Årsmøte 2011/Valg- og kontrollkomiteens årsmelding

Fra Wikimedia Norge

Årsmelding fra Valg- og kontrollkomiteen i Wikimedia Norge, 2011.

Dette dokumentet inneholder Valg- og kontrollkomiteens årsmelding til årsmøtet i Wikimedia Norge 9. april 2011. Bakgrunnen for en slik årsmelding er komiteens retningslinjer, som sier at «kontrollkomitéen skal føre tilsyn med at foreningen ledes og fungerer på en hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig måte ut fra vedtekter og vedtak, samt vanlig organisasjonsmessig praksis.». Denne årsmeldingen dekker arbeidet komiteen har hatt med å føre tilsyn med styret valgt ved årsmøtet 16. april 2010.

Komiteen har pr. 30. mars 2011 avholdt to fysiske møter, i tillegg til fortløpende kontakt via e-post. Offentlige protokoller fra de fysiske møtene har blitt lagt ut på foreningens wiki. Komiteen deltok også på enkelte styremøter, representert av komiteens leder.

Blant komiteens merknader til styret arbeid vil vi spesielt påpeke følgende ovenfor årsmøtet:

  1. Komiteen er blitt kjent med at styret i løpet av denne perioden har gjort omfattende forbedringer på regnskapsføringen og medlemsregisteret, men mener styret burde ha fått ut innbetalingsblankett for medlemskap i tid til at medlemmer kunne betalt denne og på vanlig måte hatt stemmerett på årsmøtet.
  2. Komiteen og styret har i denne perioden hatt et godt samarbeid.

Komiteen har ingen merknader til dokumentene «Årsregnskap 2010» slik det var oversendt fra Erlend Bjørtvedt 29. mars.

Oslo, 2. april 2011

Hans-Petter Fjeld, komitéleder