Hopp til innhold

Årsmøte 2010/Protokoll

Fra Wikimedia Norge

Status: Årsmøteprotokollen er overlevert til det nye styret.


Oversettelser: EnglishWikimedia Norge

Protokoll fra årsmøte 19. april 2010

Møtet ble holdt kl. 18.00 – 20.45 i Litteraturhuset, Wergelandsveien, Oslo.

Til stede var da møtet startet 17 personer, av disse hadde 15 stemmerett. En person uten stemmerett kom under møtet.

Sakspapirer var publisert på organisasjonens hjemmeside og var utdelt på møtet. Styret informerte om at sakspapirer var sendt til alle medlemmer.


1. Konstituering

Nikolai Sandved ledet på oppfordring møtet inntil valg av møteleder.

A) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble fremmet forslag om å utsette årsmøtet, på bakgrunn av at flystansen i forbindelse med askeutslipp fra vulkan på Island har medført at medlemmer ikke har rukket fram til møtet. Det ble, med samme begrunnelse, fremmet forslag om å dele årsmøtet på to dager, slik at valg gjennomføres annen dag.

Vedtak:

A) Forslaget om utsettelse avvist med 10 mot 4 stemmer.

B) Forslaget om å dele på to dager avvist med 10 mot 4 stemmer.

C) Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

B) Godkjenne medlemmenes stemmerett

Enkelte av deltakerne hadde fullmakter fra andre medlemmer. Det ble foreslått at fullmakter skulle telle ved avstemninger.

Vedtak: Fullmakter avvises (5 stemmer for å godta, 8 for å avvise og 2 avholdende)

Fordi personen som hadde medlemslisten ikke hadde rukket fram til møtet i tide, var det ikke mulig å kontrollere medlemskapet til de som var til stede.

Vedtak (enstemmig): Hver deltaker vurderer selv om han eller hun har stemmerett på møtet.

15 personer opplyste at de hadde stemmerett.

C) Valg av møteleder

Vedtak (enstemmig): Nikolai Sandved

D) Valg av referent

Vedtak (enstemmig): Helge Høifødt

E) Valg av to protokollunderskrivere

Vedtak (enstemmig): Hermann Ferre og Ole Anders Flatmo


2. Årsmelding og orienteringer

A) Styrets årsmelding

Leder Nina Aldin Thune orienterte om årsmeldingen.

Vedtak (enstemmig): Styrets årsmelding tas til etterretning

B) Valg- og kontrollkomiteens årsmelding

Vedtak (enstemmig): Valg- og kontrollkomiteens årsmelding tas til etterretning

C) Regnskap for 2009

Regnskapet for 2009 var publisert på foreningens hjemmeside og ble presentert av nestleder John Erling Blad. Han opplyste at etter at regnskapet var publisert, var tilskudd kr 175 000 fra Sametinget ompostert fra inntekt til balansepost. Revisjonsberetning fra registrert revisor Helge Kateraas ble utdelt på møtet.

Kjetil Ree opplyste at komiteen hadde foretatt en delvis gjennomgang av bilagene i regnskapet og ikke hadde merknader.

Vedtak (enstemmig): Regnskapet godkjennes


3. Budsjett og kontingent for 2010

Nestleder John Erling Blad la fram styrets forslag til budsjett (muntlig og lysark). Det inneholdt ikke forslag om endringer av kontingent.

Vedtak (enstemmig): Budsjettet med kontingentsatser godkjennes


4. Innkomne forslag og vedtektsendringer

A) Vedtektsendringer

Det var kommet inn tre forslag til endringer av vedtektene, av disse hadde to av forslagene flere alternativer.

 • Forslag 1/2010 – valgperiode for styret og antall medlemmer av styret

Det forelå forslag A fra styret ved Lars Åge Kamfjord (valgperiode to år og syv medlemmer i styret), forslag B fra styret ved Lars Åge Kamfjord (valgperiode to år og fem medlemmer i styret) og forslag C fra styret ved Lars Åge Kamfjord (valgperiode to år og ni medlemmer i styret). Alle forslagene gjaldt vedtektene § 5 punktene a og b.

Det ble først stemt over spørsmålet om vedtektene skulle endres.

Vedtak: Forslagene avvises (2 stemte for å stemme over hvert forslag)

 • Forslag 2/2010 – valg- og kontrollkomiteen

Det forelå forslag A fra Lars Åge Kamfjord (komiteen gis møterett på styremøter), forslag B fra John Erling Blad (komiteen gis rett til å innkalle styremøte og avgi innstilling til møtet), forslag C fra Lars Åge Kamfjord (komiteen nedlegges som kontrollkomité) og forslag D fra Harald Haugland (komiteen nedlegges som kontrollkomité og en tredel av organisasjonens medlemmer gis rett til å innkalle ekstraordinært årsmøte). Alle forslagene gjaldt vedtektene § 7 punktene c og/eller nytt d.

Vedtak: Forslagene avvises (3 stemte for å stemme over hvert forslag)

 • Forslag 3/2010 – styrke samarbeidet med Wikimedias prosjekter internasjonalt

Forslaget var fremmet av Nina Aldin Thune.

Vedtak (12 av 15 stemmeberettigede stemte for): Vedtektene § 2 nr. 3 skal lyde:

3) styrke samarbeidet med Wikimedias prosjekter i andre nordiske land og internasjonalt

B) Endringer til retningslinjer for valg- og kontrollkomiteen

Det var kommet inn fire forslag

 • Endring om uttalelser (fremmet av Lars Åge Kamfjord)

Vedtak (enstemmig): Følgende i Retningslinjer for Valg- og kontrollkomitéen i Wikimedia Norge, punktet Generelt, strykes:

bortsett fra triviell informasjon som opplagt ikke kan skade eller såre Wikimedia og dens medlemmer

 • Endring om møtegodtgjørelse (fremmet av Lars Åge Kamfjord)

Vedtak (enstemmig): Følgende i Retningslinjer for Valg- og kontrollkomitéen i Wikimedia Norge, punktet Generelt, strykes:

Valg- og kontrollkomitéen foreslår satser for møtegodtgjørelse og annen godtgjørelse som fastsettes av årsmøtet.

 • Endring om gjenvalg (fremmet av Lars Åge Kamfjord)

Vedtak (enstemmig): Følgende i Retningslinjer for Valg- og kontrollkomitéen i Wikimedia Norge, punktet Valgkomiteen, strykes:

Alle medlemmer som innehar tillitsverv og som ønsker å si fra seg dette, plikter å underrette valgkomitéens leder senest 2 måneder før valget finner sted. Dersom ønske om fratredelse ikke er innkommet innen fristen, ansees det som om vedkommende er villig til å stille til gjenvalg.

 • Endring om utløsning av kontrollfunksjon (fremmet av Nina Aldin Thune)

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt (3 stemte for forslaget)

C) Andre innkomne saker

Det forelå to forslag fra John Erling Blad:

 • Endre styreform fra arbeidende styre og til prosjektorganisasjon

Hvordan løse situasjonen med manglende sekretariat

Vedtak (enstemmig): Styret pålegges å arbeide med spørsmålene som tas opp i forslagene.

 • John Erling Blad fremmet forslag som gjaldt taushet om medlemslistene.

Vedtak (enstemmig): Medlemslistene er bare tilgjengelige for styret og valgkomiteen og skal ikke komme til andres kjennskap.


5. Valg

A) Valg av nytt styre

Det forelå to forslag til styre, innstilling fra valg- og kontrollkomiteen, og forslag fra John Erling Blad. Møtet behandlet først om det skulle stemmes over hele forslag (listevalg) eller over hver person.

Vedtak: Det stemmes over de to hele forslagene (9 stemte for listevalg, 4 for personvalg)

Det ble deretter stemt alternativt over de to forslagene.

Vedtak: (10 stemmer for innstillingen fra valg- og kontrollkomiteen, 4 for forslaget fra John Erling Blad):

Følgende velges til styret:

Leder: Jarle Vines

Nestleder: Lars Åge Kamfjord

Styremedlem 1: Lars Roede

Styremedlem 2: Anne-Sophie Ofrim

Styremedlem 3: Morten Haugen

Styremedlem 4: Erlend Bjørtvedt

Styremedlem 5: Trond Trosterud

Styremedlem 6: Jørund Leknes

Varamedlem 1: Jon Harald Søby

Varamedlem 2: Harald Groven

Jørund Leknes ba om å få protokollført at han kan tiltre styret tidligst 1. juni 2010, på grunn av sin jobb som politisk rådgiver i FAD fram til 2009 og de karantenereglene som gjelder for politiske rådgivere.

B) Valg av ny valg- og kontrollkomité

 • Det forelå innstilling fra valg- og kontrollkomiteen: Kjetil Ree, Thomas Presthus og Hans-Petter Fjeld.
 • John Erling Blad fremmet alternativt forslag: Thomas Presthus, Hans-Petter Fjeld, Siri Johannessen og Ole Anders Flatmo.

Vedtak (akklamasjon): Thomas Presthus, Hans-Petter Fjeld, Siri Johannessen og Ole Anders Flatmo velges til valg- og kontrollkomiteen

C) Valg av revisor

Vedtak (akklamasjon): Nåværende revisor Helge Kateraas velges.


Nyvalgt leder Jarle Vines takket for tilliten, takket det avgående styret for innsatsen, og takket for årsmøtet.Årsmøteprotokoll bekreftet og signert av valgte protokollunderskrivere:


Hermann Ferre (sign.)

Ole Anders Flatmo (sign.)