Hopp til innhold

Styremøte 2015 - 23. mars

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 23. mars 2015 kl 20:00 - 21:50


Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
Forrige: 2. juli 2014 (Skype)
Forrige: 13. august 2014
Forrige: 9. september 2014 (Skype)
Forrige: 9. oktober 2014 (Skype)
Forrige: 9. november 2014 (Skype)
Forrige: 3. desember 2014 (Skype)
Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
Forrige: 18. februar 2015 (Skype)
Neste: 17. april kl. 15 (Frivillighetshuset i forkant av Årsmøtet)


Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og referat
Valg av referent
2. Søknaden til WMF om pengestøtte for 2015-2016
Fristen for søknaden er 1.april. Astrid informerer om søknaden.
3. Årsmøte 2015
Årsmøte holdes 17. april kl 16:00 på Frivillighetshuset, innkallingen er påbegynt på https://no.wikimedia.org/wiki/%C3%85rsm%C3%B8te_2015.
- Ole presenterer forslag til årsmelding, som behandles og vedtas av styret.
- Hogne presenterer forslag til vedtaksendringer, som behandles av styret.
- Valgkomiteen presenterer innstillinger og forslag til årsmøtet.
4. Økonomi
Revisors rapport er lovet i god tid før årsmøtet.
Erlend orienterer. Oppdatert regnskap sendes til styret i forkant av møtet.
5. Wikipedia Academy 2015
Trond eller Astrid orienterer.
6. Prosjektet Fritt Ord
Jorid orienterer.
7. Orientering fra de ansatte
Jorid orienterer
8. Eventuelt
9. Neste møte og møteplan


Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Jarle Vines X
Erlend Bjørtvedt X
Hogne Neteland X
Astrid Carlsen X
Trond Trosterud X
Knut Hjelleset X
Ole Anders Flatmo X
Harald Groven (Vara) X
Kontrollkomiteen (ved Kjetil Ree) X
Ansattrepresentant X


Referat

Referent: Hogne

1. Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent. Hogne ble valgt til referent.
2. Søknaden til WMF om pengestøtte for 2015-2016
Fristen for søknaden er 1.april. Erlend foreslo at søknaden skrives gjennom et team work.
Astrid lager et forslag som bearbeides av Hogne og Erlend. Erlend lager et budsjett ut fra dette.


3. Årsmøte 2015
Årsmøte holdes 17. april kl 16:00 på Frivillighetshuset, innkallingen er påbegynt på https://no.wikimedia.org/wiki/%C3%85rsm%C3%B8te_2015.
- Ole presenterte et utkast til årsmelding, som ble behandlet. Styret gjorde noen få endringer og vedtok årsmeldingen som er lagt ut.
- Hogne presenterte forslag til vedtaksendringer, som ble vedtatt av styret.
- Valgkomiteen møtte ikke.
4. Økonomi
Oppdatert regnskap var sendt til styret i forkant av møtet. Noen få opprettinger må gjøres før det sendes til revisor.
Revisors rapport er lovet i god tid før årsmøtet.
5. Wikipedia Academy 2015
Trond og Astrid orienterte. Programmet ble gått gjennom. Styremedlemmer oppfordres til å ta turen til Tromsø 23. til 24. april.
6. Prosjektet Fritt Ord. Prosjekt Finansmarkedsfondet.
Astrid orienterte.
7. Orientering fra de ansatte
Astrid orienterte.
8. Eventuelt

Ingen meldte saker.

9. Neste møte.

Fredag 17. april på Frivillighetshuset klokka 15:00, i forkant av Årsmøtet 2015.