Styremøte 2014 - 3. november

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 3. november 2014 kl 20:00 - 20:55


Forrige: 27. mai 2014 (Skype)
Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
Forrige: 2. juli 2014 (Skype)
Forrige: 13. august 2014
Forrige: 9. september 2014 (Skype)
Forrige: 9. oktober 2014 (Skype)
Neste: 3. desember 2014

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Økonomi
Regnskap til og med september er ført og sendt ut.
Regnskap 2013 og 203-14 er godkjent av revisor.
Budsjett 2014-15 må vi ha, Erlend har sendt ut forslag: https://no.wikimedia.org/wiki/Budsjett_2014
3. IT-kyndig ressurs i sekretariatet
Vi får stadig tekniske henvendelser og behov, som det er krevende å takle for bare frivillige. Det har kommet forslag fra et samlet sekretariat om at vi trenger en MediaWiki-kyndig ressurs.
Forslag: WMNO behandler denne henvendelsen, at Astrid/Jorid/TorArne redegjør for behovet, og at vi nedsetter en hurtigarbeidende ansettelseskomite dersom det er enighet om å evt ansette noen.
4. Evaluering og arbeidsplan for 2014-15
Diskuterer utkastet fra Astrid og Jorid. Og at vi diskuterer oss fram til et forslag som vi så sender ut til medlemmene og Wikimiljøet (Ting, Torg, Samfunn). Deretter kan vi raskt starte å arbeide etter denne, og så kan vi vedta den formelt på neste styremøte.
5. Portalen wikipedia.no
Status og oppdatering. Videre oppfølging.
6. Skattefradrag for bidrag til WMNO
Status etter arbeidsfordeling i forrige møte.
7. Juleavslutning, WLM-premiering, julebord
Diskusjon og arbeidsfordeling.
8. Annet
9. Neste møte og møteplan
Neste møter er planlagt onsdag 3. desember kl 18:00.


Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Jarle Vines X
Erlend Bjørtvedt X
Hogne Neteland X
Astrid Carlsen X
Trond Trosterud Delvis
Knut Hjelleset X
Ole Anders Flatmo X
Harald Groven (Vara) X
Kontrollkomiteen (ved Kjetil Ree) X
Ansattrepresentant X

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat
Bare tre frammøtte pluss ansattrepresentant og kontrollkomite. Møtet ikke vedtakdyktig. Møtet vil diskutere punkt 2, 3, 4 og 7 og foreslå vedtak til e-postliste.
2. Økonomi
Regnskap til og med september er ført og sendt ut.
Regnskap 2013 og 2013-14 er godkjent av revisor.
Progress_report_form/Q1
Budsjett 2014-15 må vi ha, Erlend har sendt ut forslag: https://no.wikimedia.org/wiki/Budsjett_2014
På grunn av svak krone er bevilgningene fra Wikimedia Foundation, som er gitt i $US, mer verdt i norske kroner
Forslag til vedtak: Budsjettet endres slik at det blir mulig å ansette en teknisk ressurs. Styremøtet er ikke vedtakdyktig så forslaget må vedtas via tilslutning på e-post-listen.
3. IT-kyndig ressurs i sekretariatet
Vi får stadig tekniske henvendelser og behov, som det er krevende å takle for bare frivillige. Det har kommet forslag fra et samlet sekretariat om at vi trenger en MediaWiki-kyndig ressurs.
Forslag til vedtak: Astrid/Jorid/Tor Arne redegjør for behovet i løpet av uke 45, en hurtigarbeidende ansettelseskomite opprettes bestående av Astrid, Erlend og Hogne.
Styremøtet er ikke vedtakdyktig så forslaget må vedtas via tilslutning på e-post-listen.
4. Evaluering og arbeidsplan for 2014-15
Utkastet fra Astrid og Jorid ble diskutert og endret litt. Styremøtet foreslår at dette sendes ut til medlemmene og Wikimiljøet (Ting, Torg, Samfunn).
Strategi for Wikimedia Norge 2014-2015
Mål: En kvalitativ forbedring av Wikipedia
Tiltak:
- Videreutvikle eksisterende samarbeid med minst tre institusjoner innen ABM-sektoren
- Etablere minst to nye samarbeid med ABM-institusjoner
- Bistå minst to institusjoner/organisasjoner til masseopplastning av deres bildesamlinger
- Lage en instruksjonsvideo for redigering på Wikipedia
- Lage minst fem avtaler for høsten 2015 for Wikipedia-kursing av kvinnelige studenter i samarbeid med institusjonsbibliotek
- Lage et opplegg for å forbedre kjerneartikler i samarbeid med det frivillige samfunnet.
Mål: Være pådriver i offentligheten for fri tilgang til kunnskap
Tiltak:
- Arrangere minst ett seminar, kurs eller skriveverksted per måned
- Ansatte og styret skal skrive svar på relevante offentlige høringer
- Skrive kronikker og innlegg om Wikipedia og fri tilgang til kunnskap
- Delta når det pågår offentlige debatter relatert til Wikimedias formål
- Oppdatere WMNOs blogg jevnlig
- Oppdatere WMNOs Facebook og Twitter jevnlig
- Sende innlegg til WMFs blogg minst hvert kvartal
Mål: Sikre WMNOs videre arbeid som profesjonell organisasjon
Tiltak:
- Søke prosjektmidler sammen med andre institusjoner og organisasjoner
- Søke offentlige midler til kunnskaps- og språkpolitiske formål
- Søke prosjektmidler fra Fritt ord og andre aktuelle stiftelser
- Rekruttere styremedlemmer fra eksterne samarbeidspartnere
- Komme med forslag til nye vedtekter for organisasjonen spesielt med tanke på et kjønnsbalansert styre, som skal fremmes på årsmøte vår 2015
- Øke den tekniske kompetansen tilknyttet WMNOs kontor
Mål: Være en transparent og inkluderende organisasjon
Tiltak:
- Ved institusjonssamarbeid skal frivillige alltid inviteres til å bidra
- Ha forutsigbare rutiner for ansatte, styremedlemmer, medlemmer av Wikimedia Norge og frivillige på Wikipedia.
- Styrets referater skal alltid publiseres rett etter styremøte
- Dokumenter og informasjon om organisasjonens arbeid, herunder regnskap, skal finnes tilgjengelig på WMNOs sider
- WMNO skal først og fremst ta seg av oppgaver og samarbeid som ikke kan drives frem på frivillig basis


5. Portalen wikipedia.no
Ble ikke behandlet pga for få frammøtte.
6. Skattefradrag for bidrag til WMNO
Ble ikke behandlet pga for få frammøtte.
7. Juleavslutning, WLM-premiering, julebord
Styremøtet foreslår at Erlend og kontoret finner et egnet sted for julebord. Foretrukket dato er 28. november.
8. Eventuelt
Ingenting meldt.
9. Neste møte og møteplan
Neste møter er planlagt onsdag 3. desember kl 18:00.