Årsmøte 2011/Revisors rapport

Fra Wikimedia Norge

Revisor Finn Rinndahls rapport til regnskapet for 2010 er her vedlagt i PDF-format.

Last ned


Revisors rapport

Finn Rindahl
Pb 58
8701 Nesna


Til årsmøtet i Wikimedia Norge,

Revisorerklæring 2010

Regnskapet for Wikimedia Norge, organisasjonsnr 993 101 583, er revidert av undertegnede. Regnskapet er ført i henhold til god regnskapsskikk, i tråd med gjeldende regler og forskrifter.

Den bokførte beholdning pr 31. 12. 2010 er på 263 861,77. Av dette er kr 35 767, 14 utestående fordringer, og kr 165 683 ubenyttet tilskudd fra sametinget.

Resultatregnskapet viser et positivt driftsresultat på kr 15 028.

Det anbefales at det framlagte regnskap for 2010 godkjennes av årsmøtet.


Nesna 1. april 2011


Finn Rindahl