Hopp til innhold

Årsmøte 2011/Regnskap 2010

Fra Wikimedia Norge

Styrets regnskap for kalenderåret er her vedlagt i PDF-format.

Last ned


Årsregnskap Wikimedia Norge 2010

Org nr. 993 101 583
Resultat
Post 2010 2009
Prosjektstøtte 0,00 -46 178,01
Foredrag o.l. 0,00 -2 000,00
Salgsinntekter -125,00 0,00
Tilskudd fra WMF 0,00 -25 952,57
Medlemsavgifter privat [1] -17 225,00 -4 500,00
Medlemsavgifter bedrifter 0,00 -10 000,00
Gaver privat [1] -51 616,00 -3 450,00
Gaver bedrifter -16 000,00 0,00
Sum inntekter -84 966,00 -92 080,58
Av- eller nedskrivninger 2 287,00 0,00
Leie lokale (WA 2009 og OBM 2010) 16 504,00 18 075,00
Annen leiekostnad 0,00 1 039,00
Data/EDB kostnad (domene) 1 000,00 1 912,50
Regnskapsføring (eksterne byrå) [2] 32 520,00 0,00
Revisjon 3 750,00 0,00
Møte, kurs, oppdatering o.l (WA 2009) 10 293,00 19 788,00
Porto, telefon, media, kontingenter 1 419,00 0,00
Kontingenter 750,00 0,00
Bank og kortgebyr 718,00 14,00
Annen kostnad, fradragsberettiget 698,00 1 226,01
Sum driftskostnader 69 938,00 42 054,51
Driftsresultat -15 028,00 -50 026,07
Annen renteinntekt -318,00 -143,1
Annen rentekostnad 0,00 12,7
Sum Finansposter -318,0 -130,4
Årets resultat -15 346,00 -50 156,47
Overføringer annen egenkapital 15 346,00 50 156,47
Sum disponeringer av overskuddet 15 346,00 50 156,47
Note 1
Det kom 89 kontingentbetalinger fra private i kalenderåret 2010. Det kom videre inn gaver fra private fordelt på 48 innbetalinger fra 10 enkeltpersoner. Tre personer har hatt fast månedstrekk for gaver i kalenderåret 2010. To privatpersoner har donert 10.000 kroner eller mer, og totalt seks personer har donert 1.000 kroner eller mer.
Note 2
Styret (for perioden 2009-2010) inngikk i juni 2009 avtale med selskapet 24SevenOffice, og i november 2009 med selskapet AccountOnIT, om regnskapsføring for organisasjonen. Avtalene hadde hnhv tre og fire måneders oppsigelsestid, og ble sagt opp av dagens Styre i juni 2010, da dette styret ble kjent med avtalen. Kostnaden i regnskapet for 2010 er knyttet til disse avtalene.

Balanse

Post 31.12.2010 31.12.2009
Anleggsmidler (rollup) 2 500,00 0,00
Fordringer 35 767,14 25 000,00
Sum fordringer og anleggsmidler 38 267,14 25 000,00
Bank 1503.08.00866 225 594,63 220 457,38
Sum eiendeler 263 861,77 245 457,38
Effekter, rollup, med mer -12 375,00 0,00
Tidligere overskudd -20 300,91 0,00
Overf fjorårets overskudd -50 156,47 -20 300,91
Overf årets overskudd -15 346,38 -50 156,47
Annen egenkapital (tidligere års overskudd) -98 178,77 -70 457,38
Ubenyttet tilskudd Sametinget -165 683,00 -175 000,00
Sum egenkapital og gjeld -263 861,77 -245 457,38

Prosjektregnskap Sametinget

Post 2010 2009
Inntekter 0,00 0,00
Annonsering, Sagat 6 425,00 0,00
Annonsering, Avvir Saami 2 892,00 0,00
Annet 0,00 0,00
Årets resultat 9 317,00 0,00Oslo, 1.april.2011,

Styrets signaturer:


Jarle Vines, styreleder

Lars Åge Kamfjord, nestleder

Erlend Bjørtvedt, sekretær

Anne-Sophie Ofrim, kasserer

Lars Roede, styremedlem

Trond Trosterud, styremedlem

Jørund Leknes, styremedlem

Morten Haugen, styremedlem