Årsmøte 2011

Fra Wikimedia Norge

Innkalling

Årsmøtet arrangeres i lokalene til Forsvarsmuseet, ved Akershus festning i Oslo.

Årsmøte i Wikimedia Norge for 2011 avholdes på Forsvarsmuseet nær Akershus festning i Oslo, 9. april 2011 fra 1800 til 2000. Oppmøte til årsmøtet fra kl 1730 i auditoriet i fløyen til venstre for hovedinngangen. Før årsmøtet blir det omvisning og faglig innledning om forsvarshistorie - og om Wikipedias behandling av forsvars- og krigshistoriske emner - klokken 1630 (presis). Oppmøte i hovedinngangen for alle som ønsker omvisning og faglig påfyll.

Årsmøtet avvikles i henhold til vedtektene § 4. Møtet starter presist, kom i tide. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret ihende senest 26. mars.

Alle som har vært medlem mer enn tre måneder før årsmøtet, og som har betalt medlemskontigenten har stemmerett. (§4e)

Etter årsmøtet blir det et sosialt treff på Litteraturhuset eller Lorry (melding følger).

Agenda

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenne medlemmenes stemmerett
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to protokollunderskrivere
 2. Årsmelding og orienteringer
  1. Styrets beretning
  2. Valg- og kontrollkomiteens årsmelding
  3. Regnskap for 2010. Revisors rapport.
 3. Budsjett og kontigent for 2011
 4. Innkomne forslag og vedteksendringer
  1. Vedteksendringer
  2. Andre forslag
 5. Valg
  1. Valg av nytt styre (Valg- og kontrollkomiteens innstilling)
  2. Valg av revisor
  3. Valg av valg- og kontrollkomite (se: Valg- og kontrollkomiteens innstilling)
 6. Takk for oppmøte, ved nyvalgt leder

Tidsfrister

 • 9. januar – De som meldte seg inn første gang etter denne dato, har ikke stemmerett på årsmøtet.
 • 9. februar – Denne dato skal årsmøte ha blitt annonsert på hjemmesidene til Wikimedia Norge.
 • 9. februar – Denne dato skal medlemmer som har tillitsverv og som ønsker å si fra seg dette underrette valgkomiteens leder.
 • 26. mars – Denne dato skal styret ha mottatt saker som medlemmer ønsker tatt opp.
 • 26. mars – Denne dato burde kandidater til ordinære valg være kjent.
 • 3. april – Denne dato skal saksdokumentene være offentlig tilgjengelig.

Fra Styret

Fra Valg- og kontrollkomiteen

Årsmelding:

Valg:

Fra revisor

 • Revisors rapport for 2010 (ikke publisert)

Fra medlemmer / Innkomne saker

Bruk av domenet wikipedia.no

Domenet wikipedia.no peker i dag til no.wikipedia.org. Dette impliserer at Wikipedia på bokmål/riksmål er «Wikipedia på norsk».

Med tanke på at det eksisterer tre ulike språkversjoner av Wikipedia rettet mot Norge – samisk, nynorsk og bokmål/riksmål, så er eneste rimelige løsning at wikipedia.no peker til en felles side for disse tre, tilsvarende løsningen som er brukt for wikipedia.dk.

Årsmøtet i Wikimedia Norge pålegger derfor foreningens styre å snarest, og senest to uker etter årsmøtet, implementere en portal etter modell av den danske løsningen så domenet wikipedia.no blir en felles ressurs for alle de tre språkversjonene rettet mot Norge. Styret, eller den styret utpeker til å gjøre arbeidet, står fritt til å etter behov legge til lenker til Wikipedia-utgaver på minoritetsspråk brukt i Norge og andre språk som kan være av spesiell interesse for et norsk publikum.

Forslagstillere: Ulf Larsen og Kjetil Ree.

Se også:

Eksempel på grensesnitt for tverrspråklig Wikipedia-søk:

Se også

Protokoll