Styremøte 2014 - 10. april

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 10. april 2014 kl 21:00
  Forrige: 3. desember 2013 (Skype)
  Forrige: 14. januar 2014 (Skype)
  Forrige: 4. februar 2014 (Skype)
  Forrige: 13. mars 2014 (Oslo)
  Neste: 26. april 2014 (Oslo)
  Neste: 27. mai 2014 (Skype)

  Dagsorden

  Møtet ble tidfestet over e-post.

  1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte


  2) Økonomi og regnskap
  Oppdatering fra Erlend.


  3) FDC-søknad


  4) Årsmøte 2014


  5) Valgresultater.no
  Data skal fjernes fra valgresultater.no, kan det være aktuelt for oss å ta over informasjon o.l. fra nettsidene?


  6) Samarbeid med SSB
  Basert på samarbeidet i Sverige mellom WMSE og svenske SSB.


  7) Diverse


  8) Neste møte


  Tilstede

  Medlemmer Via Skype Forhindret
  Jon Harald Søby x
  Jarle Vines x
  Erlend Bjørtvedt x
  Hogne Neteland x
  Knut Hjelleset x
  Dan Michael O. Heggø x
  Claes Tande x
  Trond Trosterud x
  Anne C. Martens x
  Harald Groven x
  Kontrollkomiteen (v/Lars Åge) x

  Referat

  1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte
  • Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent
  2) Økonomi og regnskap
  • Vi har en fordring på kroner 2 000 (innbetaling av medlemskontingent) som feilaktig er betalt av Melings til Industri Energi. Den legges inn som en inntekt i regnskapet for 2014 når betalingen kommer inn.
  • Det mangler 800 kroner i regnskapet for 2013 på salgsinntekter på julebordet, dette er muligens feilført som gaver. Regnskapsføreren får i mandat å oppklare dette og sikre inntektsføringen av 800 kroner i salgsinntekter, som kom inn under julebordet midt i desember 2013.
  • Budsjettet for 2014
  Erlend presenterte budsjettframlegget for 2014, og for 2014–2015 (juli–juli).
  • Framlegg til vedtak:
  Erlend sitt framlegg med dei rettingane som kom fram under møtet om å budsjettere med summer fra søknader om tiskudd for samiskprosjekt og generelt prosjekt (sjå <vedlegg>).
  • Samrøystes vedtatt.
  3) FDC-søknad
  • Styret gikk gjennom søknaden som ble sendt til WMF innen fristen 1. april. Styret bekreftet denne søknaden.


  4) Årsmøte 2014
  • Framlegg til:
  Møteleiar: Kjetil Ree
  Referentar: Hogne Neteland
  Protokollunderteiknarar:
  Årsmelding: Hogne og Jarle ferdigstiller årsmeldingen med frist tirsdag 15.april. Styret samtykker til at rapportene til WMF for juli–desember 2013 legges inn som eksterne vedlegg til årsmeldingen, men årsmøtet inviteres til å ta stilling til bare selve årsmeldingen som utarbeidet på foreningens nettsider. Det utarbeides senere en engelsk språkversjon av årsmeldingen.
  Kontingent: 200 kroner for medlemmer i arbeid, og 100 kroner for studenter og trygdede.
  • Fullmakter: Styret forslår at medlemmene av Wikimedia Norge kan stille med fullmakter for de medlemmer som ikke har anledning til å møte. Dette er i tråd med tidligere praksis. Styret vil informere medlemmene om dette. Det er opp til valgkomiteen å godkjenne de enkelte fullmaktene. Vi legger frem den allerede utarbeidede arbeidsplan for første halvår 2014, som styrets forslag til arbeidsplan overfor årsmøtet.
  5) Valgresultater.no
  • Data fra tidligere valg enn forrige skal fjernes fra KMDs nettsted valgresultater.no. Dette fører til lenkeråte på Wikipedia. KMD hevder kan det være aktuelt for oss å ta over informasjon o.l. fra nettsidene?
  • Jarle lager i samråd med bruker GAD et brev til departementet om å igjen få dataene på valgresulter.no tilgjengelige.
  6) Samarbeid med SSB
  • Basert på samarbeidet i Sverige mellom WMSE og svenske SSB.
  • Harald tar kontakt med SSB for å undersøke hvordan datakilder fra SSB kan tilgjengeliggjøres slik at Wikipedia og Wikidata kan bruke dataene på en enkel måte. Hvilke innspill som skal hentes inn kan drøftes på Tinget/Samfunnshuset.
  7) Diverse
  • Mail fra Astrid angående Hordland-arkiv. Styret vedtar at Astrid kan håndtere dette i løpende samråd med styret eller enkelte styremedlemmer.
  • Mail fra media om regjeringens utlysning av leksikon-tilskudd. Styret vedtok at Trond Trosterud, Harald Groven, og Erlend Bjørtvedt får mandat til å arbeide videre med det juridiske og faktiske grunnlaget for en eventuelt søknad, og utforme utkast til denne.
  • Trond har holdt et Wikipedia-seminar for Noregs Mållag.
  8) Neste møte
  • 26. april 2014 (før årsmøtet)

  Møtet avsluttet kl. 23:15.


  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo