Valgkomité

  Fra Wikimedia Norge

  Valgkomiteen for Wikimedia Norge velges av årsmøtet for ett år ad gangen.

  Komiteen skal i henhold til § 7 i Wikimedia Norges vedtekter bestå av minst tre av foreningens medlemmer, og har som oppgave å foreslå kandidater for årsmøtet til alle verv som er på valg i foreningen, unntatt kandidater til ny valgkomite.

  Nærmere om komiteens arbeid er fastsatt i retningslinjer for Valgkomitéen i Wikimedia Norge.

  Sammensetning

  2022–2023

  Årsmøtet i 2022 valgte følgende valgkomité for arbeidet frem til årsmøtet i 2023:

  • Helge Høifødt
  • Hilde Blix
  • Jan-Tore Egge

  Kontakt

  Valgkomiteen kan kontaktes på e-postadressen valgkomiteen-at-wikimedia.no.

  Arbeid

  Valgkomiteens arbeid frem mot årsmøtet 2023 vil være å finne kandidater til styreverv på valg (det vil si halve styret), samt kandidater til ny kontrollkomite.

  Styre skal bestå av mellom fem og ni medlemmer etter årsmøtets beslutning. I tillegg velges inntil tre varamedlemmer til styret, også etter årsmøtets beslutning. Styret består av leder, nestleder, kasserer og to til seks styremedlemmer. Leder og nestleder velges av årsmøtet. Utover dette konstituerer styret seg selv. Styrets leder og to styremedlemmer står på valg det ene år, og nestleder og de øvrige medlemmer det annet år. Samtlige styremedlemmer velges for to år, med mindre en kortere valgperiode er nødvendig for å opprettholde en rotasjon som nevnt i dette avsnitt. Varamedlemmene velges for ett år.

  Forslag til kandidater eller innspill til komiteens arbeid mottas gjennom hele året.