Hopp til innhold

Årsmøte 2010/Valg- og kontrollkomiteens årsmelding

Fra Wikimedia Norge

Årsmelding fra Valg- og kontrollkomiteen i Wikimedia Norge, 2010.

Dette dokumentet inneholder Valg- og kontrollkomiteens årsmelding til årsmøtet i Wikimedia Norge 19. april 2010. Bakgrunnen for en slik årsmelding er komiteens retningslinjer, som sier at «kontrollkomitéen skal føre tilsyn med at foreningen ledes og fungerer på en hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig måte ut fra vedtekter og vedtak, samt vanlig organisasjonsmessig praksis.». Denne årsmeldingen dekker arbeidet komiteen har hatt med å føre tilsyn med styret valgt ved årsmøtet 15. april 2009.

Komiteen har pr. 16. april 2010 avholdt fire fysiske møter, i tillegg til fortløpende kontakt via e-post. Offentlige protokoller fra de fysiske møtene har blitt lagt ut på foreningens wiki, samtidig som komiteen forløpende har postet notiser med lenker til disse på sidene Wikipedia:Tinget (Wikipedia på bokmål og riksmål) og Wikipedia:Samfunnshuset (Nynorsk Wikipedia). I tillegg til de offentlige protokollene har komiteen sendt enkelte merknader og kommentarer direkte til styret; dette har vært gjort i tilfeller der komiteen har vurdert det til å være potensielt uheldig for foreningen og/eller enkeltpersoner i den å ta merknadene offentlig.

Blant komiteens merknader til styret arbeid vil vi spesielt påpeke følgende ovenfor årsmøtet:

  1. Komiteen og styret har igjennom perioden hatt ulikt syn på komiteens mandat. Dette har manifestert seg ved uenighet om tilgang til foreningens interne dokumenter. Mot slutten av perioden fikk dog komiteen slik tilgang og det synes derfor som styret har akseptert komiteens tolkning av vedtekter og regler.
  2. Etter komiteens syn har ikke styret i tilstrekkelig grad fulgt opp pålegget fra årsmøtet i 2009 om å arbeide med å få flere medlemmer (se punkt 5 i referatet fra årsmøtet 2009).
  3. Komiteen ser med bekymring på den manglende fremdriften med prosjektet «Revitalisering av Wikipedia på nordsamisk», og anser at det bryter med Sametingets regelverk for slike tildelninger og kan virke negativt for fremtidige bevilgninger fra det offentlige.

Wikimedia Norge fikk i løpet av perioden innarbeidet regnskapsrutiner komiteen anser som innenfor vanlig organisasjonsmessig praksis. Komiteen har ingen merknader til dokumentene «Balanserapport for Wikimedia Norge», «Wikimedia Norge : Resultatrapport» og «Resultatrapport for Wikimedia Norge» slik de var oversendt fra kasserer Philip Gabrielsen 20. januar 2010. Komiteen har også hatt en delvis gjennomgang av regnskapsbilagene, og har ingen merknader til disse.

Oslo, 16. april 2010

Hans-Petter Fjeld (sign.), komitéleder

Kjetil Ree (sign.), komitésekretær

Ulf Larsen (sign.), komitémedlem


NB: Denne versjonen av dokumentet reflekterer den endelige årsmeldingen slik den ble fremlagt direkte på årsmøtet 19. april 2010. For den foreløpige årsmeldingen som ble sendt ut med innkallingen, se [1]. Kjetil_r 20. apr 2010 kl. 20:39 (CEST)