Styremøte 2013 - 11. september

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 11. september 2013 kl 17:00
Forrige: 3. juli 2013 (Skype)
Neste: 15. oktober 2013 (Skype)


Dagsorden

Følgende dagsorden ble utsendt fra styreleder:

Her er innkallinga til styremøtet i neste uke. Det blir avholdt på Skype kl. 17.00 på onsdag.
1. Innkalling og referat fra forrige møte
2. Økonomi og regnskap
 • Erlend orienterer.
3. Ansettelser
 • Ansettelsesutvalget orienterer; videre slagplan
4. Wiki Loves Monuments
 • Jurymedlemmer
 • Premier
 • Premieseremoni av noe slag?
5. Arrangementer med Riksantikvaren, Riksarkivet
 • Riksantikvaren skal ha seminar i november, hvor vi kan komme og fortelle om Wikipedia. Mulighet for premieutdeling WLM kombinert med dette?
 • Også snakk om et annet seminar for kultursektoren (inkl. fylkeskommuner) i Trondheim, hvor vi kan få tid til å snakke om Wikipedia. dette er også i november
6. Eventuelt

Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jon Harald Søby x
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Hogne Neteland x
Knut Hjelleset x
Dan Michael O Heggø (x)
Claes Tande (x)
Trond Trosterud
Anne C Martens
Harald Groven
NN
Kontrollkomiteen

Referat

1.) Innkalling og referat fra forrige møte.
 • Innkalling godkjent, men Erlend påpeker at innkallinger til styremøter skal publiseres på No.Wikimedia.org
 • Referat fra forrige møte (3. juli) ble godkjent


2.) Økonomi og regnskap.
 • Erlend orienterer.
 • Regnskapet er tatt til etterretning


3.) Ansettelser og retningslinjer
1. Wikipedia for the GLAM sector
2. Commons Outreach Norway
3. Wikipedians-in-residence
4. Professionalisation of Wikimedia Norge
Vedtak
I og med at det ikke ble bevilget nok til å kjøre alle prosjektene prioriteres disse programmene::
1. Wikipedia for the GLAM sector
3. Wikipedians-in-residence

Hovedutfordringen for Wikimedia Norge nå er å holde kontakt med GLAM partnerne:

 • Oppgaver kan være:
  • Rapportering til Foundation
  • Kommunikasjon til Foundation - skrive på sign post og andre steder slik at Wikimedia Foundation ser at det skjer noe
  • Drive prosjektene overfor GLAM-sektoren
  • Følge opp Wikipedians in recidence
  • Arrangere WikiAcademy
  • Arrangere Wiki-treff

Egenskaper vi er på jakt etter:

 • Organisasjonserfaring
 • Erfaring med å dokumentere og rapportere prosjektframdrift
 • Evne til å organisere prosjekter og utvikle arrangementer

Det er mange fordeler med å ansette to personer i halv stilling eller en annen stillingsbrøk.

 • Jarle presenterte personalhåndboka
  • Det ble nevnt at fleksibel arbeidstid bør omtales i dokumentet
  • Kapittelet Grunnprinsipper: Setningen strykes : "Særlig gjelder dette alkoholservering."
  • Kapittelet om rasisme endres slik

Wikimedia Norge er en forening som er en del av en verdensomspennende organisasjon med mennesker med forskjellig religiøs og kulturell bakgrunn. Våre ansatte skal ha respekt for andre kulturer og religioner. Det er ikke akseptabelt på noe måte med handlinger som kan sees på som åpenbart rasistiske eller fremmedfiendtlige.

  • Jarle har bedt om anbud fra Sparebank1 Forsikring på lovpålagte forsikringer

Styret bifalte arbeidet

 • Praktisk arbeidsgiveransvar:
  • Jarle har ansvar for den daglige kontakten med de ansatte
 • Styret vedtok lønnsrammen for ansettelsesprosessen, som en maksimalramme for lønnsforhandling med kandidatene
 • Lars Roede er forespurt til å være med på intervjuene
 • Tidsramme: Fram til sommeren 2014
 • Plan for ansettelsesprosessen:
  • Annonsen ute ca 20. september
  • Søknadsfrist 1. oktober
  • Intervjuer fra 7. oktober


4.) Lokaler, regnskapsføring og arbeidsgiveroppgaver
 • Det meste er nå på plass for Frivillighetshuset.
 • Det ses på å få inn Oslo kommune i de ledige etasjene ifbm Tøyen-løftet
 • Det er to aktuelle steder for Wikimedia Norge:
  • Sammen med YFU. Styret foretrekker hjørnekontoret til venstre for YFU.
  • Sammen med Elevorganisasjonsen / Operasjon dagsverk
 • Knut mener at dersom Oslo kommune kommer inn i huset så blir leiekostnaden vesentlig lavere enn det nåværende anslaget om 63 000 kr.
 • Utleier ønsker liekontrakter per etasje. Knut sjekker hva som skjer dersom noen i etasjen blir insolvente.
 • Huset er tomt og klart til innflytning, men det er foreløpig noen mangler (f.eks. ikke Internett)
Vedtak
Knut er ansvarlig for kontakten med Frivillighetshuset.
Vedtak
Knut får fullmakt til å forhandle fram lønnskjøring og innberetning med Frivillighetshuset. Styret vedtok forhandlingsramme.


5.) Wiki Loves Monuments
  • Knut og Lars Jynge Alvik har hatt møte med Riksantikvaren tidlig i september, og Jon har vært i møte med Riksarkivaren sammen med Lars.
 • Jurymedlemmer:
  • Vi forespør et jurymedlem som er fotokyndig (Knut), et jurymedlem fra WMF (Erlend), Håkon M Bjerkan (Knut), og Lars Jynge Alvik (Erlend).
 • Premier
Vedtak
Styret vedtok en premieramme på 20 000 kr.
 • Premieseremoni
  • Wikimedia Norge forsøker å få til Wikipedia Academy 26. november sammen med GLAM-aktører. Det er en passende anledning for premieutdeling.


6.) Arrangementer med Riksantikvaren, Riksarkivet
 • Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet skal ha seminar for kultursektoren 26. november i Oslo. Det er aktuelt for WMNO å holde et innlegg der, og samarbeide med arrangørene om å kjøre parallelt Wikipedia Academy på samme tid/sted.
 • Det arrangeres et seminar for kultursektoren 15. november i Trondheim, hvor vi vil innlede om Wikipedia.


7.) Eventuelt
 • Søknaden til Kulturdepartementet er oversendt til Kulturrådet.
  • Wikimedia Norge ber om møte med Kulturrådet. Erlend ber om et møte og kopierer inn styret.
 • Markedsføre bruk av www.Kulturminnesok.no som beste kilde for å finne kulturminner.


8.) Neste møte

Neste møte må avholdes medio oktober. Dato og klokkeslett avtales på Doodle.

Styremøtet ble avsluttet kl 19:50


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo