lars Simonsen (via Skype)
Njål Wilberg (via Skype; kun punkt 8)
Lars Åge Kamfjord (via Skype; kun punkt 9 og 10)
Møteleder: Philip Gabrielsen
Referent: Jon Harald Søby
2. Status på medlemsantall, penger på konto
Før jul var det 26 registrerte medlemmer. Per 31. desember var det 20 000 kroner på konto.
3. Wikipedia Academy i Bergen
John Erling og Nina skal snakke med Infomedia, mulig sponsor i Bergen. Prosjektgruppe for Wikipedia Academy skal opprettes.
John Erling har forslag om Wikipedia Press, retta mot pressen istedetfor akademia, med fokus på hvordan Wikipedia er bygd opp, og ikke så mye på hvordan man bidrar. 3.–5. mai foreslått som dato for dette.
4. GoOpen
GoOpen er en konferanse om åpen programvare som avholdes av FriProg i Oslo. To talere om Wikipedia er aktuelle, John Erling Blad og Mona Solvoll. Det er ønske om en tredje taler, helst noen fra Wikimedia Foundation som kan skape litt blest. Jon Harald skal undersøke hos Foundation.
5. Foredragsholdere
Nina: Vi bør opprette en side hvor de som vil ha foredragsholdere kan kontakte oss. Siden bør inneholde liste over foredragsholdere som er godkjente av Wikimedia Norge, med utgangspunkt i de som har holdt foredrag fra før.
6. NAV og UDI
NAV og UDI er blitt kontaktet av frivillige angående prosjekter à la «wiki for trygd». Ingen tilbakemelding så langt.
7. Wikipedia Press
Se punkt 3.
8. AskADAM
Oppdatering fra prosjektleder Njål Wilberg om prosjektet.
9. Angående tjeneren Lars Åge har fiksa
Lars Åge: Tjeneren er tenkt brukt som toolserver for å kjøre statistikk og lignende.
Tjeneren kan stå hos Lars Åges arbeidsgiver, som står for drift. Eneste potensielle utgift for Wikimedia Norge er om den skulle bli ødelagt.
10. Messer og lignende fremover; TG
Vi kan få gratis standplass på The Gathering dersom vi leverer en tjeneste for deltakerne. Eksempler på dette er forelesning(er) om Wikipedia og rebusløp.
Prosjektgruppe for TG består foreløpig av Philip og Lars Åge.
11. Mal for diverse pengesøknader
Marius: Har sendt utkast til oppstartssøknad til styrelista (ref. forrige styremøte).
John Erling: De fleste tilgjengelige midler gjelder spesifikke prosjekter.
Andre fond som kan være aktuelle er DnB NORs fond, Sparebankfondet og Kavlifondet.
12. Angående domener
Wikipedia.no, wikimedia.no, wikinews.no og wikinytt.no er tatt.
13. Chapter-møte
Det skal være et møte for alle lokalavdelinger i Berlin 3.–5. april. Hver lokalavdeling kan sende to representanter. Hvem som skal dra fra Norge tas på e-post.
14. Dato og sted for neste styremøte og for årsmøte 2009
Vedtektene sier at årsmøte må avholdes innen utgangen av april. Årsmøtet ble beslutta lagt til Litteraturhuset 15. april 2009.
Neste styremøte skal holdes 3. februar 2009, sted bestemmes senere.
13. Diverse
13.2 Prosjektgrupper
Prosjektgrupper skal få egne sider på wikien, ting kan koordineres ut fra disse.