Hopp til innhold

Styremøte 2014 - 2. juli

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 2. juli 2014 kl 17:00
Forrige: 10. april 2014 (Skype)
Forrige: 19. mai 2014 (Skype)
Forrige: 27. mai 2014 (Skype)
Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
Neste: 13. august 2014 (Oslo + Skype)


Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Regnskap og økonomi
  • Budsjettforslag for 2014 og 2014-15 finnes her.
3. Plan for ansatte neste periode
4. Portalen wikipedia.no
5. Wikipedia Academy 2014
6. Fast orientering fra ansatte - aktiviteter/planer
7. Besøk fra WMF
8. Eventuelt
9. Neste møte og møteplan


Tilstede

Medlemmer Via Skype Fraværende
Jarle Vines X
Erlend Bjørtvedt X
Hogne Neteland X
Astrid Carlsen X
Trond Trosterud X
Knut Hjelleset X
Ole Anders Flatmo X
Harald Groven X
Kontrollkomiteen X
Ansattrepresentant X

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

Innkalling og referat godkjennes.

2. Regnskap og økonomi

Jarle orienterer. Styret gjennomgår budsjettforslag. Det er behov for ytterligere inntektsposter, da midler fra WMF utgjør en stor andel av budsjettet. Lønns- og personalkostnader er satt lavt. Det er satt opp et forsiktig og konservativt budsjett.

Vedtak: Budsjett "Forslag revidert 2014 Proposal Revised 2014" ble vedtatt.

3. Plan for ansatte

Vedtak: De ansatte tilbys 1,7 stilling totalt frem til 1. juli 2015. Jarle og Erlend avklarer stillingsbrøker med de ansatte.

4. Portalen "wikipedia.no"

Det utarbeides konkret forslag til endringer til neste styremøte. Tor Arne følger opp dette punktet.

5. Wikipedia Academy 2014

Utsettes.

6. Orientering fra ansatte

Utsettes pga ferieavvikling.

7. Besøk fra WMF

Mandag 4. august til tirsdag 5. august kommer besøk fra WMF. Jarle orienterer om planer og opplegg for besøket. Medlemmer av styret vil være tilstede både på på dagtid og ettermiddag for møter og gjennomgang med WMF.

8. Eventuelt

Ingen diskusjoner under eventuelt.

9. Neste møte og møteplan

Neste styremøte settes per epost, forslag til møteplan sendt ut

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo