Årsmøte 2015/Regnskap 2014

  Fra Wikimedia Norge

  Regnskap for Wikimedia Norge 2014

  • Det føres regnskap for både kalenderperioden januar-desember, og for virksomhetsperioden juli-juni, hvor begge regnskaper løper fra den første dag i startmåneden. Bare kalenderregnskapet januar-desember er offisielt, og det er dette regnskapet som disponerer overskudd og avslutter balansen.
  • Accounting is conducted both calendric (January-December), and according to the progammatic period (July-June). Both accounting periods run from the first day of the month. Only the calendric January-December financial report is officially approved, and this is the accounting report in which the annual result is disposed and the balance sheet is settled.


  • Regnskapet for kalenderåret 2014 ble behandlet av Styremøtet 23. mars 2015, og er siden korrigert for mindre feil.
  • The financial report for 2014 was discussed at the Board meeting of March 23, 2015, and has since then undergone minor corrections of errors.


  Wikimedia Norge – Regnskap 2014

  Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr 30.209,27. Budsjettert overskudd var kr 18.200. Det er innbetalt 31 medlemskontingenter til konto i 2014 (mot 50 i 2013). I tillegg betalte 15 inn i 2013 (mot 8 forrige år). I tillegg er det gjort innbetalinger via Melings AS, som ennå ikke er rapportert og betalt til oss (i fjor betalte 13 via Melings). Det betyr at det er > 46 medlemmer i 2014 (58 i 2013, 52 i 2012). Styret foreslår følgende disponering: Årsresultat: Kr 30.209,27.


  Regnskapspost, kroner
  Accounting item, NOK
  Regnskap 2014
  Financial Report, 2014
  Regnskap 2013
  Financial Report, 2013
  Regnskap 2012
  Financial Report, 2012
  Regnskap 2011
  Financial Report, 2011
  Resultatregnskap
  (avrundet til hele kroner)
  P&L Statement
  (rounded to nearest NOK)
  2014 2013 2012 2011
  Prosjektstøtte, off tilskudd
  Project grants, public grants
  - 0,00 - 0,00 - 7 000,00 - 45 000,00
  Foredrag o.l.
  Promo revenues
  - 0,00 - 0,00 0,00 0,00
  Salgsinntekter
  Sales revenues
  - 0,00 - 980,00 - 5 776,00 -2 275,00
  Kursinntekter, deltakeravgifter [1]
  Event fees
  - 1 800,00 - 20 200,00 - 14 600,00 - 14 800,00
  Tilskudd fra Wikimedia Foundation
  Grants from Wikimedia Foundation [2]
  - 1 261 627,00 - 145 656,00 - 125 609,00 0,00
  Medlemsavgifter private [3]
  Membership fees, individual
  - 5 455,00 - 10 100,00 - 8 950,00 - 13 000,00
  Medlemsavgifter bedrifter
  Membership fees, corporate
  - 0,00 - 0,00 0,00 0,00
  Gaver private [4]
  Gifts, individual
  - 8 144,00 - 8 042,00 - 7 742,00 - 13 360,00
  Gaver bedrifter
  Gifts, corporate
  - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 500,00
  Sum inntekter
  Total revenues
  - 1 277 026,00 - 184 978,00 - 169 677,00 - 88 935,00
  Lønn utbetalt og skatt avsatt
  Salaries and PIT
  669 599,00 39 666,00
  Påløpte feriepenger
  Summer payment, accrued
  68 299,00 4 046,00
  Arbeidsgiveravgift påløpt
  Employment tax, accrued
  94.413,00 5 593,00
  Annen personalkostnad, pensjoner, m.m.
  Other personnel cost
  17 312,00 0,00
  Sum personalkostnader
  Total personnel cost
  849.623,00 49.305,00
  Av- eller nedskrivninger, tap på fordringer
  Amortizations, losses
  0,00 0,00 20 175,00 2 717,00
  Leie lokale, Frivillighetshuset, m.m.
  Rental costs, office rent
  125 296,00 5 775,00 34 225,00
  Annen leiekostnad, kontorutstyr, m.m.
  Other office costs [5]
  34 657,00 14 524,00 6 724,00
  Prosjektkostnader - filmproduksjon
  Project costs, film production
  37 780,00 59 537,00 141 526,00 12 175,00
  Data/EDB kostnad (domene)
  IT and domain costs
  1 015,00 250,00 1 000,00 1 000,00
  Regnskapsføring (eksterne byrå)
  Accounting (external)
  0,00 0,00 2 242,00 3 234,00
  Revisjon – Stokke Revisjon AS
  Auditing - Stokke Revisjon AS
  20.000,00 0,00 0,00 0,00
  Andre møte- og kurskostnader [6]
  Other meeting and training costs
  65.034,00
  Reise, møte, kurs, oppdatering o.l [7]
  Travelling and related costs
  59.984,00 16.604,00 943,00 8 564,00
  Representasjon, m.m. [8]
  Representation, social costs
  11.335,00 1.289,00
  Porto, telefon, media, m.m.
  Postal, telephony, media cost
  2.414,00 1.765,00 930,00 2 518,00
  Sjablongmodell mobiltelefon
  Mobile telephony, employees
  6.300,00
  Annonser, DM, brosjyrer [9]
  Advertisements, marketing
  250,00 10.944,00
  Kontingenter [10]
  Membership fees
  0,00 0,00 2 000,00 1 500,00
  Bank og kortgebyr
  Banking fees
  3.205,00 2.159,00 2 128,00 2 177,00
  Premier ved konkurranser [11]
  Gifts and prizes, competitions & WLM
  28.964,00 17.990,00 1 360,00 2 700,00
  Annen kostnad, restanser [12]
  Other costs
  1.403,00 1.000,00 0,00 0,00
  Sum driftskostnader
  Total operating cost
  397.637,00 126.065,00 179 370,00 85 555,00
  Driftsresultat
  Operating result (EBITDA)
  -29.766,00 - 9.608,00 9 693,00 - 3 380,00
  Annen renteinntekt
  Interest earned
  - 444,00 - 143,00 - 138,00 - 208,00
  Annen rentekostnad
  Interest paid
  0,00 0,00 0,00 0,00
  Sum Finansposter
  Total financials
  - 444,00 - 143,00 - 138,00 - 208,00
  Årets resultat
  Result of the year
  - 30.209,00 - 9.751,00 9 555,00 - 3588,00
  Overføringer annen egenkapital
  Transferred to equity
  30.209,00 9.751,00 - 9 555,00 3 588,00
  Sum disponeringer av overskuddet
  Total dispositions of result
  30.209,00 9.751,00 - 9 555,00 3 588,00


  Noter til regnskapet

  Note 1: Gjelder Julebordet 2014. Det er ikke avholdt Wikipedia Academy i 2014.

  Note 2: Bare brukt andel regnskapsføres, dvs den delen av WMF-tilskuddet som allerede er brukt til å dekke kostnader. Resten føres til enhver tid i balansen som ”Ubenyttet tilskudd WMF”.

  Note 3: Det kom 31 kontingentinnbetalinger i kalenderåret 2014, pluss 15 som hadde betalt i 2013 for 2014. I tillegg kommer innbetalinger via nettbutikken (Melings) som ennå ikke er rapportert fra dem.

  Note 4: Det kom inn gaver fra private fordelt på 48 innbetalinger fra 6 enkeltpersoner (i 2013 var det 41 innbetalinger fra 8 personer, og i 2012 var det 50 innbetalinger fra 9 enkeltpersoner). Fire personer har hatt fast månedstrekk for gaver i kalenderåret 2014, det samme som foregående år.

  Note 5: Kostnader til kontorskap, kjøleskap, printer, bytte av låser, ulikt mindre utstyr, kaffe, etc.

  Note 6: Kostnader til lokaler og bevertning til wiki-verksteder, seminarer, innflyttingsfest, Julebord, og WLM.

  Note 7: Hoveddelen av kostnaden er ansattes reiser, og mindre utgifter til transport innad i Oslo.

  Note 8: Hele kostnaden er arbeidslunsjer for ansatte og styre, samt julegaver til de ansatte i desember.

  Note 9: Hele kostnaden er annonsering i forbindelse med Festskrift for Lars Roede 70 år.

  Note 10: Studieforbundet Næring og Samfunn (tidligere ”Populus”) har ikke fakturert kontingent i 2014.

  Note 11: Kostnaden til premier ”Ukens Konkurranse”, og premier ved Wiki Loves Monuments 2014. Av dette er kroner 12.000 lagt ut mot tilsagn om dekning fra Scandinavian Foto (FotoVideo), som ennå ikke er betalt til oss.

  Note 12: Hele kostnaden er innbetalinger av forsinkelsesrente ved terminoppgjør for skatt og arb.giveravgift.


  Balansepost, kroner
  Balance item, NOK
  31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
  Balanseposter (ikke avrundet)
  Balance sheet (not rounded)
  Dec 31, 2014 Dec 31, 2013 Dec 31, 2012 Dec 31, 2011
  Anleggsmidler (rollups)
  Equipment (rollups)
  2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
  Fordringer [a]
  Other tangible assets
  6.175,00 27.975,00 37.885,56 30.050,14
  Sum fordringer og anleggsmidler
  Total non-current assets
  8.675,00 30.475,00 40.385,56 32.550,14
  Bank 1503.08.00866 (Drift)
  Bank cash, Main account
  20.157,31 65.475,67 54.500,14 59.216,89
  Bank 1503.22.16630 (Prosjekt)
  Bank cash, Project account
  297.094,15 375.507,66 36.656,00 55.615,03
  Bank 1503.46.14617 (Skatt)
  Bank cash, Tax account
  40.009,53
  Kontantkasse
  Cash holding
  290,00
  Sum eiendeler
  Total assets
  366.225,99 471.458,33 131.541,70 147.382,06
  Effekter, rollup, med mer
  Equipment and tangible assets
  8.575,00 - 8.575,00 - 9.375,00 -12.375,00
  Tidligere overskudd
  Previous results
  79.837,13 - 89.392,02 - 85.803,76 - 70.457,38
  Overf fjorårets overskudd
  Last year's result
  - 9.750,80 9.554,89 - 3.588,26 - 15.346,38
  Overf årets overskudd
  This year's result
  - 30.209,27 - 9.750,80 9.554,89 - 3.588,26
  Sum egenkapital (tidligere års overskudd)
  Total equity
  - 128.372,21 - 98.162,94 - 89.212,14 - 101.767,03
  Leverandørgjeld
  Vendor liabilities
  0,00 0,00 - 13 990,00 0,00
  Avsetninger feriepenger, m.m.
  Summer payment liable
  - 33,252,00 - 4.045,93
  Skyldig skatt og AGA
  Taxes (PIT, AGA) liable
  - 35.009,82 -16.606,08
  Ubenyttet tilskudd Sametinget
  Liable grants, Saami Projects
  0,00 0,00 - 22.666,00 - 45.615,03
  Ubenyttet tilskudd WMF
  Liable grants, Wikimedia foundation
  - 169.591,95 - 333.602,88
  Kortsiktig gjeld (prosjekter)
  Short-term liabilities (projects)
  0,00 - 19.040,50 - 5.673,56 0,00
  Sum egenkapital og gjeld
  Total equity and liabilities
  - 366.225,99 - 471.458,33 - 131.541,70 -147.382,06


  Noter til balansen

  Note a: Alle eksterne fordringer fra 2013 ble gjort opp i 2014, med unntak av 100 kroner som er en føringsfeil fra 2013 (”Grants” fra Wikimedia Foundation til Wikipedia Academy). Det skal også føres som fordring kontin-genter betalt inn via nettbutikken i 2014, men disse innbetalingene med navn er ennå ikke rapportert fra Melings AS og vil derfor måtte regnskapsføres i 2015. Hele fordringsmassen i balansen ved utgangen av 2014 utgjøres dermed av kr 100, pluss beholdningen av effekter (t-skjorter, gensere, krus, mm) på kr 6.075.


  Revisjonsrapport fra foreningens revisor – Stokke Revisjon AS – legges fram separat for årsmøtet.


  Oslo, 17. april 2015

  Styrets signaturer:  Jarle Vines, styreleder  Erlend Bjørtvedt, nestleder og fungerende styreleder  Knut Hjelleset, styemedlem Ole Anders Flatmo, styremedlem


  Astrid Carlsen, styremedlem Trond Trosterud, styremedlem Hogne Neteland, styemedlem  Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg

  Wikimedia Norge
  Schweigaards gate 34 C
  0191 Oslo