Hopp til innhold

Årsmøte 2012/Protokoll

Fra Wikimedia Norge
Wikimedia Norge
Referat fra årsmøte 26. april 2012.

Årsmøtet ble holdt i Collett-gården ved Norsk folkemuseum i Oslo.

Møtet startet klokken 18:00 med et tyve minutters foredrag og omvisning ved Lars Roede. Det formelle programmet startet ca. 18:25.

1. Konstituering

Årsmøtet ble åpnet ved styreleder Jarle Vines.

1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen kommentarer til innkallingen eller dagsordenen.

1.2 Godkjenning av medlemmers stemmerett

Valg- og kontrollkomiteens leder Ole Anders Flatmo opplyste om at det var blitt godkjent ni fullmakter fra medlemmer som ikke kunne være til stede. Det var 13 personer til stede i salen, hvorav én ikke hadde stemmerett. Én av de stemmeberettige forlot årsmøtet etter pausen som fant sted under dagsordens punkt 4.1, ellers var alle oppmøtte tilstede under hele årsmøtet.

1.3 Valg av møteleder

Styret forslo Lars Åge Kamfjord som møteleder. Det var ingen andre forslag.

Vedtak (enstemmig): Lars Åge ble valgt til møteleder.

1.4 Valg av referent

Styret foreslo Kjetil Ree som referent. Det var ingen andre forslag.

Vedtak (enstemmig): Kjetil ble valgt til referent.

1.5 Valg av to protokollunderskrivere

Fra salen ble Hans-Petter Fjeld og Knut Hjelleset foreslått som protokollunderskrivere.

Vedtak (enstemmig): Hans-Petter og Knut ble valgt til protokollunderskrivere.

2. Årsmelding og orienteringer

2.1 Styrets årsberetning

Leder Jarle Vines orienterte om styrearbeidet i perioden som var gått og la frem styrets årsberetning 2010-2011.

Hovedpunktene i årsberetningen var:

 • Styret vedtok i november 2011 en strategiplan for perioden 2011-2015.
 • Wikimedia Norge har fått økt synlighet i media det siste året.
 • Wikimedia Norge og Wikipedia ble tildelt Folkeopplysningsprisen 2011.
 • Styret og andre frivillige i organisasjonen har hatt stort fokus på kursvirksomhet for å få en mer variert gruppe bidragsytere på Wikipedia.
 • Samiskprosjektets første del var gjennomført og godkjent av Sametinget.
 • Nettadressen www.wikipedia.no pekte nå på en fellesportal, jf. årsmøtevedtak i 2011
 • Styret har arrangert konkurranser som «Artikkelkonkurransen nordiske biografier» og «wiki loves monuments»
 • Styret har hatt omfattende kontakt med Kulturrådet og resten av AMB-sektoren, blant annet gjennom Wikipedia Academy. Man står foran et gjennombrudd i dette arbeidet.

Lars Roede informerte i tillegg om at samarbeidet med Kulturrådet var utvidet etter at årsberetningen var skrevet, ved at både Bymuseet i Bergen og Romsdalsmuseet var blitt med i gruppen.

Hogne Neteland poengterte at tallet på stemmeberettigede til årsmøtet (63) var lavere enn medlemstallet oppgitt i årsberetningen. Kjetil Ree orienterte om at avviket skyldes at årsberetningen tok utgangspunkt i antallet medlemmer som hadde betalt f.o.m høsten 2010 t.o.m. 31. desember 2011, mens listen over stemmeberettigede til årsmøtet tok utgangspunkt i de som hadde betalt f.o.m. høsten 2011 t.o.m årsmøtet 2012.

Vedtak (enstemmig): Årsmøtet tok beretningen til etterretning.

2.2 Valg- og kontrollkomiteens årsmelding

Valg- og kontrollkomiteens leder Ole Anders Flatmo orienterte om komiteens arbeid og la frem komiteens årsmelding.

Vedtak (enstemmig): Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning.

2.3 Regnskap for 2011 og revisors rapport.

Erlend Bjørtvedt la frem regnskapet for 2011 og orienterte om hovedpostene i det.

Nina Aldin Thune bad styret utdype posten «fordringer» i balanseoversikten, og Erlend redegjorde for bakgrunnen for denne og hvordan styret vurderte muligheten for å drive inn pengene. Kontrollkomiteens leder Ole Anders Flatmo tok ordet og oppfordret det neste styret til å få avsluttet denne saken.

Revisor Lars Åge Kamfjord orienterte om arbeidet han og Finn Rindahl hadde gjort. Disse hadde ingen merknader til regnskapet.

Vedtak (enstemmig): Årsmøtet godkjente regnskapet, og vedtok ansvarsfrihet for styret for regnskapsåret 2011.

3 Budsjett og kontingent for 2012

Erlend Bjørtvedt orienterte om styrets budsjettforslag for 2012.

Hogne Neteland spurte om man skulle føre gaver formidlet på vegne av eksterne sponsorer inn i regnskapet. I debatten som fulgte var det konsensus om at rene regnskapstekniske spørsmål kunne avklares med kontrollkomiteen i neste periode.

Lars Roede orienterte om mulighetene for økt støtte fra det offentlige i forbindelse med samarbeid med kultursektoren.

Det var ingen kommentarer til styrets forslag om videreføring av de gjeldende kontingentsatser (200 kr for folk i arbeid, 100 kr for andre).

Vedtak (enstemmig): Styrets forslag ble vedtatt uten endringer. Årsmøtet gav styret fullmakt til å anvende ytterligere tilskudd og inntekter i tråd med formålet.

3.2 Vedteksendringer

Kjetil Ree orienterte om endringsforslag fremmet på styremøte 27. februar: Vedtektenes §4e) foreslås endres FRA

«Alle som har betalt kontingent og har vært medlem i minst tre måneder har stemmerett»

TIL

«Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år og har vært medlem i minst tre måneder før årsmøtet.»

Styret vurderte det til at dette var en formalisering av dagens tolkning av de noe flertydige eksisterende vedtektene. Valgkomiteens leder Ole Anders Flatmo orienterte om at komiteen delte styrets tolkning, og at endringen kun skulle anses om en klargjøring av dagens praksis.

Vedtak (enstemmig): Forslaget om vedtektsendring ble vedtatt.

3.3 Andre forslag

Forslag om tilslutning til Wikimedia Chapters Association

Kjetil Ree orienterte om chaptermøtet i Berlin i mars og arbeidet som var gjort der med dannelsen av et Wikimedia Chapters Association. Det var ennå noe uklart hvilken form den internasjonale sammenslutningen ville få, men styret vurderte det til at man burde være med å forme den nye sammenslutningen gjennom aktiv deltagelse fra første stund.

Følgende resolusjon ble fremlagt for årsmøtet:

 1. Wikimedia Norge (WMNO) slutter seg herved til Wikimedia Chapters Association (WCA), og Wikimedia Norges årsmøte aksepterer de rettigheter og plikter medlemskapet medfører (jf. WCAs charter avsnitt D, artikkel 2).
 2. Årsmøtet gir Wikimedia Norges styre fullmakt til å utpeke en person til å representere WMNO i WCAs råd («council»), samt til å erstatte denne ved behov (jf. charterets avsnitt B, artikkel 3).
 3. Årsmøtet gir Wikimedia Norges styre fullmakt til å tre ut av Wikimedia Chapters Association dersom styret vurderer det til at medlemskapet ikke lenger er i WMNOs interesse.


Vedtak (enstemmig): Årsmøtet vedtok at Wikimedia Norge slutter seg til Wikimedia Chapters Association pr. styrets forslag.

Strategi 2011-2015

Jarle Vines orienterte om arbeidet med strategiplanen for perioden 2011-2015, og hvordan denne søkte å implementere Wikimedia Foundations globale mål på lokalt nivå i Norge.

Dette ble etterfulgt av en generell debatt om målene, hvordan de skulle oppnås, og hvordan man kunne måle om de var blitt oppnådd. Hogne Neteland, Nina Aldin Thune, Knut Hjelleset, Erlend Bjørtvedt, Kjetil Ree og Lars Åge Kamfjord deltok i debatten.

Det ble bestemt at man skulle stemme over å godkjenne de ti overordnede målene for perioden, og la de kommende styrene stå fritt i å organisere de mer praktiske aktiviteter og tiltak for å oppnå disse.

Vedtak (enstemmig): Årsmøtet vedtok de ti hovedmålene i strategiplanen.

4. Valg

4.1 Valg av nytt styre

Valgkomiteens leder Ole Anders Flatmo orienterte om innstillingen. Komiteen hadde bevisst søkt å få til et noe større styre enn i forrige periode for å trekke flere medlemmer med i foreningens arbeid. Følgende innstilling ble lagt frem av komiteen:

 • Jarle Vines – leder
 • Erlend Bjørtvedt – nestleder
 • Nina Aldin Thune – styremedlem
 • Kjetil Ree – styremedlem
 • Knut Hjelleset – styremedlem
 • Trond Trosterud – styremedlem
 • Marianne Wiig – styremedlem
 • Erik Fløan – vara
 • Harald Groven – vara
 • Kristian Vangen – vara

Erlend Bjørtvedt fremmet et benkeforslag til alternativ styresammensetning fra Erlend Bjørtvedt og Jarle Vines. Årsmøtet tok så 20 minutter pause for at styrekandidatene og valgkomiteen kunne diskutere situasjonen nå som det var to alternative styreforslag. Erlend og Jarles forslag var:

 • Jarle Vines – leder
 • Erlend Bjørtvedt – nestleder
 • Kjetil Ree – styremedlem
 • Knut Hjelleset – styremedlem
 • Trond Trosterud – styremedlem
 • Marianne Wiig – styremedlem
 • Kristian Vangen – styremedlem
 • Anne C. Martens – vara
 • Erik Fløan – vara
 • Harald Groven – vara

Etter pausen orienterte valgkomiteen om at Jarle Vines og Erlend Bjørtvedt ikke lenger var aktuelle som en del av valgkomiteens forslag. Da valgkomiteen ikke hadde noen andre forslag til leder og nestleder var ikke lenger innstillingen gyldig. Erlend Bjørtvedt og Jarle Vines' alternative forslag var dermed det eneste gyldige styreforslaget.

Vedtak (enstemmig): Erlend Bjørtvedt og Jarle Vines sitt forslag ble vedtatt. Følgende personer ble valgt inn i det nye styret:

 • Jarle Vines – leder
 • Erlend Bjørtvedt – nestleder
 • Kjetil Ree – styremedlem
 • Knut Hjelleset – styremedlem
 • Trond Trosterud – styremedlem
 • Marianne Wiig – styremedlem
 • Kristian Vangen – styremedlem
 • Anne C. Martens – vara
 • Erik Fløan – vara
 • Harald Groven – vara

Etter avstemningen bad Lars Roede om ordet for å takke for to gode år i styret.

4.2 Valg av revisor

Fra salen ble Hans-Petter Fjeld og Lars Åge Kamfjord foreslått som revisorer.

Vedtak (enstemmig): Hans-Petter og Lars Åge ble valgt til revisorer.

4.3 Valg av valg- og kontrollkomité

Valg- og kontrollkomiteens leder Ole Anders Flatmo orienterte om innstillingen til ny komite. Følgende fire personer var foreslått:

 • Lars Åge Kamfjord – komitemedlem
 • Hogne Neteland – komitemedlem
 • Nikolai Sandved – komitemedlem
 • Ole Anders Flatmo – komitemedlem

Ingen komiteleder ble foreslått, komiteen konstituerer seg selv.

Fra salen ble Nina Aldin Thune foreslått som nytt medlem i komiteen. Da det ikke var foreslått å øke størrelsen på komiteen ble det bestemt at årsmøtet skulle stemme på fire av de fem kandidatene. Avstemningen foregikk skriftlig.

Vedtak (13 av 18 stemmer): Lars Åge Kamfjord, Hogne Neteland, Nikolai Sandved og Ole Anders Flatmo ble valgt inn i valg- og kontrollkomiteen.

5 Takk for oppmøtet

Gjenvalgt styreleder Jarle Vines takket for årsmøtet og året som var gått, og snakket om planene for året som kommer.


Årsmøteprotokoll bekreftet og signert av valgte protokollunderskrivere