Styremøte 2013 - 3. desember

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 3. desember 2013 kl 19:00
Forrige: 3. juli 2013 (Skype)
Forrige: 11. september 2013 (Skype)
Forrige: 15. oktober 2013 (Skype)
Forrige: 5. november 2013 (Skype)
Neste: 14. januar 2014


Dagsorden

Følgende dagsorden ble utsendt fra styrets nestleder den 2. desember (datoen ble satt i styremøte 25. november 2013):


1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte


2) Økonomi-status og regnskap
Vi styrer nå etter revidert Budsjett.


3) Ansettelse, orientering fra ansettelsesgruppen, rutiner og oppfølging


4) Strategi 2011-2015 - Halvårsplan
Diskusjon om hovedsatsingene i neste halvårsperiode, januar-juni 2014.


5) Wikipedia Academy 2013 (14. desember)
Orientering om program og status påmeldinger.
Diskusjon om justeringer i programmet.


6) Søknader om støtte, statsstøtte (KuD, UD, Sametinget, osv)
Diskusjon om videre prosesser.


7) Diverse


8) Neste møte(r)


Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jon Harald Søby x
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Hogne Neteland
Knut Hjelleset
Dan Michael O Heggø
Claes Tande (x)
Trond Trosterud x
Anne C Martens
Harald Groven x
NN
Kontrollkomiteen (Lars Åge) x

Referat

1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte
 • Dagsorden og referat ble godkjent.


2) Økonomi-status og regnskap
 • Erlend redegjorde for den økonomiske situasjonen. Vi har mottatt deler av bevilgningen fra Foundation, og vi har hatt om lag 5.600 kroner i frie inntekter siden august. De største utgiftene framover foruten ansettelsene inklusive annonsering, er Wikipedia Academy og julebordet.


3) Ansettelse, orientering fra ansettelsesgruppen
 • Jarle redegjorde for ansettelsene og det nye sekretariatet i WMNO. Han gikk igjennom hver enkeltes bakgrunn og stillingshjemmel.
 • Erlend gjennomgikk mer om bakgrunnen for de alle sammen, hva de skal arbeide med, og hvordan de skal følges opp av styret. Jarle har arbeidsgiveransvaret og -oppgavene, mens Erlend har oppfølgingsansvaret ift arbeidsoppgaver og prosjektinnhold.
 • Diskusjon og samforståelse om at de ansatte bør ha en egen ansattkonto på Wikipedia (som i Wikimedia Foundation), og at de utover dette evt kan ha en privat konto som de kan bruke til friheten. Det viktige er at de får muligheten til å redigere for å lære seg systemet og hvordan Wikipedia fungerer.


4) Strategi 2011-2015
 • Diskusjon om hva vi skal satse på som strategiske hovedsatsinger det neste halvåret. Vi har hittil satset mye på kultursamarbeidet, men i strategien har vi også klare mål om kvantitativ vekst i bidragsmengden og artikkelvekst.
 • Omdømmebygging er viktig å arbeide med, ikke minst i skolene som tradisjonelle leksikon arbeidet målrettet overfor.
 • Viktig å la de ansatte arbeide med prosjekter med en klar tidshorisont, og viktig at det er rimelig lystbetont.
 • Skal vi i tillegg til kultursatsingen satse på en annen sektor eller målgruppe spesielt? For eksempel skole eller lærerstudenter?
 • Et viktig delmål er å sikre aksept for våre satsingsfelter overfor WMF utfra søknader og rapportering av effekt og resultater.
 • Kvinnesatsingen er svært viktig, det er bred enighet om å satse tungt på den prioriteringen. En av de deltidsansatte skal bygge opp et prosjekt på det feltet.
 • Kultursatsingen er det viktig å videreføre, og denne sektoren har også en tydelig profil mht stor deltakelse av kvinnelige bidragsytere.
 • Søknaden til WMF for neste periode skal sendes innen 1.mars 2014, dette må også få betydelig fokus fra styret de neste månedene.


5) Wikipedia Academy
 • Erlend redegjorde for status mht påmeldinger, opplegg og foredragsholdere.
 • Styret ser verdien av å kjøre en debatt om interessekonflikt og kvalitetskontroll på nettleksikon.


6) Søknader om (stats)støtte
 • Diskusjon om KuD-midlene som kommer til å utlyses ifm statsbudsjettarbeidet.
 • Diskusjon om ulike UD-støtteordninger som virker lovende.
 • Det finnes fond innenfor finans, kultur (Kavli), Sparebankfondet, Fritt Ord, osv.


7) Diverse
 • Framleieavtalen er godkjent av EO, med kostnadsramme på drøyt 50.000 kroner i året, og innflytting tidligst neste uke. Knut Hjelleset arbeider med å sluttføre forhandlingen.
 • Twitter-kontoen vil administreres av flere i styret, og av en av de ansatte. Jon Harald og Jarle sender ut brukerinformasjon til hnhv Twitter og Facebook.
 • Det blir nordisk chaptermøte søndag 15. desember. Erlend og Jon Harald deltar i alle fall.


8) Neste møte(r)
 • Tirsdag 7. januar 2014.


Møtet sluttet klokken 21:40.


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo