Årsmøte 2011/Protokoll

Fra Wikimedia Norge

Wikimedia Norge

Referat fra årsmøte 9. april 2011.

Årsmøtet ble holdt i Forsvarsmuseets lokaler på Akershus festning i Oslo.

Møtet startet klokken 18:15 og ble avsluttet 20:00, med en ti minutters pause halvveis.

1. Konstituering

Årsmøtet ble åpnet ved styreleder Jarle Vines.

1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kjetil Ree påpekte at det ikke var sendt ut innkalling på e-post før årsmøtet, og oppfordret styret til å gjøre dette før neste årsmøte. Det var ellers ingen kommentarer til innkallingen eller dagsordenen.

Vedtak (enstemmig): Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

1.2 Godkjenning av medlemmers stemmerett

Valg- og kontrollkomiteens leder Hans-Petter Fjeld opplyste om at det var blitt godkjent tre fullmakter fra medlemmer som ikke kunne være til stede. Det var 16 personer til stede i salen, hvorav to ikke hadde stemmerett.

1.3 Valg av møteleder

Styret forslo Lars Åge Kamfjord som møteleder. Det var ingen andre forslag.

Vedtak (enstemmig): Lars Åge ble valgt til møteleder.

1.4 Valg av referent

Styret foreslo Kjetil Ree som referent. Det var ingen andre forslag.

Vedtak (enstemmig): Kjetil ble valgt til referent.

1.5 Valg av to protokollunderskrivere

Styret foreslo Anne-Sophie Ofrim og Ole Anders Flatmo som protokollunderskrivere.

Vedtak (enstemmig): Anne-Sophie og Ole ble valgt til protokollunderskrivere.

2. Årsmelding og orienteringer

2.1 Styrets beretning

Leder Jarle Vines orienterte om styrearbeidet i perioden som var gått og la frem styrets årsberetning 2010-2011. Hovedpunktene i årsberetningen var:

 • Styret har gjort sitt beste for å ha fokus på tillit, åpenhet og transparens både overfor medlemmene og nettsamfunnene.
 • Medlemstallet har økt kraftig i løpet av perioden, fra ca. 30 til ca. 100 medlemmer.
 • Foreningens økonomi har gått fra å være svært anstrengt til å bli solid og ryddig.
 • Foreningen har hatt fokus på kurs og på å involvere akademikere og andre fagmiljøer i arbeidet med Wikipedia.
 • Foreningen har arrangert Wikipedia Academy, feiring i forbindelse med Wikipedias tiårsjubileum og artikkelkonkurranse på Wikipedia. Wikimedia Norge deltok også på Oslo bokfestival.
 • Mediaoppmerksomheten i året som har gått kan deles i to hovedkatorier: Styreleders profilering og oppmerksomhet rundt Wikipedias tiårsjubileum. I tillegg kommer oppmerksomhet rundt den såkalte «Allkunnesaken», og oppslag i pressen i forbindelse med Wikipedia Academy.

Det ble påpekt fra salen at Lars Roede var blitt uteglemt fra årsberetningens liste over styremedlemmer.

Vedtak (enstemmig): Årsmøtet tok beretningen til etterretning.

2.2 Valg- og kontrollkomiteens årsmelding

Valg- og kontrollkomiteens leder Hans-Petter Fjeld orienterte om komiteens arbeid og la frem komiteens årsmelding.

Vedtak (enstemmig): Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning.

2.3 Regnskap for 2010 og revisors rapport.

Erlend Bjørtvedt la frem regnskapet for 2010 og orienterte om hovedpostene i det.

Vedtak (enstemmig): Årsmøtet godkjente regnskapet, og vedtok ansvarsfrihet for styret for regnskapsåret 2010.

3 Budsjett og kontingent for 2011

Erlend Bjørtvedt orienterte om budsjettforslaget for 2011. Nina Aldin Thune spurte om mulighetene for at Wikimedia Norge kunne delta på såkalt «nivå 2» i Wikimedia Foundations årlige innsamlingsaksjon. Hun orienterte også om kommende møter i Wikimedia internasjonalt der dette var på agendaen. Erlend opplyste om at styret hadde sett på dette, men at den antatte arbeidsmengden, skattespørsmål og andre uavklarte juridiske forhold gjorde at man ikke hadde deltatt på nivå 2. Lars Åge Kamfjord orienterte også om hvordan styret hadde arbeidet med spørsmålet. Ulf Larsen deltok også i debatten. Hans-Petter Fjeld bad styret utdype situasjonen rundt tilskuddet fra Sametinget. Erlend og Lars Åge orienterte om arbeidet som var blitt gjort, tilbakemeldingene fra Sametinget og styrets vurderinger av muligheten for en vellykket gjennomføring av prosjektet. Ulf orienterte om det kommende kurset på Samisk høgskole. Nina spurte om mulighetene for maskinoversettelser av artikler fra andre språk til nordsamisk.

Vedtak (enstemmig): Budsjettet ble vedtatt uten endringer.

Styret forslo å videreføre dagens satser for kontingent: 200 kr for folk i arbeid, 100 kr for andre. Styret vil presisere at kontingentsatsene fulgte perioden fra årsmøte til årsmøte, og ikke kalenderåret.

Vedtak (enstemmig): Medlemskontingenten i perioden fra årsmøtet 2011 til årsmøtet 2012 settes til kr 200 for folk i arbeid og kr 100 for andre.

4 Innkomne forslag og vedtektsendringer

Det var ikke kommet inn forslag om vedtektsendringer.

Det var kommet inn ett forslag fra Ulf Larsen og Kjetil Ree. Ulf innledet debatten ved å orientere om bakgrunnen for forslaget «Bruk av domenet wikipedia.no». Følgende personer hadde innlegg i debatten: Helge Høifødt, Nikolai Sandved, Jarle Vines, Hans-Petter Fjeld, Lars Åge Kamfjord, Nina Aldin Thune, Ulf Larsen, Jørund Leknes, Erlend Bjørtvedt, Ole Anders Flatmo, Kjetil Ree og Lars Roede. Som en følge av debatten ble forslaget revidert av forslagsstillerne. Formuleringen «snarest, og senest to uker etter årsmøtet» ble erstattet med formuleringen «innen 1. august».

Vedtak (enstemmig): Forslaget ble vedtatt med frist satt til 1. august 2011.

5 Valg

5.1 Valg av nytt styre

Valg- og kontrollkomiteens leder Hans-Petter Fjeld orienterte om komiteens innstilling til nytt styre. Hans-Petter nevnte spesielt at det var beklagelig at komiteen ikke hadde funnet kvinnelige kandidater eller representanter for nynorskmiljøet til innstillingen.

Nina Aldin Thune nevnte Trond Trosterud og Hogne Neteland som mulige kandidater fra nynorskmiljøet. Nina foreslo også seg selv som nestleder. Hans-Petter og Ole Anders Flatmo orienterte kort om komitearbeidet og vurderingene som var blitt gjort rundt styrets sammensetning.

Til dagsorden foreslo Ulf Larsen at man skulle anse valgkomiteens innstilling som et helhetlig forslag man skulle stemme over i blokk. Helge Høifødt spurte om hva vedtektene sa om dette, og Hans-Petter orienterte om at det etter komiteens syn ikke var noe i veien for å gjennomføre et valg på listen i sin helhet. Jarle Vines hadde også et innlegg i debatten. Siden det var blitt ytret ønske fra salen om å stemme over kandidater individuelt gikk det til avstemning om hvilken valgmodell man skulle bruke i styrevalget.

Vedtak (10 stemmer for, 5 imot, 1 avholden): Det stemmes over helhetlige forslag til styre.

Ved siden av valgkomiteens innstilling ble det ble ikke foreslått andre helhetlige forslag til styre.

Vedtak (mot 4 stemmer): Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Følgende personer ble valgt inn i styret:

 • Jarle Vines (leder)
 • Erlend Bjørtvedt (nestleder)
 • Jørund Leknes
 • Lars Roede
 • Kjetil Ree
 • Harald Groven (varaplass)

5.2 Valg av revisor

Styret foreslo Lars Åge Kamfjord og Finn Rindahl som revisorer. Det var ingen andre forslag.

Vedtak (enstemmig): Lars Åge Kamfjord og Finn Rindahl ble valgt til revisorer.

5.3 Valg av valg- og kontrollkomité

Hans-Petter Fjeld orienterte om forslaget til ny valg- og kontrollkomité.

Jarle Vines foreslo Hogne Neteland som medlem av komiteen. Hans-Petter orienterte kort om Hognes bakgrunn.

Nina Aldin Thune foreslo Nikolai Sandved som medlem av komiteen.

Vedtak (enstemmig): Følgende personer ble valgt inn i valg- og kontrollkomiteen:

 • Hans-Petter Fjeld
 • Ole Anders Flatmo
 • Anne-Sophie Ofrim
 • Hogne Neteland
 • Nikolai Sandved

6 Takk for oppmøtet

Gjenvalgt styreleder Jarle Vines takket for årsmøtet og året som var gått, og snakket om planene for året som kommer.Årsmøteprotokoll bekreftet og signert av valgte protokollunderskrivere:

 • Ole Anders Flatmo (sign. - Ole 12. apr 2011 kl. 21:55 (CEST))