Wikimedia Norge/Utkast til vedtekter

Fra Wikimedia Norge

Dette er et utkast til vedtekter for Wikimedia Norge/Noreg/Norga. Dersom det kan være enighet om dette før møtet hvor Wikimedia Norge etableres vil det utvilsomt være en fordel.

Diskusjoner om innholdet bør foregå på diskusjonssiden, med henvisning til hvilket punkt man diskuterer. Det er fritt frem å redigere på denne siden, men husk at andre må kunne ha mulighet til å følge med i utviklingen.

Utkast

Innledning

Organisasjonens navn er Wikimedia Norge, med Wikimedia Noreg og Wikimedia Norga som likeverdige former. Wikimedia Norge forholder seg til Wikimedia Foundations visjon og retningslinjer for arbeidet med å utbre fri kunnskap - og ved uenighet mellom de to blir Wikimedia Foundations å forholde seg til, se Agreement between chapters and Wikimedia Foundation (Avtale mellom nasjonale organisasjoner og Wikimedia Foundation).

Formål

Wikimedia Norges formål er å styrke Wikimedias prosjekter på norsk og samisk, herunder Wikipedia, Wikinytt, Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks og Wikikilden ved:

  • Å samle inn økonomiske midler gjennom gaver og støtteordninger, og å fordele disse midlene.
  • Å delta i koordinering av samarbeidet mellom prosjektene, og å samarbeide med eksterne parter der dette kan tjene Wikimedias prosjekter.
  • Å styrke samarbeidet med Wikimedias prosjekter i andre nordiske land.
  • Å markedsføre Wikimedias prosjekter overfor befolkningen.
  • Å være et forhandlingsorgan overfor myndigheter og organisasjoner i forhold til opphavsrettslige spørsmål.
  • Å stå som formell eier av internettdomener på vegne av prosjektene. Foreningen skal ikke selv ta beslutninger om bruken av disse, men følge avgjørelser tatt av de enkelte prosjektene.

Struktur

a. Wikimedia Norge er en medlemsorganisasjon. Organisasjonen skal registreres i Brønnøysundregisteret. Enhver kan bli medlem som ikke er permanent utestengt fra et av de norsk- og samiskspråklige prosjektene. I tilfelle utestengelse på små prosjekter: Årsmøtet kan om nødvendig gjøre en vurdering av om utestengelsen er reell.

Medlemmene betaler en årlig kontingent som bestemmes av styret. Stemmeberettigede er de som har betalt kontigent, har vært registrert på minst ett av Wikimedias norsk- eller samiskspråklige prosjekter i minst tre måneder, har minst 400 redigeringsbidrag, og ikke er permanent utestengt.

Styret

Wikimedia Norges styre består av 9 medlemmer. Styret velges årlig av foreningens medlemmer.

a) Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og fem styremedlemmer. Leder og nestleder velges av medlemmene. Utover dette konstituerer styret seg selv.

b) Styret har ansvar for den daglige drift av Wikimedia Norge, herunder eventuelt arbeidsgiveransvar.

c) Styret står kollektivt ansvarlig for de økonomiske midler organisasjonen råder over. Regnskap skal godkjennes av revisor og av medlemmene. Leder og kasserer har i fellesskap tilgang til organisasjonens konto(er).

d) Styret avholder møter minst tre ganger årlig. Det forutsettes at styret er i jevnlig kontakt pr. e-post, IRC eller andre kommunikasjonsmidler.

e) Vedtak i styret fattes ved konsensus. Dersom dette ikke er mulig, og et vedtak er nødvendig, fattes det ved alminnelig flertall. Styret er vedtaksdyktig når alle styremedlemmer har mottatt innkalling minst syv dager før møtet, og minst fem stemmeberettigede er tilstede.

Valg

a) Ved valg til styre i Wikimedia Norge har de stemmerett som oppfølger følgende kriterier:

  • Oppfyller medlemskravene og har betalt kontingent for gjeldende kalenderår. Permanent utestengte personer har ikke stemmerett.

b) Valget foretas skriftlig på årsmøtet.

c) Samme kriterier som ved valg til styre gjelder ved medlemmenes godkjenning av regnskap og ved vedtektsendringer (men jfr. pkt 5a).

d) Kandidater skal være kjent 2 uker før ordinært valg foretas.

Valgkomite

a) En valgkomite skal brukes ved valg til styre i Wikimedia Norge, men kan også brukes ved andre valg av betydning. Komitéen skal organisere og overvåke valget.

b) Sammensetningen skal være minst tre av foreningens medlemmer som er faste bidragsytere på et av de tilknyttede prosjektene. De velges av årsmøtet.

c) Valgkomiteen fungerer også som kontrollkomite, og skal som sådan kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter.

Vedtektsendringer

a) Vedtektsendringer kan foreslås på Wikimedia Norges sider av medlemmene. Et forslag som oppnår støtte fra minst ti andre medlemmer kan legges frem for avstemning.

b) Avstemning om vedtektsendringer utføres etter reglene i pkt. 4, men krever 2/3 flertall.

Oppløsning

Dersom medlemmene i avstemning bestemmer seg for å oppløse foreningen skal eventuelle overskytende midler overføres til Wikimedia Foundation. Slik avstemning skal kunngjøres med to måneders varsel og 75% av avlagte stemmer må være for oppløsning.

For å avklare eventuelle krav mot foreningen skal overføring av midler skje tidligst 6 måneder etter vedtak om oppløsning, dersom alle krav er oppgjort. Dersom det er krav mot foreningen skjer overføring av eventuelle midler tidligst seks måneder etter utestående krav er oppgjort.