Årsmøte 2015/Regnskap 2014

Fra Wikimedia Norge

Regnskap for Wikimedia Norge 2014

  • Det føres regnskap for både kalenderperioden januar-desember, og for virksomhetsperioden juli-juni, hvor begge regnskaper løper fra den første dag i startmåneden. Bare kalenderregnskapet januar-desember er offisielt, og det er dette regnskapet som disponerer overskudd og avslutter balansen.
  • Accounting is conducted both calendric (January-December), and according to the progammatic period (July-June). Both accounting periods run from the first day of the month. Only the calendric January-December financial report is officially approved, and this is the accounting report in which the annual result is disposed and the balance sheet is settled.


  • Regnskapet for kalenderåret 2014 ble behandlet av Styremøtet 23. mars 2015, og er siden korrigert for mindre feil.
  • The financial report for 2014 was discussed at the Board meeting of March 23, 2015, and has since then undergone minor corrections of errors.


Wikimedia Norge – Regnskap 2014

Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr 30.209,27. Budsjettert overskudd var kr 18.200. Det er innbetalt 31 medlemskontingenter til konto i 2014 (mot 50 i 2013). I tillegg betalte 15 inn i 2013 (mot 8 forrige år). I tillegg er det gjort innbetalinger via Melings AS, som ennå ikke er rapportert og betalt til oss (i fjor betalte 13 via Melings). Det betyr at det er > 46 medlemmer i 2014 (58 i 2013, 52 i 2012). Styret foreslår følgende disponering: Årsresultat: Kr 30.209,27.


Regnskapspost, kroner
Accounting item, NOK
Regnskap 2014
Financial Report, 2014
Regnskap 2013
Financial Report, 2013
Regnskap 2012
Financial Report, 2012
Regnskap 2011
Financial Report, 2011
Resultatregnskap
(avrundet til hele kroner)
P&L Statement
(rounded to nearest NOK)
2014 2013 2012 2011
Prosjektstøtte, off tilskudd
Project grants, public grants
- 0,00 - 0,00 - 7 000,00 - 45 000,00
Foredrag o.l.
Promo revenues
- 0,00 - 0,00 0,00 0,00
Salgsinntekter
Sales revenues
- 0,00 - 980,00 - 5 776,00 -2 275,00
Kursinntekter, deltakeravgifter [1]
Event fees
- 1 800,00 - 20 200,00 - 14 600,00 - 14 800,00
Tilskudd fra Wikimedia Foundation
Grants from Wikimedia Foundation [2]
- 1 261 627,00 - 145 656,00 - 125 609,00 0,00
Medlemsavgifter private [3]
Membership fees, individual
- 5 455,00 - 10 100,00 - 8 950,00 - 13 000,00
Medlemsavgifter bedrifter
Membership fees, corporate
- 0,00 - 0,00 0,00 0,00
Gaver private [4]
Gifts, individual
- 8 144,00 - 8 042,00 - 7 742,00 - 13 360,00
Gaver bedrifter
Gifts, corporate
- 0,00 - 0,00 - 0,00 - 500,00
Sum inntekter
Total revenues
- 1 277 026,00 - 184 978,00 - 169 677,00 - 88 935,00
Lønn utbetalt og skatt avsatt
Salaries and PIT
669 599,00 39 666,00
Påløpte feriepenger
Summer payment, accrued
68 299,00 4 046,00
Arbeidsgiveravgift påløpt
Employment tax, accrued
94.413,00 5 593,00
Annen personalkostnad, pensjoner, m.m.
Other personnel cost
17 312,00 0,00
Sum personalkostnader
Total personnel cost
849.623,00 49.305,00
Av- eller nedskrivninger, tap på fordringer
Amortizations, losses
0,00 0,00 20 175,00 2 717,00
Leie lokale, Frivillighetshuset, m.m.
Rental costs, office rent
125 296,00 5 775,00 34 225,00
Annen leiekostnad, kontorutstyr, m.m.
Other office costs [5]
34 657,00 14 524,00 6 724,00
Prosjektkostnader - filmproduksjon
Project costs, film production
37 780,00 59 537,00 141 526,00 12 175,00
Data/EDB kostnad (domene)
IT and domain costs
1 015,00 250,00 1 000,00 1 000,00
Regnskapsføring (eksterne byrå)
Accounting (external)
0,00 0,00 2 242,00 3 234,00
Revisjon – Stokke Revisjon AS
Auditing - Stokke Revisjon AS
20.000,00 0,00 0,00 0,00
Andre møte- og kurskostnader [6]
Other meeting and training costs
65.034,00
Reise, møte, kurs, oppdatering o.l [7]
Travelling and related costs
59.984,00 16.604,00 943,00 8 564,00
Representasjon, m.m. [8]
Representation, social costs
11.335,00 1.289,00
Porto, telefon, media, m.m.
Postal, telephony, media cost
2.414,00 1.765,00 930,00 2 518,00
Sjablongmodell mobiltelefon
Mobile telephony, employees
6.300,00
Annonser, DM, brosjyrer [9]
Advertisements, marketing
250,00 10.944,00
Kontingenter [10]
Membership fees
0,00 0,00 2 000,00 1 500,00
Bank og kortgebyr
Banking fees
3.205,00 2.159,00 2 128,00 2 177,00
Premier ved konkurranser [11]
Gifts and prizes, competitions & WLM
28.964,00 17.990,00 1 360,00 2 700,00
Annen kostnad, restanser [12]
Other costs
1.403,00 1.000,00 0,00 0,00
Sum driftskostnader
Total operating cost
397.637,00 126.065,00 179 370,00 85 555,00
Driftsresultat
Operating result (EBITDA)
-29.766,00 - 9.608,00 9 693,00 - 3 380,00
Annen renteinntekt
Interest earned
- 444,00 - 143,00 - 138,00 - 208,00
Annen rentekostnad
Interest paid
0,00 0,00 0,00 0,00
Sum Finansposter
Total financials
- 444,00 - 143,00 - 138,00 - 208,00
Årets resultat
Result of the year
- 30.209,00 - 9.751,00 9 555,00 - 3588,00
Overføringer annen egenkapital
Transferred to equity
30.209,00 9.751,00 - 9 555,00 3 588,00
Sum disponeringer av overskuddet
Total dispositions of result
30.209,00 9.751,00 - 9 555,00 3 588,00


Noter til regnskapet

Note 1: Gjelder Julebordet 2014. Det er ikke avholdt Wikipedia Academy i 2014.

Note 2: Bare brukt andel regnskapsføres, dvs den delen av WMF-tilskuddet som allerede er brukt til å dekke kostnader. Resten føres til enhver tid i balansen som ”Ubenyttet tilskudd WMF”.

Note 3: Det kom 31 kontingentinnbetalinger i kalenderåret 2014, pluss 15 som hadde betalt i 2013 for 2014. I tillegg kommer innbetalinger via nettbutikken (Melings) som ennå ikke er rapportert fra dem.

Note 4: Det kom inn gaver fra private fordelt på 48 innbetalinger fra 6 enkeltpersoner (i 2013 var det 41 innbetalinger fra 8 personer, og i 2012 var det 50 innbetalinger fra 9 enkeltpersoner). Fire personer har hatt fast månedstrekk for gaver i kalenderåret 2014, det samme som foregående år.

Note 5: Kostnader til kontorskap, kjøleskap, printer, bytte av låser, ulikt mindre utstyr, kaffe, etc.

Note 6: Kostnader til lokaler og bevertning til wiki-verksteder, seminarer, innflyttingsfest, Julebord, og WLM.

Note 7: Hoveddelen av kostnaden er ansattes reiser, og mindre utgifter til transport innad i Oslo.

Note 8: Hele kostnaden er arbeidslunsjer for ansatte og styre, samt julegaver til de ansatte i desember.

Note 9: Hele kostnaden er annonsering i forbindelse med Festskrift for Lars Roede 70 år.

Note 10: Studieforbundet Næring og Samfunn (tidligere ”Populus”) har ikke fakturert kontingent i 2014.

