Hopp til innhold

Styremøte 2014 - 13. august

Fra Wikimedia Norge
Sted Oslo
Dato 13. august 2014 kl 18:00 - 20:00
Forrige: 10. april 2014 (Skype)
Forrige: 19. mai 2014 (Skype)
Forrige: 27. mai 2014 (Skype)
Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
Forrige: 2. juli 2014 (Skype)
Neste: 9. september 2014
Neste: 9. oktober 2014

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Regnskap og økonomi
3. Evaluering av siste år
Diskusjon og oppsummering av ansattes innspill
Oppsummering av innspill fra WMF
Styret fastsette prosess for evalueringen (august)
4 Strategisk årsplan for 2014-2015
Styret fastsette prosess for arbeidet med årsplan.
5. Wikipedia Academy 2014 - status
6. Wikipedia.no
7. Eventuelt
8. Neste møte og møteplan
Neste møter er planlagt 9. september og 9.oktober.


Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Jarle Vines X
Erlend Bjørtvedt X
Hogne Neteland X (Delvis)
Astrid Carlsen X
Trond Trosterud X (Skype)
Knut Hjelleset X
Ole Anders Flatmo X
Harald Groven (Vara) X
Kontrollkomiteen X (Kjetil Ree)
Ansattrepresentant X

Referat

Til stede: Jarle, Ole, Hogne, Erlend Astrid, Jorid (ansattrepresentant), Kjetil (kontrollkomiteen).


1. Godkjenning av innkalling og referat
Det presiseres at vedtaket om budsjett og regnskap på styremøtet 2.juli, gjaldt styrets vedtak om budsjett (det er Årsmøtet som behandler regnskap).
Styretmøtet presiserer at vedtatt budsjett er de to første tallkolonnene (tabellkolonne 2 og 3) i forslaget som ble fremlagt for årsmøtet. Dette er budsjetter for henholdsvis juli-juli (første tallkolonne), og for januar-januar (andre tallkolonne).
Førstnevnte budsjett har en inntektsramme juli-juli på kroner 3.370.000, mens sistnevnte inntektsramme januar-januar har en inntektsramme på kroner 2.070.000.


2. Regnskap og økonomi
Erlend hadde på forhånd sendt ut regnskap til og med mai 2014. Det er ennå ikke ført regnskap for juni og juli. Alle FDC-midlene er brukt opp, det var betydelige utgifter på slutten av vårhalvåret til filmproduksjonen og husleieutgiftene.
Regnskapet for 2013 ble før sommerferien sendt til den eksterne revisoren, som styret har engasjert i tråd med årsmøtevedtaket 2014.
Det er sendt grant agreements til WMF denne uken, og det forventes utbetaling av bevilgningen for 2014-15 i løpet av drøyt en uke.
Likviditeten er stram, fordi det i vårhalvåret er betalt depositum og husleie for hele 2014. Alt dette dekkes av FDC-midlene, og årsoverskuddet er godt i rute.
Det var ingen ytterligere spørsmål eller kommentarer til regnskapet.


3. Evaluering av siste år
Jarle redegjorde kort for den evalueringen som er gjort i dag i møte med de tre ansatte.
Astrid orienterte kort om innspillene fra evalueringen som ble diskutert med Wikimedia Foundation 4-5.august.
Et av innspillene fra WMF (basert på både WMF-styret og diverse chaptere) var mulighetene for å ha rullerende styremedlemmer, eksterne styremedlemmer, eller "advisory board" til WMNO. Slike ordninger kan ha en rekke formål, alt fra å få inn eksterne innspill, til å sikre kontinuitet. Det var kort diskusjon om forslagene. Astrid vil til neste styremøte se på noen mulige modeller for å få inn eksterne innspill til arbeidet på utvalgte områder.
Et hovedinnspill fra WMF var at det er viktig å prioritere tøffere, å ha færre mål og færre prosjekter som det legges mer ressurser i. Det er viktig å gjennomføre synlige, målbare og/eller kommuniserbare prosjekter.
Det ble også nevnt betydnngen av at vi skaffer flere inntektskilder. Det ble nevnt muligheten for å få legat-finansiering på utdanningsområdet.
WMF har utviklet et opplegg og en programvare for å lage spørreundersøkelse blant brukerne, redigererne, og/eller leserne. Det ble diskutert hvorvidt, og eventuelt hvordan WMNO kan undersøke hva brukere og bidragsytere mener om WMNO eller Wikipedia idag. Astrid, Jarle og Trond utarbeider forslag til hvilke spørsmål som skal stilles, i dialog med WMF som drifter og gjennomfører undersøkelsen. Dette sendes ut på mail til styret.
Vi må skille mellom å diskutere Wikimedia-produktene, og på den andre siden å evaluere WMNO sitt arbeid. Det skal blant annet leveres en større "Impact report" til FDC over hva som er oppnådd med bevilgningen siste år, og dette må uansett gjøres av chapteret i august. Erlend, Ole og Astrid tar ansvar for å finne input til FDC-rapporten, som også sorteres til input for styrets evalueringsdiskusjon. Alle i styret bes om å komme med innspill om hva som bør inngå i evalueringen av WMNO sitt arbeid siste år. Frist 29.august.


4 Strategisk årsplan for 2014-2015
Jarle innledet om behovet for strategi/plan for det kommende årets arbeid. Hvert styremedlem sender inn sine forslag til prioriterte arbeidsområder senest 7.september, til Astrid. Frist 7.september.
Jarle sender ut henvendelse til Wikipedia-samfunnene våre om å bidra til evaluering og melde ønsker om framtidige arbeidsområder.
Jarle / Erlend sender ut sending til medlemmene med tilsvarende invitasjon til å gi innspill til evaluering og framtidige arbeidsområder.
Astrid sender ut mail til utvalgte samarbeidspartnere med spørsmål om hva de har oppnådd med samarbeidet, hva har fungert / ikke fungert, og hva ønsker de å rioritere framover.


5. Wikipedia Academy 2014 - status
Trond la fram forslag til WA-arrangering i Tromsø, ved UiTø. Enten arrangere i høst for et smalere miljø, eller til våren - med et mer ambisiøst opplegg med call for papers, osv for akademia.
Styret var enige om å se arrangementet i sammenheng med prosjektsøknad til Sametinget, og arangere Wikipedia Academy til våren 2015.
Trond og Erlend arbeider med å utarbeide søknad til Sametinget.


6. Eventuelt
Wikipedia.no. Det ble diskutert hvordan denne kan oppdateres med ressusrer og få et bedre grfaisk uttrykk. Det er teknisk svært krevende i dag å oppdatere siden. Det ble diskutert å bruke Wordpress eller MediaWiki som plattform for siden. Det ble diskutert å ha siden på Wikimedia Foundation sine servere.
Jarle tar kontakt med Lars Aage Kamfjord og Kjetil Ree for å skaffe oversikt og kontroll over speilingen og hostingen av domenet, og legge innholdet på siden over i ønsket plattform/format. Det vil forespørres om hosting hos Wikimedia Foundation. Kjetil Ree fra kontrollkomiteen vil


7. Neste møte og møteplan
Neste styremøte er 9.september klokka 20:00.

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo