Hopp til innhold

Årsmøte 2011/Styrets beretning

Fra Wikimedia Norge
Wikpiedia - 10 år i Norge.
Styreleder Jarle Vines i A-Magasinet. 4.januar 2011.
Medlemmer promoterer Wikipedia på Oslo bokfestival, 19.september 2010.
Jarle Vines deler 10-års-kaken, Oslo.
Håkon Wium Lie under 10-års-jubileet, Oslo.
Francis Sejersted under 10-års-jubileet, Oslo.

English

Årsberetning 2010-2011 for Wikimedia Norge

Styret i Wikimedia Norge har i perioden 2010-2011 bestått av Jarle Vines, Lars Åge Kamfjord, Anne-Sophie Ofrim, Erlend Bjørtvedt, Jørund Leknes, Morten Haugen, Lars Roede og Trond Trosterud. Varamedlemmer har vært Harald Groven og Jon Harald Søby. Styret i Wikimedia Norge har fra 19.april 2010 til 9.april 2011 gjennomført de fleste av program-postene fra arbeidsplanen, avholdt Wikipedia Academy, tiårsfeiring for Wikipedia, flere kurs for eksterne, sosiale wikitreff for bidragsytere, og ti styremøter. Organisasjonen er vesentlig styrket med 2-3-doblet medlemstall og solid økonomi. Styrets rutiner er forbedret og gjort mer transparente for omverden. Forholdet til organisasjonens øvrige tillitsvalgte og til omverden, er styrket.

Ved årsmøtet i april 2010 la dagens styreleder fram et forslag til arbeidsplan som årsmøtet tok til orientering. Arbeidsplanen skisserte noen nøkkelsatsinger: å bygge organisasjonens økonomi, tillit og åpenhet, verve medlemmer, samt arbeide for større adgang til bilder. Arbeidsplanen tok til orde for en forsvarlig videreføring eller sluttføring av eksisterende prosjekter, og et valg om å satse på kursvirksomhet for nye brukere og utadrettet informasjon og virksomhet mot publikum. Det ble skissert en satsing på WIkipedia Academy 2010, og antydet mulige prosjekter innenfor skoleområdet. I perioden april 2010-mars 2011 har styret arbeidet med alle satsingsområdene, og gjennomført prosjekter utover det arbeidsplanen skisserte. Fokuset har ligget på å gjennomføre nøkkelsatsingene ved å bygge organisasjonen og opparbeide tillit blant medlemmer og utad i samfunnet. Takket være stor innsats fra en rekke medlemmer har organisasjonen vært i stand til å gjennomføre mye utadrettet informasjonsarbeid parallelt med den organisatoriske styrkingen.

Tillit og åpenhet

Wikimedia Norges styre har gjenopprettet den nære relasjon som bør eksistere mellom organisasjonens valgte organer. Kontroll- og valgkomiteen har vært trukket inn i organisasjonens arbeid, og hatt full adgang til all informasjon styret har behandlet. Allerede tidlig i styreperioden staket styret ut en satsing på synlighet i media eksternt, og kommunikasjon med medlemmene internt. Det ble jevnlig sendt ut informasjonsmail til medlemmene i perioden.

Verving og økonomi

Ved årsmøtet i april 2010 hadde organisasjonen om lag 30 medlemmer. Styret gjennomførte sommeren og høsten 2010 en betydelig verving, og ved utgangen av 2010 hadde organisasjonen 97 medlemmer. Vervingen fortsatte i et noe lavere tempo på nyåret 2011, først og fremst som en effekt av innmeldinger ved 10-årsjubileet, samt innmeldinger i forbindelse med Wikipedia Academy 2011. Styret mener at den sterke vervingen også har bidratt til å styrke organisasjonens legitimitet. Til støtte for medlemsverving har styret fra en sponsor anskaffet t-skjorter og pins til utdeling som medlemsfordeler, og for salg til ikke-medlemmer.

Organisasjonens økonomi var i april 2010 svært dårlig. Det var tidlig i 2010 inngått avtaler om svært kostbar regnskapsføring med en årskostnad på drøyt 50.000 kroner, som styret ble gjort oppmerksom på etter årsmøtet og snarest mulig avsluttet. Det var videre like før årsmøtet 2010 foretatt betydelige overføringer til styremedlemmer som ikke framkom i årsbudsjettet. Den samlede effekten av dette var at all likviditet var tapt, og bare bevilgningene fra Sametinget gjenstod. Arbeid med å gjenreise økonomien ble derfor mer ressurskrevende enn antatt ved årsmøtet. Styret har sikret en meget stor inngang av gaver fra private givere samt høye kontingentinntekter gjennom verving. Fra å være svært anstrengt var den økonomiske situasjonen ved inngangen til 2011 meget god. Overførte kompensasjoner til styremedlemmer for kostnader som har vært mangelfullt dokumentert, er også i det vesentlige tilbakeført til organisasjonen. Arbeidet med å gjenreise økonomien har krevd innsats fra to styremedlemmer som har jobbet i nært samarbeid med kontrollkomiteen.

For å styrke organisasjonens arbeid med økonomi, har styret vedtatt en Styre- og økonomiinstruks som etablerer mer detaljerte rutiner for styrearbeid, protokollføring, økonomivedtak og økonomisk rapportering, samt kontostyring og oversikt over den løpende økonomiske situasjonen. Det distribueres månedlige økonomirapporter til styre, kontrollkomite og revisor. Sent på sommeren 2010 fratrådte den årsmøtevalgte revisoren, fordi han gikk ut av revisoryrket og sa opp alle sine revisjonskunder. Styret bestemte da i nært samråd med kontrollkomiteen å utnevne en intern revisor – Finn Rindahl.

Tilgang til bilder

Styret har hatt sterkt fokus på den betydelige mangelen på frie bilder i Norge, en situasjon som preger norskspråklige Wikipedia-versjoner. Her har styret ikke maktet å få et gjennombrudd. Det er gjennomført en befaring og et studie av mulighetene for pilotprosjekter med museumssektoren, og styret har innlevert to godt dokumenterte søknader om bildeprosjekter til Fritt Ord. Dessverre har ikke stiftelsen gitt tilslag på søknadene.

Kurs og Wiki-pods

Organisasjonen har gjennomført en rekke kurs for eksterne, med god hjelp fra enkeltmedlemmer. Redigeringskurs er i perioden gjennomført med Klima- og forurensingsdirektoratet (Oslo), ungdomsorganisasjonene på utviklingsområdet (Oslo), Moss kommune (Moss), Lokalhistorisk institutt (Stavanger m.m.), DiFi (Oslo), Universitetet i Stavanger, felleskurs for Helsebiblioteket og Sykehuset Innlandet (Brummunddal), kurs for miljøorganisasjonen Zero (Oslo), og sammenhengende kurs over to dager under Wikipedia Academy 2011 (Oslo). Det er også gjort foredrag om Wikipedias praktiske funksjonsmåte og oppbygging hos selskapene Melings (Stavanger), Computas (Oslo) og Telenor (Oslo). WMNO holdt dessuten foredrag på Uninett-konferansen 2010 for IT-folk i universitets- og høgskolesektoren ved Universitetet i Stavanger i desember 2010. Videre ble Wikipedia demonstrert for potensielt nye brukere under Oslo Bokfestival, hvor Wikimedia Norge hadde stand.

Utadrettet virksomhet

Styrets leder har vært mer synlig i media utover 2010. Wikimedia Norge har i styreperioden hatt om lag 25 presseoppslag. De fordeler seg på to hovedkategorier – styreleders profilering gjennom året (Stavanger Aftenblad, A-Magasinet, med mer), samt oppslag forut for 10-årsjubileet i januar 2011. Det ble jobbet offensivt med mediarelasjoner omkring jubileet, med mange lokale presseoppslag via NTB like etter romjula. Den såkalte ”Allkunnesaken” 4.januar bidro også til en del presseoppslag i nisjemedier. Men i første rekke innebar jubileet et gjennombrudd i form av svært mange, og utelukkende positive oppslag i store medier (Aftenposten, NRK, mm). Dette vendepunktet ble også sterkt følt internasjonalt, prosjektet Wikipedia oppnådde et vendepunkt i internasjonale medier ved overgangen fra 2010 til 2011. Videre fikk organisasjonen positive oppslag i forbindelse med Wikipedia Academy, i Aftenposten 24.mars og i Teknisk Ukeblad.

For første gang har Wikimedia Norge hatt stand over tre fulle dager ved Oslo Bokfestival, med informasjon om prosjektet, brosjyrer og avis, samt demonstrasjon av WIkipedia for forbipasserende. Standen hadde meget stort besøk, og ble evaluert som vellykket. I forbindelse med standen ble det anskaffet en roll-up fra en sponsor, som bidrar til fysisk profilering ved arrangementer. Styret har ellers opprettet meget god dialog med Norsk Nettleksikon, gjennom møter, innledninger og foredrag hos Fritt Ord / Norsk faglitterær forfatterforening samt ved Norsk Nettleksikons styreseminar 10.februar 2011. Et styremedlem var representert for Universitetet i Tromsø i prosjektgruppen for Norsk Nettleksikon, og et styremedlem har hatt dialog med prosjektgruppen etter opprettelsen i Oslo. Dialogen er opprettet utfra det grunnsyn at Norsk Nettleksikon er et kjærkomment supplement til Wikipedia som bør lykkes, blant annet fordi konkurransen mellom alternative leksikon gjør også oss bedre.

Politisk påvirkningsarbeid

Styret har gjort noe politisk påvirkningsarbeid i form av møter, med fokus på behovet for å åpne opp offentlige data og bilder. Møtene omfatter både representanter for regjeringspartiene og opposisjonen. I forbindelse med Wikipedia Academy hadde WMNO et to timers møte med embetsverket i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, hvor også fornyingsminister Rigmor Aasrud deltok under deler av møtet. Her ble det fokusert på betydningen av at staten frigir informasjon, data og ikke minst bilder. I forbindelse med møtet ble det opplyst om at regjeringen åpner sin egen bildebase (tidligere ODIN) i fri Creative Commons-lisens.

Medlemskap, sponsing og bedriftsmedlemmer

I perioden har Wikimedia Norge vært medlem av IKT-Norge, og av studieorganisasjonen Populus. Det er i mars 2011 gjort avtale om en henvendelse med henblikk på medlemskap i Movation / Innovation Forum, noe som vil gi adgang til møtearenaer og en infrastruktur til å f.eks invitere eksterne til arrangementer. Wikimedia Norge har også hatt godt samarbeid med RORG om invitasjonslister til kurs. I Wikipedia-samfunnet har Wikimedia Norge avholdt en artikkelkonkurranse som ble avsluttet 2.januar 2011. Konkurransen har fine premier og samlet god deltakelse. Premiene har sponsing fra Norwegian Air Shuttle i form av reiser i Europa. Det er også inngått avtaler om sponsing med Melings (medlemsfordeler) og Opera Software (Wikipedia Academy). Wikimedia Norge har gjennom sin historie hatt bare et bedriftsmedlem. Styret har ikke prioritert høyt arbeid med å skaffe bedriftsmedlemmer, utover å henvende seg til sponsorer og medlem fra 2009 med anmodning om videreføring. På sponsorsiden er situasjonen mht volum og antall partnere, omtrent som i styreperioden 2009-2010.

Akademia og skolesektoren

Styret har i perioden arbeidet med å kartlegge muligheten for et samarbeid for ”FRIDA” publiseringspoeng for vitenskaplig publisering via Wikipedia. Dette arbeidet har fokusert på Universitetet i Tromsø, som er den institusjonen som gjør mest konkret på dette feltet i 2010-2011. Det har vært bytte av organisasjon og ansatte ved Universitetet i Tromsø som har medført et opphold / forsinkelse i arbeidet i styreperioden. Styret har startet undersøking av hvordan man kan koble Wikipedia-artikler til læreplanmål fra Utdanningsdirektoratet. Dette er gjort med mål om å kunne velge ut og lenke til Wikipedia-artikelr som kan inngå som læremiddel eller bakgrunsstoff i norsk skole. Framstøtet er foreløpig på forprosjektstadiet, og har vært diskutert uformelt med Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA, fylkenes digitale læremiddelsatsning) og Senter for IKT i utdanningen.

Arbeid overfor fagmiljøer

I perioden har det vært en positiv utvikling mht museums- og kultursektorens holdning til Wikipedia. I desember 2010 ble Norsk arkitekturportal (NAP) nedlagt og videreført som en portal på bokmåls Wikipedia, etter et betydelig arbeid nedlagt av styrets medlemmer. Dette ga meget gode ressurser til Wikipedia i form av fagfolk som bidrar på arkitekturfeltet. Styret har i februar-mars 2011 hatt to møter med Kulturrådet, som viser klar interesse for et nærmere samarbeid med norske versjoner av Wikipedia. Det ble også vinteren 2010-2011 engasjert en ”wikipedian in residence” ved Norsk folkemuseum ved styrets medvirkning. Styret har god kontakt med dette fagmiljøet og kulturfeltets arbeid på norskspråklig Wikipedia ble presentert under Wikipedia Academy 2011. Gjennom 2010 utviklet det seg en relasjon til Norsk kompetansesenter for helsetjenesten / Helsebiblioteket, som har bidratt med medisinske fagartikler gjennom hele året. Helsebiblioteket presenterte sitt arbeid på norskspråklig Wikipedia under Wikipedia Academy 2011.

Wikipedias 10-årsjubileum

Wikipedias 10-årsjubileum 15.januar 2011 ble markert med et stort arrangement på Litteraturhuset i Oslo. I alt 60 fremmøtte hørte korte foredrag ved Ulf Larsen, Espen Andersen (BI), Francis Sejersted (Fritt Ord) og Håkon Wium Lie (Opera Software). Det var også debatt mellom Wikimedia Norge og Allkunne, og det ble god mediedekning av arrangementet.

Wikipedia Academy

På grunn av den økonomisk vanskelige situasjonen sommeren 2010, besluttet styret å ikke arrangere Wikipedia Academy i 2010. I stedet for å arrangere høsten 2010 ble arrangementet utsatt til mars 2011, og arrangert i samarbeid med konferansene Go Open og FSCONS. Det ble søkt støtte til arrangementet fra Opera Software, IKT-Norge, og NUUG Foundation. Det var om lag 40 deltakere ved akademiet. Hovedtaler var Erik Möller fra Wikimedia Foundation, han var også hovedtaler ved åpningen av Go Open. Tema for akademiet var todelt: Wikipedias strategi framover (de neste ti år), og rekruttering av bidragsytere fra fagmiljøer utenfra akademia. Det ble fokusert på praktisk nytte både i foredrag og i de to fulle dagene med redigeringskurs under Wikipedia Academy.

Samisk prosjekt

Wikimedia Norge fikk 3.juli 2009 en bevilgning fra Sametinget på inntil 350.000 kroner for arbeid med å øke bruken av Wikipedia på samisk. Bevilgningen ble gjort med 175.000 kroner knyttet til progresjon innen juli 2010, og opsjon på ytterligere 175.000 kroner deretter. I 2009-2010 ble det forsøkt igangsatt en utvikling av et program eller script som kan måle bidragsmengde med henblikk på bruk ved premiering av bidrag. Per april 2010 var ikke noe av bevilgningen brukt. Styret fikk etter tiltredelsen forlenget fristen for fase 1 med et år, og rykket sommeren 2010 inn annonser i to samiske aviser, og fikk respons fra noen potensielle bidragsytere. Derimot har rekrutteringen vært krevende og artikkelskrivingen gått tregt. I mars 2011 fikk styret henvendelse fra Samisk høyskole med ønske om skrivekurs, og fulgte opp denne henvendelsen ved å avtale kurs for skribenter ved Samisk Høyskole 10.april. Styret så med dette en åpning for økt interesse fra det potensielle samiskspråklige fagmiljøet, men er likevel beredt på å tilbakelevere ubrukte midler og terminere prosjektet hvis det ikke fører fram i 2011.

Styremøter

Det er i inneværende styreperiode avholdt elleve styremøter. Det har ikke vært noe reelt skille mellom møteformen ”styremøte” og ”styrets arbeidsmøte”. Det har vært om lag halvparten fysiske møter og halvparten over Skype. Styret i Wikimedia Norge har 2010-2011 hatt følgende styremøter:

2010 - 19.april, 18.mai, 16.juni, 8.juli, 8.august, 1.september, 2.november, 16.desember
2011 - 27.januar, 18.mars, 9.april.
  • Endring i årsberetning pr. 10. april: Lars Roede lagt til i listen over styremedlemmer, jf. kommentar under behandlingen på årsmøtet. Kjetil_r 10. apr 2011 kl. 14:07 (CEST)