Note 11: Kostnaden til premier ”Ukens Konkurranse”, og premier ved Wiki Loves Monuments 2014. Av dette er kroner 12.000 lagt ut mot tilsagn om dekning fra Scandinavian Foto (FotoVideo), som ennå ikke er betalt til oss.

Note 12: Hele kostnaden er innbetalinger av forsinkelsesrente ved terminoppgjør for skatt og arb.giveravgift.


Balansepost, kroner
Balance item, NOK
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
Balanseposter (ikke avrundet)
Balance sheet (not rounded)
Dec 31, 2014 Dec 31, 2013 Dec 31, 2012 Dec 31, 2011
Anleggsmidler (rollups)
Equipment (rollups)
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Fordringer [a]
Other tangible assets
6.175,00 27.975,00 37.885,56 30.050,14
Sum fordringer og anleggsmidler
Total non-current assets
8.675,00 30.475,00 40.385,56 32.550,14
Bank 1503.08.00866 (Drift)
Bank cash, Main account
20.157,31 65.475,67 54.500,14 59.216,89
Bank 1503.22.16630 (Prosjekt)
Bank cash, Project account
297.094,15 375.507,66 36.656,00 55.615,03
Bank 1503.46.14617 (Skatt)
Bank cash, Tax account
40.009,53
Kontantkasse
Cash holding
290,00
Sum eiendeler
Total assets
366.225,99 471.458,33 131.541,70 147.382,06
Effekter, rollup, med mer
Equipment and tangible assets
8.575,00 - 8.575,00 - 9.375,00 -12.375,00
Tidligere overskudd
Previous results
79.837,13 - 89.392,02 - 85.803,76 - 70.457,38
Overf fjorårets overskudd
Last year's result
- 9.750,80 9.554,89 - 3.588,26 - 15.346,38
Overf årets overskudd
This year's result
- 30.209,27 - 9.750,80 9.554,89 - 3.588,26
Sum egenkapital (tidligere års overskudd)
Total equity
- 128.372,21 - 98.162,94 - 89.212,14 - 101.767,03
Leverandørgjeld
Vendor liabilities
0,00 0,00 - 13 990,00 0,00
Avsetninger feriepenger, m.m.
Summer payment liable
- 33,252,00 - 4.045,93
Skyldig skatt og AGA
Taxes (PIT, AGA) liable
- 35.009,82 -16.606,08
Ubenyttet tilskudd Sametinget
Liable grants, Saami Projects
0,00 0,00 - 22.666,00 - 45.615,03
Ubenyttet tilskudd WMF
Liable grants, Wikimedia foundation
- 169.591,95 - 333.602,88
Kortsiktig gjeld (prosjekter)
Short-term liabilities (projects)
0,00 - 19.040,50 - 5.673,56 0,00
Sum egenkapital og gjeld
Total equity and liabilities
- 366.225,99 - 471.458,33 - 131.541,70 -147.382,06


Noter til balansen

Note a: Alle eksterne fordringer fra 2013 ble gjort opp i 2014, med unntak av 100 kroner som er en føringsfeil fra 2013 (”Grants” fra Wikimedia Foundation til Wikipedia Academy). Det skal også føres som fordring kontin-genter betalt inn via nettbutikken i 2014, men disse innbetalingene med navn er ennå ikke rapportert fra Melings AS og vil derfor måtte regnskapsføres i 2015. Hele fordringsmassen i balansen ved utgangen av 2014 utgjøres dermed av kr 100, pluss beholdningen av effekter (t-skjorter, gensere, krus, mm) på kr 6.075.


Revisjonsrapport fra foreningens revisor – Stokke Revisjon AS – legges fram separat for årsmøtet.


Oslo, 17. april 2015

Styrets signaturer:Jarle Vines, styrelederErlend Bjørtvedt, nestleder og fungerende styrelederKnut Hjelleset, styemedlem Ole Anders Flatmo, styremedlem


Astrid Carlsen, styremedlem Trond Trosterud, styremedlem Hogne Neteland, styemedlemWikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo