Hopp til innhold

Styremøte 2014 - 10. april

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 10. april 2014 kl 21:00
Forrige: 3. desember 2013 (Skype)
Forrige: 14. januar 2014 (Skype)
Forrige: 4. februar 2014 (Skype)
Forrige: 13. mars 2014 (Oslo)
Neste: 26. april 2014 (Oslo)
Neste: 27. mai 2014 (Skype)

Dagsorden

Møtet ble tidfestet over e-post.

1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte


2) Økonomi og regnskap
Oppdatering fra Erlend.


3) FDC-søknad


4) Årsmøte 2014


5) Valgresultater.no
Data skal fjernes fra valgresultater.no, kan det være aktuelt for oss å ta over informasjon o.l. fra nettsidene?


6) Samarbeid med SSB
Basert på samarbeidet i Sverige mellom WMSE og svenske SSB.


7) Diverse


8) Neste møte


Tilstede

Medlemmer Via Skype Forhindret
Jon Harald Søby x
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Hogne Neteland x
Knut Hjelleset x
Dan Michael O. Heggø x
Claes Tande x
Trond Trosterud x
Anne C. Martens x
Harald Groven x
Kontrollkomiteen (v/Lars Åge) x

Referat

1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte
 • Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent
2) Økonomi og regnskap
 • Vi har en fordring på kroner 2 000 (innbetaling av medlemskontingent) som feilaktig er betalt av Melings til Industri Energi. Den legges inn som en inntekt i regnskapet for 2014 når betalingen kommer inn.
 • Det mangler 800 kroner i regnskapet for 2013 på salgsinntekter på julebordet, dette er muligens feilført som gaver. Regnskapsføreren får i mandat å oppklare dette og sikre inntektsføringen av 800 kroner i salgsinntekter, som kom inn under julebordet midt i desember 2013.
 • Budsjettet for 2014
Erlend presenterte budsjettframlegget for 2014, og for 2014–2015 (juli–juli).
 • Framlegg til vedtak:
Erlend sitt framlegg med dei rettingane som kom fram under møtet om å budsjettere med summer fra søknader om tiskudd for samiskprosjekt og generelt prosjekt (sjå <vedlegg>).
 • Samrøystes vedtatt.
3) FDC-søknad
 • Styret gikk gjennom søknaden som ble sendt til WMF innen fristen 1. april. Styret bekreftet denne søknaden.


4) Årsmøte 2014
 • Framlegg til:
Møteleiar: Kjetil Ree
Referentar: Hogne Neteland
Protokollunderteiknarar:
Årsmelding: Hogne og Jarle ferdigstiller årsmeldingen med frist tirsdag 15.april. Styret samtykker til at rapportene til WMF for juli–desember 2013 legges inn som eksterne vedlegg til årsmeldingen, men årsmøtet inviteres til å ta stilling til bare selve årsmeldingen som utarbeidet på foreningens nettsider. Det utarbeides senere en engelsk språkversjon av årsmeldingen.
Kontingent: 200 kroner for medlemmer i arbeid, og 100 kroner for studenter og trygdede.
 • Fullmakter: Styret forslår at medlemmene av Wikimedia Norge kan stille med fullmakter for de medlemmer som ikke har anledning til å møte. Dette er i tråd med tidligere praksis. Styret vil informere medlemmene om dette. Det er opp til valgkomiteen å godkjenne de enkelte fullmaktene. Vi legger frem den allerede utarbeidede arbeidsplan for første halvår 2014, som styrets forslag til arbeidsplan overfor årsmøtet.
5) Valgresultater.no
 • Data fra tidligere valg enn forrige skal fjernes fra KMDs nettsted valgresultater.no. Dette fører til lenkeråte på Wikipedia. KMD hevder kan det være aktuelt for oss å ta over informasjon o.l. fra nettsidene?
 • Jarle lager i samråd med bruker GAD et brev til departementet om å igjen få dataene på valgresulter.no tilgjengelige.
6) Samarbeid med SSB
 • Basert på samarbeidet i Sverige mellom WMSE og svenske SSB.
 • Harald tar kontakt med SSB for å undersøke hvordan datakilder fra SSB kan tilgjengeliggjøres slik at Wikipedia og Wikidata kan bruke dataene på en enkel måte. Hvilke innspill som skal hentes inn kan drøftes på Tinget/Samfunnshuset.
7) Diverse
 • Mail fra Astrid angående Hordland-arkiv. Styret vedtar at Astrid kan håndtere dette i løpende samråd med styret eller enkelte styremedlemmer.
 • Mail fra media om regjeringens utlysning av leksikon-tilskudd. Styret vedtok at Trond Trosterud, Harald Groven, og Erlend Bjørtvedt får mandat til å arbeide videre med det juridiske og faktiske grunnlaget for en eventuelt søknad, og utforme utkast til denne.
 • Trond har holdt et Wikipedia-seminar for Noregs Mållag.
8) Neste møte
 • 26. april 2014 (før årsmøtet)

Møtet avsluttet kl. 23:15.


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo