Hopp til innhold

Budsjett 2014 revidert

Fra Wikimedia Norge

Budsjett for Wikimedia Norge 2014 - 2015 (revidert)

  • Det vedtas rullerende budsjett hvor budsjettperioden er både januar-januar, og juli-juli, hvor begge budsjetter løper fra den første dag i startmåneden..
  • Rotating Budgets are approved, including a January-January Budget and a July-July Budget, both running from the first day of the starting month.


  • Forslag til styremøte 2. juli, 2014
  • Proposal to the Board on July 2, 2014
  • Basert på opprinnelig Budsjett 2014 vedtatt på årsmøtet 26. april 2014
  • Based on the original Budget 2014 as approved by the annual assembly 2014, on April 26.De to første tall-kolonnene er det nye budsjettforslaget for 2014/2015.
The two first columns constitute the proposed Budget for 2014/2015.


Budsjettpost, kroner
Budget item, NOK
Vedtatt budsjett 2014-15
Approved Budget 2014-15 July-July
Vedtatt budsjett 2014
Approved Budget 2014 Jan-Jan
Forslag Årsmøte 2014 lav FDC-finansiering
Proposal Assembly 2014 low FDC funding
Revidert 2013-14
Revised 2013-14
Revidert 2013
Revised 2013
Opprinnelig 2013-14
Original 2013-14
Opprinnelig 2013
Original 2013
Kommentarer
Comments
INNTEKTER
REVENUES
3.370.000 2.070.000 2.065.000 1.100.000 345.000 1.532.500 872.500
Medlemskontingenter private
Membership fees, individuals
20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Medlemskontingenter bedrifter
Membership fees, corporations
0 0 0 0 0 0 0
Gaver fra private
Gifts from individuals
15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kursstøtte og off støtte
Project and public grants
25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Kursavgifter
Participation fees, events
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Hovedsakelig Wikipedia Academy
Salgsinntekter
Sales revenues
10.000 5.000 5.000 0 0 2.500 2.500 T-skjorter, pins, krus, osv.
"Grants" fra WMF
Grants from the WMF
0 0 0 0 0 150.000 150.000 Ikke mulig å søke når man har "Funds"
"Funds" fra WMF (FDC)
Funds from the WMF
1.285.000 1.300.000 1.250.000 840.000 285.000 1.320.000 660.000 Revidert beløp 2013 er det faktisk bevilgede.
Samisk prosjekt
Saami Project
500.000 0 0 200.000 0 0 0 Budsjettert som separat budsjettdomene av årsmøtet
Statlig tilskudd
State grants
1.500.000 700.000 750.000 0 0 0 0 Budsjetteringen er svært usikker, basert på 3 søkere
UTGIFTER
COSTS
3.327.000 2.042.000 2.026.000 1.090.000 334.000 1.515.000 855.000
Lønnsutgifter, skatt
Personnel costs
890.000 870.000 800.000 415.000 90.000 800.000 400.000 Foreslår 1,7 FTE fra august 2014
Sosiale utgifter, AGA
Social costs and duties
incl above incl above incl above 85.000 20.000 160.000 80.000 Revidert av styremøte 5. november
Tap på fordringer
Losses incurred
0 0 0 0 0 0 0
Kontorutgifter
Office cost
115.000 115.000 100.000 80.000 20.000 100.000 50.000 Inkluderer utstyr m.m.
Kurs og møtelokaler
Events and location rent
0 0 0 0 0 30.000 20.000 Inkludert i prosjektene
Wikipedia Academy
Wikipedia Academy
90.000 90.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Arrangeres 14. desember 2013
Andre leieutgifter, utstyr
Other rental costs, equipment
10.000 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Andre kurs- og møteutgifter
Other meeting costs
15.000 15.000 15.000 25.000 25.000 20.000 15.000
IT, porto, web
ICT, post, web costs
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 3.000
Revisjon, regnskapsføring
Auditing and accounting
25.000 15.000 0 10.000 10.000 30.000 15.000 Ekstern revisor
Chapters Association
Chapters Association
0 0 0 0 0 10.000 5.000 Bortfaller
Medlemskontingenter
Memberships
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Nordisk aktivitet
Nordic Activity
5.000 5.000 10.000 20.000 10.000 20.000 10.000
Internt prosjekt
Internal Project
0 0 50.000 0 0 0 0
Prosjekt akademia
Project Academia
0 0 0 0 0 0 0
Wikipedia GLAM-prosjekt
GLAM Project
15.000 30.000 50.000 50.000 25.000 60.000 30.000 Filmproduksjon 2014
Commons bildeprosjekt
Commons Project
0 0 0 0 0 50.000 25.000
W-i-R prosjekt
W-i-R Project
0 0 0 0 0 50.000 50.000
Prosjekt profesjonalisering
Project professionalization
40.000 10.000 25.000 0 0 0 0 Filmproduksjon 2015
Reisekostnader WMNO
Travelling costs WMNO
70.000 75.000 75.000 70.000 50.000 70.000 50.000
Reisekostnader andre
Travelling costs others
incl above incl above incl above 0 0 30.000 20.000 Inkludert i prosjektene
Bevertning, ansatte
Lunches etc, with staff
5.000 5.000 5.000 0 0 0 0
Premier, gaver
Prizes, gifts, WLM
35.000 35.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Andre prosjektkostnader
Other Project costs
0 0 0 0 0 0 0
Bankgebyrer
Bank fees
5.000 4.000 4.000 3.000 2.000 5.000 5.000
Samisk prosjekt
Saami Project
500.000 0 0 200.000 0 0 0
Statlig støttet prosjekt
State granted project
1.500.000 700.000 750.000 0 0 0 0 Budsjetteringen er svært usikker, basert på 3 søkere
Driftsresultat
EBITDA
43.000 18.000 39.000 10.000 11.000 17.500 17.500 Positivt tall er overskudd
Finansposter
Rents and interests
-250 -200 -200 -500 -500 -500 -500 Renteinntekter tilfaller i visse tilfeller finansieringskilder
Skatt
Taxes
0 0 0 0 0 0 0 Organisasjonen er ikke skattepliktig
Nedskrivninger
Depreciations
0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
Amortizations
0 0 0 0 0 0 0
Endelig resultat
EBT
43.250 18.200 39.200 10.500 11.500 18.000 18.000 Positivt tall er overskuddWikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo