Hopp til innhold

Diskusjon:Årsmøte 2015

Fra Wikimedia Norge
Siste kommentar: for 9 år siden av Ooo86 i emnet Brudd på vedtektenes paragraf 4

Brudd på vedtektenes paragraf 4

Årsmøtet er på fredag 17. april og i dag søndag 12. april er fremdeles ikke alle dokumenter tilgjengelig slik de skal være ihht vedtektenes paragraf 4, punkt c.

Årsmøtet kan følgelig ikke avholdes lovlig fredag 17. april. Jeg foreslår derfor at dato for årsmøtet endres til f.eks 30. april og at styret da sørger for at alle dokumenter er tilgjengelig innen to uker før, slik vedtektene krever. Ulflarsen (diskusjon) 12. apr. 2015 kl. 23:12 (CEST)Svar

Hei, Ulf! Dei fleste papira frå styret er lagt ut i rett tid. Unntatt er revisorberetningen, sidan vi fekk han inn først i går. Men til årsmøtet kan styret presentere eit revidert rekneskap. (Det er ikkje alle årsmøter som har hatt det)
Vi er klar over at kontrollkomiteens papirer ikkje er ute, styret har no oppnådd kontakt med komiteen og det er von om at papira likevel kjem på plass til årsmøtet.
Ei utfordring er at vi ikkje kan legge ut dokument på nettsida vår, f.eks må vi dele ut revisors beretning i møtet. Til det er å seie at revisor har godkjent rekneskapen.
Årsmøtet er kalt inn og vil finne stad førstkommande fredag. Styret vil akseptere kritikk for at vi ikkje har makta få ut all dokumentasjon i rett tid, men det er opp til årsmøtet å godkjenne innkallinga eller eventuelt be om utsetjing. Hogne (diskusjon) 13. apr. 2015 kl. 16:21 (CEST)Svar
Kontrollkomiteen har ikke diskutert saken, men kan ikke se at manglende revisorberetning skulle være til hinder for at årsmøtet kan avgjøre ved oppmøte om årsmøteinnkallingen er gyldig eller ikke. Et annet alternativ er å la revisorberetning utgå. Som Hogne påpeker, har det vært flere årsmøter uten både revidert regnskap og revisorberetning. Grrahnbahr (diskusjon) 13. apr. 2015 kl. 16:35 (CEST)Svar
I paragraf 4 står det tydelig at alle dokumenter skal være offentlige minst en uke før årsmøtet. Det er nå tre dager til årsmøtet og fremdeles er følgende ikke tilgjengelig: Valg- og kontrollkomiteens årsmelding, Valg- og kontrollkomiteens innstilling til nytt styre, Valg- og kontrollkomiteens innstilling til ny valg- og kontrollkomite og Revisorerklæring. Sistnevnte kan skannes/avfotograferes og legges ut.
At all informasjon ikke er tilgjengelig avskjærer medlemmene fra å involvere seg i forkant av årsmøtet. For en liten forening som WMNO mener jeg det er spesielt viktig at interne regler følges. At tilsvarende skjedde ved forrige årsmøte gjør ikke saken bedre. Jeg fastholder mitt forslag om å flytte årsmøtet så fristen på minimum en uke kan følges. Ulflarsen (diskusjon) 13. apr. 2015 kl. 17:15 (CEST)Svar
Tror jeg må si meg enig med Ulflarsen denne gangen. Dette er ikke ihht vedtektene. Det er spesielt ille at revisorerklæringen ikke er klar, ref pålegg som kom ved sist årsmøte. (Wikimedia:Samfunnet#Revidert årsregnskap for 2013) Tror at revidert årsregnskap for 2013 bør legges frem for årsmøtet som egen sak, for dette er ikke behandlet ihht forrige årsmøte sin instruks. Valg- og kontrollkomiteens årsmelding kan vel forstås utfra at revisorerklæringen er kommet sent. Jeg kan ikke se at Valg- og kontrollkomiteens innstilling til nytt styre og innstilling til ny valg- og kontrollkomite kan behandles, til det er fristene overtrådt. Disse ble lagt ut 14. april. Sett en dato for nytt årsmøte. Jeblad (diskusjon) 16. apr. 2015 kl. 11:15 (CEST)Svar

Alle dokumenta burde vore på plass til 10. april, men det rådde vi ikkje med.

Eg meiner det likevel ikkje er rett slik de skriv at vedtektene fastslår at alle dokument skal vere offentleggjort ei veke før årsmøte.

Paragraf 4 c handlar om innkomne saker og saksdokument, ikkje "alle dokument": "Innkomne saker må være styret i hende minst to – 2 – uker før årsmøtet. Senest én – 1 – uke før møtet skal alle saksdokumenter være offentlig tilgjengelig."

Paragraf 6 omhandler val og 6 b) seier: "Kandidater bør være kjent to – 2 – uker før ordinært valg foretas."

Altså "bør", ikke "skal". Årsmøtet i 2014 tok inn benkekandidatar i styret, og det tillet vedtektene. Noko eg meiner er rett.

Paragraf 5 seier at: 5 d) Styret er ansvarlig for organisasjonens økonomi. Revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet. […]

Alt i alt meiner eg at Wikimedia Norge er til stor nytte for Wikipedia-samfunnet. Og det er mogeleg for oss å nå fram meir både til potensielle skribentar, kjelder og til løyvingar.

Eg veit at de begge har hjarte for både Wikipedia og Wikimedia Norge. Har de kapasitet og lyst til å sjå på nokon av oppgåvene vi ser for oss i organisasjonen?

Hogne (diskusjon) 16. apr. 2015 kl. 13:47 (CEST)Svar
§5d handler om hvilken saker som skal legges frem for årsmøtet, hvor revidert regnskap er en av sakene. I saken revidert regnskap er de aktuelle dokumentene «saksdokument». Jeblad (diskusjon) 16. apr. 2015 kl. 14:29 (CEST)Svar
Årsmøtet er rettidig sammenkalt, og vil avholdes i morgen som annonsert. De vedtaksbestemmelser som gjelder annonseringen av møtet er fulgt. Da det gjelder for sene eller manglende saksdokumenter, er dette lagt ut eller redegjort for så langt styret selv har rådd fullt ut over den seneste uken. Saksdokumenter fra foreningens styre er i all hovedsak på plass i henhold til vedtektene. Det som først og fremst har manglet, har vært dokumenter fra valg- og kontrollkomiteen. Hva gjelder navn på kandidater er dette bør og ikke skal. Dette må ses i sammenheng med at Årsmøtet aldri vil ha noen absolutt garanti for at komiteen lykkes i sitt arbeid, og man kunne i verste fall måtte holde årsmøte uten at forslag til kandidater var funnet på forhånd. Foreningen er relativt liten, men styreverv ikke ubetydelig, og da komiteen ikke hadde navn på plass i tide, vil jeg likevel fremholde at det var bra at man noe forsinket kunne presentere et godt forslag som årsmøtet kan ta utgangspunkt i. Tillitsvalgte i foreningen må selvsagt akseptere kritikk på alle punkt man ikke fullt ut har overholdt vedtektene, men merk at eventuelle konsekvenser av feilen ikke følger av vedtektene. Følgelig er det Årsmøtet som må ta stilling til hva de forsinkede saksdokumentene betyr, herunder om det skal utsettes. De konkrete feilene som er påpekt over, er ikke heldige, bør ikke være til hinder for at man kan gjennomføre årsmøte på en god måte. Vel møtt! Mvh --Ole (diskusjon) 16. apr. 2015 kl. 17:35 (CEST)Svar