Årsmøte 2015

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Årsmøte 2015 i Oslo
Det innkalles med dette til årsmøte i Wikimedia Norge, fredag 17. april 2015, klokken 16:00 i Oslo.

Årsmøtet kunngjøres og gjennomføres som vedtatt i styremøte 9. januar, og i overensstemmelse med gjeldende vedtekter.

Årsmøtet avholdes hos Wikimedia Norges lokaler på Tøyen i Oslo (Adresse: Kolstadgata 1) 17. april, klokken 16:00.

Alle forslag (politisk, budsjett, valg, osv) måtte være styret i hende senest 3. april 2015. Styret kan nås på e-postadressen wikimedia-no-styre-at-lists.wikimedia.org.

Agenda

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenne medlemmenes stemmerett
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to protokollunderskrivere
 2. Årsmelding og orienteringer
 3. Regnskap for 2014
  1. Styrets beretning
  2. Kontroll- og valgkomiteens beretning
  3. Revisors rapport
 4. Budsjett og kontingent for 2015
  1. Styrets budsjettforslag for 2014
  2. Vedtektsendringer
   1. Det er kommet inn 1 forslag til vedteksendring, se Årsmøte 2015/Forslag til vedtektsendringer
  3. Andre forslag
   1. Det er ikke kommet inn andre forslag til styret innen angitt frist.
 5. Valg
  1. Valg av nytt styre (Valg- og kontrollkomiteens innstilling)
  2. Valg av revisor
  3. Valg av valg- og kontrollkomite
 6. Takk for oppmøte, ved nyvalgt leder

Fra Styret

Årsmelding
Regnskap, budsjett og kontingent
 • Regnskap 2014
 • Budsjettforslag for 2015 og 2015-16
 • Styrets forslag om satser for kontingent: kr 100 for studenter og trygdede, kr 200 for andre.
Vedtektsendringer

Styret har ett forslag til endring i vedtektene: Årsmøte 2015/Forslag til vedtektsendringer

Andre forslag

Ingen andre saker er sendt inn før angitt frist.

Fra Valg- og kontrollkomiteen

Årsmelding:

Valg:

Fra revisor

Fra medlemmer / Innkomne saker

Ingen saker.

Protokoll


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo