Styremøte 2013 - 3. desember

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 3. desember 2013 kl 19:00
  Forrige: 3. juli 2013 (Skype)
  Forrige: 11. september 2013 (Skype)
  Forrige: 15. oktober 2013 (Skype)
  Forrige: 5. november 2013 (Skype)
  Neste: 14. januar 2014


  Dagsorden

  Følgende dagsorden ble utsendt fra styrets nestleder den 2. desember (datoen ble satt i styremøte 25. november 2013):


  1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte


  2) Økonomi-status og regnskap
  Vi styrer nå etter revidert Budsjett.


  3) Ansettelse, orientering fra ansettelsesgruppen, rutiner og oppfølging


  4) Strategi 2011-2015 - Halvårsplan
  Diskusjon om hovedsatsingene i neste halvårsperiode, januar-juni 2014.


  5) Wikipedia Academy 2013 (14. desember)
  Orientering om program og status påmeldinger.
  Diskusjon om justeringer i programmet.


  6) Søknader om støtte, statsstøtte (KuD, UD, Sametinget, osv)
  Diskusjon om videre prosesser.


  7) Diverse


  8) Neste møte(r)


  Tilstede

  Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
  Jon Harald Søby x
  Jarle Vines x
  Erlend Bjørtvedt x
  Hogne Neteland
  Knut Hjelleset
  Dan Michael O Heggø
  Claes Tande (x)
  Trond Trosterud x
  Anne C Martens
  Harald Groven x
  NN
  Kontrollkomiteen (Lars Åge) x

  Referat

  1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte
  • Dagsorden og referat ble godkjent.


  2) Økonomi-status og regnskap
  • Erlend redegjorde for den økonomiske situasjonen. Vi har mottatt deler av bevilgningen fra Foundation, og vi har hatt om lag 5.600 kroner i frie inntekter siden august. De største utgiftene framover foruten ansettelsene inklusive annonsering, er Wikipedia Academy og julebordet.


  3) Ansettelse, orientering fra ansettelsesgruppen
  • Jarle redegjorde for ansettelsene og det nye sekretariatet i WMNO. Han gikk igjennom hver enkeltes bakgrunn og stillingshjemmel.
  • Erlend gjennomgikk mer om bakgrunnen for de alle sammen, hva de skal arbeide med, og hvordan de skal følges opp av styret. Jarle har arbeidsgiveransvaret og -oppgavene, mens Erlend har oppfølgingsansvaret ift arbeidsoppgaver og prosjektinnhold.
  • Diskusjon og samforståelse om at de ansatte bør ha en egen ansattkonto på Wikipedia (som i Wikimedia Foundation), og at de utover dette evt kan ha en privat konto som de kan bruke til friheten. Det viktige er at de får muligheten til å redigere for å lære seg systemet og hvordan Wikipedia fungerer.


  4) Strategi 2011-2015
  • Diskusjon om hva vi skal satse på som strategiske hovedsatsinger det neste halvåret. Vi har hittil satset mye på kultursamarbeidet, men i strategien har vi også klare mål om kvantitativ vekst i bidragsmengden og artikkelvekst.
  • Omdømmebygging er viktig å arbeide med, ikke minst i skolene som tradisjonelle leksikon arbeidet målrettet overfor.
  • Viktig å la de ansatte arbeide med prosjekter med en klar tidshorisont, og viktig at det er rimelig lystbetont.
  • Skal vi i tillegg til kultursatsingen satse på en annen sektor eller målgruppe spesielt? For eksempel skole eller lærerstudenter?
  • Et viktig delmål er å sikre aksept for våre satsingsfelter overfor WMF utfra søknader og rapportering av effekt og resultater.
  • Kvinnesatsingen er svært viktig, det er bred enighet om å satse tungt på den prioriteringen. En av de deltidsansatte skal bygge opp et prosjekt på det feltet.
  • Kultursatsingen er det viktig å videreføre, og denne sektoren har også en tydelig profil mht stor deltakelse av kvinnelige bidragsytere.
  • Søknaden til WMF for neste periode skal sendes innen 1.mars 2014, dette må også få betydelig fokus fra styret de neste månedene.


  5) Wikipedia Academy
  • Erlend redegjorde for status mht påmeldinger, opplegg og foredragsholdere.
  • Styret ser verdien av å kjøre en debatt om interessekonflikt og kvalitetskontroll på nettleksikon.


  6) Søknader om (stats)støtte
  • Diskusjon om KuD-midlene som kommer til å utlyses ifm statsbudsjettarbeidet.
  • Diskusjon om ulike UD-støtteordninger som virker lovende.
  • Det finnes fond innenfor finans, kultur (Kavli), Sparebankfondet, Fritt Ord, osv.


  7) Diverse
  • Framleieavtalen er godkjent av EO, med kostnadsramme på drøyt 50.000 kroner i året, og innflytting tidligst neste uke. Knut Hjelleset arbeider med å sluttføre forhandlingen.
  • Twitter-kontoen vil administreres av flere i styret, og av en av de ansatte. Jon Harald og Jarle sender ut brukerinformasjon til hnhv Twitter og Facebook.
  • Det blir nordisk chaptermøte søndag 15. desember. Erlend og Jon Harald deltar i alle fall.


  8) Neste møte(r)
  • Tirsdag 7. januar 2014.


  Møtet sluttet klokken 21:40.


  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo