Årsmøte 2015/Protokoll

Fra Wikimedia Norge

Erlend Bjørtvedt ønsket velkommen.

1. Konstituering

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var en diskusjon rundt innkallingen til årsmøte. Noen dokumenter ble levert for seint. Årsmøte godkjente innkallingen og dagsorden.

2. Godkjenne medlemmenes stemmerett

Årsmøte godkjente at alle fremmøtte hadde stemmerett. Årsmøte besto av 10 fremmøtte, og 4 fullmakter ble lagt frem.

3. Valg av møteleder

Årsmøte valgte Finn Bjørklid.

4. Valg av referent

Årsmøte valgte Astrid Carlsen.

5. Valg av to protokollunderskrivere

Årsmøte valgte Anne-Sophie Ofrim og Ole Anders Flatmo.


2. Årsmelding og orienteringer

Årsmeldingen ble opplest av Ole Anders Flatmo.

Innspill på årsmøte: Det ble bedt om en klargjøring om hvorvidt Astrid Carlsen ble valgt inn som styremedlem eller ansatterepresentant til forrige styre. Svar fra styre: Astrid Carlsen ble valgt inn i forrige styre som et ordinært styremedlem.
En vedtektsendring i 2014 åpnet opp for at de ansatte i WMNO kan velge en ansatterepresentant til styret.
Jorid Martinsen ble valgt inn som ansatterepresentant.

Innspill på årsmøte: Mye midler har blitt brukt til kvinnerekruttering. Hva er resultatet? Svar fra styre: Det har blitt gjennomført mange arrangement og gjort mye informasjonsarbeid og innsats mot media. Vi har fått god mediadekning i både avis og radio.
Men styret og ansatte kan ikke vise til tall der deltakere på arrangement forblir aktive bidragsytere på Wikipedia.

Innspill fra årsmøte: Styre bør sørge for en bedre oversikt over medlemstall. Andre organisasjoner i Frivillighetshuset kan spørre til råds om medlemsutvikling. Svar fra styret: Styret er enig i innspillet og vil se på hvordan nye medlemmer registreres og tas i mot av WMNO.

Årsmøte tok årsmeldingen til etterretning.


3. Regnskap for 2014

1. Styrets beretning

Regnskapet er ført i excel. Regnskap er revisorgodkjent ved Stokke revisjon.

Erlend Bjørtvedt gjennomgikk regnskapet. Utskrifter var tilgjengelig for alle fremmøtte.

Styrets beretning ble godkjent og legges ved protokollen.


2. Kontroll- og valgkomiteens beretning
Finn Bjørklid gjennomgikk kontroll- og valgkomiteens beretning.
Årsmøte tok kontroll- og valgkomiteens beretning til etterretning.


3. Revisors rapport
Erlend Bjørtvedt leste opp revisors rapport til orientering for årsmøte.

4. Budsjett og kontingent for 2015
Noen feil årstall ble påpekt av årsmøte. Versjonen på wiki er korrekt.

Innspill fra årsmøte: Hvordan kan frivillige bidra til arbeidet om å søke ekstern finansiering? Svar fra styret: Daglig leder tar initiativ til en arbeidsgruppe som kan se på ulike støtteordninger.

Årsmøte vedtok å videreføre kontingentsatsene: 200,- eller 100,-

1. Styrets budsjettforslag for 2014
Styrets budsjettforslag for 2015 og for 2015-2016 ble gjennomgått av Erlend Bjørtvedt.
Årsmøte vedtok budsjettene.

2. Vedtektsendringer Innspill på årsmøte: viktig med en ryddig og åpen behandling av vedtektsendringer.
Innspill på årsmøte: Bør alle vedtektene gjennomgås for å gjenspeile dagens organisasjon?
1. Det er kommet inn 1 forslag til vedtektsendring, se Årsmøte 2015/Forslag til vedtektsendringer.
Endringen ble vedtatt, med 13 stemmer for.

3. Andre forslag
1. Det var ikke kommet inn andre forslag til styret innen angitt frist.


5. Valg

1. Valg av nytt styre (Valg- og kontrollkomiteens innstilling)

Finn Bjørklid la frem valg- og kontrollkomiteens innstilling.

Innspill fra årsmøte: Det ble fremmet ønske om en presentasjon av to av kandidatene som stilte til valg, Guro Faller og Tove Eivindsen.
Guro Faller, som var tilstede, presenterte seg selv.
Fallers LinkedIn-profil
Astrid Carlsen presenterte Tove Eivindsen.
Eivindsens presentert på NTNU Vitenskapsmuseets sider

Innspill på årsmøte: Nytt styre burde også ha varamedlemmer

Det ble spurt på årsmøte om det var andre kandidater til styreverv, og det kom benkeforslag om Tore Sætre. Sætre stilte seg villig til å stille til valg som varamedlem.

Alle kandidater til nytt styre ble valgt enstemmig av årsmøte:

  • Hogne Neteland: leder
  • Guro Faller: nestleder
  • Trond Trosterud: styremedlem
  • Tove Eivindsen: styremedlem
  • Harald Groven: styremedlem
  • Knut Hjelleset: styremedlem
  • Tore Sætre: varamedlem

2. Valg av revisor
Stokke revisjon er valgt som revisor.

3. Valg av valg- og kontrollkomite
Alle kandidater til valg- og kontrollkomite ble valgt enstemmig av årsmøte:

  • Anne-Sophie Ofrim
  • Espen Granli
  • Erlend Bjørtvedt

6. Takk for oppmøte, ved nyvalgt leder
Hogne Neteland takket for oppmøte og tilliten som nyvalgt styreleder i Wikimedia Norge.