Hopp til innhold

Styremøte 2014 - 13. mars

Fra Wikimedia Norge
Sted Oslo
Dato 13. mars 2014 kl 18:00
Forrige: 5. november 2013 (Skype)
Forrige: 3. desember 2013 (Skype)
Forrige: 14. januar 2014 (Skype)
Forrige: 4. februar 2014 (Skype)
Neste: 10. april 2014 (Skype)


Dagsorden

Møtet ble tidfestet mellom styrets og kontrollkomiteens medlemmer på Doodle i februar, uten dagsorden.


1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte


2) Økonomi-status og regnskap
Vi styrer nå etter revidert Budsjett.


3) Årsmøte 2014


5) Wikimedia Conference 2014


6) Søknad om støtte til WMF 2014-15 (round 2)


7) Arrangementer og møter


8) Diverse


9) Neste møte(r)


Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jon Harald Søby x
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Hogne Neteland x
Knut Hjelleset x
Dan Michael O Heggø x
Claes Tande
Trond Trosterud x
Anne C Martens
Harald Groven
NN
Kontrollkomiteen (Lars Åge)

Referat

1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte
 • Innkalling ble gjort på Doodle i februar, mens dagsorden ikke ble satt opp før samme dag.
 • Referatet fra forrige møte ble godkjent.
 • Ansatt Astrid Carlsen deltok på styrets behandling av punktet Søknad om støtte til WMF 2014-15 (round 2).


2) Økonomi-status og regnskap
Vi styrer nå etter revidert Budsjett.
 • Det foreligger ikke nye regnskap. Det er sendt ut 2013-regnskap til styre, revisorer og kontrollkomite.
 • Styret bifaller e-post-vedtaket om å omdisponere inntil 50.000 kroner til å produsere promo-film om Wikipedia. Pengene kanaliseres fra eksisterende budsjetter for WiR, GLAM m.m.
 • Ukens konkurranse har hatt utfordringer med premiebeløpet. Eksisterende beløp kan vise seg å bli for små. Styret vil fremme forslag om, og vedtar en fullmakt til, å bevilge inntil 25.000 kroner årlig innenfor til enhver tid gjeldende budsjettrammer, til premier i Ukens konkurranse. Eventuelle eksterne premier kommer da i tillegg.


3) Årsmøte 2014
 • Det blir innflyttingsfest 25. april, og selve årsmøtet 26. april.
 • Vi må ha ordstyrere og referenter til årsmøtet.
 • Regnskap ferdigstilles av regnskapsfører + revisorene.
 • Budsjett må utarbeides av regnskapsfører og behandles på styremøte i første uke i april.
 • Styrets beretning utarbeides av Hogne og behandles av styret første uka i april.
 • Forslag til vedtektsendringer må være innsendt senest 14 dager før årsmøtet. Jon Harald skriver utkast til styrets endringsforslag og dette behandles av styret første uka i april.
 • Styrets arbeidsplan skrives som utkast av Erlend og behandles i styremøtet i første uke av april.
 • Det har tradisjonelt vært akseptert fullmakter, og styret mener at dette er en god praksis.


5) Wikimedia Conference 2014
 • Det er Chapters Conference i Berlin 10-13.april. Jon Harald, Erlend og Astrid deltar fra WMNO. Det er budsjettdekning for reise i 2013-14-budsjettet.
 • Styret diskuterte problemstillingene knyttet til paid editing, som er et av workshop-temaene på konferansen. Det var full støtte til WMF sitt forslag om meldingsplikt ved interesseforhold, og dessuten forbud mot tredjeparts redigering (PR-byrå).


6) Søknad om støtte til WMF 2014-15 (round 2)
 • Innspill fra styremøtet, hvor alle fremmet sine refleksjoner om resultater og forslag for neste periode:
 • Hva skal vi måle suksess etter? Sidevisninger, deltakelse, redigeringer og artikkeltall må være viktig. Antall kvalitetsartikler er også helt sentralt. Kvinnelige bidragsytere må dessuten være et helt sentralt mål. Det som er krevende
 • Hva har fungert best og hvorfor har det fungert? Målet må være best mulig og flest mulig bidrag på Wikipedia.
 • Vi har kanskje fått flere lesere av Wikipedia. Vi ser at det fortsatt er krevende å rekruttere til samisk Wikipedia.
 • Det har blitt en veldig mye åpnere holdning hos eksterne samarbeidspartnere. Kanskje ha en pott til bruk på "nye partnere" som melder seg.
 • Penger bør ikke gå til skribenter, men til å "glatte veien", lage læremateriale og kurs, og styrke det vi allerede har.
 • Nordsamisk Wikipedia har utfordringer med kvaliteten, mye begrunnet i at det er svært få bidragsytere og manglende momentum. Trond Trosterud har holdt forelesning om sørsamisk WIkipedia på en konferanse i Trondheim, hvor han presenterte Wikipedia som arena for publisering blant studenter. Det egner seg også godt til formidling fra forskere og for høgskolen, osv.
 • Samiske lærere er også svært viktige ift å få elever til å skrive på sitt eget språk. I et eventuelt samiskprosjekt bør lærerne stå helt sentralt. Da må vi ha en eller flere reisende ansatte ("veiviser") som oppsøker skolene. Vi kan legge inn i WMF-søknaden et arbeid med Sametingssøknad fram til fristen 1. september.
 • Skolen er en viktig arena å komme seg bedre inn på. Det er mye som gjenstår ift å etablere Wikipedia som kunnskapskilde i skolearbeid. Vi må komme oss inn i dialog med lærerne. Lærerkonferanser er viktige å komme seg inn i for å forklare metodisk hva som er Wikipedias egenskaper ift kildebruk, kildekritikk og oppdatert kvalitet. Morsmålslærerne er viktige.
 • Samarbeidene med kulturinstitusjoner har fungert mye bra.
 • Vi har gitt en god respons på å ta i bruk sosiale medier. Veldig mange eksterne miljøer følger oss på sosiale medier. Vi bør sette av tid til det. Har god erfaring med å promotere blogginnlegg gjennom Facebook.
 • Grunnlovsstafetten hadde en veldig god start!
 • Vi har fått et fotfeste i høyskolesektoren om å bruke Wikipedia i undervisningen på masternivå ved to læresteder. Høyskolesektoren er et lovende satsingsfelt.
 • Bibliotekene i fylkene og storbyene kan være aktuelle samarbeidspartnere, det virker som det er en interesse fra dem, også ift deres rolle med å betjene minoritetsbefolkning. De arrangerer språkcafeer, datakurs, leksehjelp, osv. De bør ha et eget Wikipedia-rom!
 • Det er mulig å tenke annerledes og arrangere skrivestuer for barn og elever hvor de skriver på sine morsmål. I norsk politikk handler det mye om å gjøre barn norske og styrke norskopplæringen, men wikipedia er en flerspråklig plattform for å styrke elevenes ferdigheter i egne morsmål.
 • Situasjonen i skolen og i høyskolesektoren er viktig ift å heve wikipedia status som kunnskapskilde. Et prosjekt for å øke kunnskapen i lærermiljøene er interessant.
 • Kjøre meningsmåling på alderssegmenter hvor vi spør om Wikipedia-bruk, -holdninger, og -deltakelse.
 • Nobels Fredssenter er en mulig samarbeidspartner ift fredsprisvinnerne hvert år. kan innebære bildetaking, artikler på eget språk + engelsk + norsk om temaet, eksempelvis i tilknytning til utstillingen om fredsprisvinneren.
 • Kvinneprosjekter er helt avgjørende å satse videre på. Wikiverkstedene har nådd godt ut til kvinner.


7) Arrangementer og møter
 • Knut hadde kurs med Sogn og Fjordane Fylkeskommune 22. januar.
 • Knut hadde Wikipedia-kurs med FN-sambandet 23. januar.
 • Knut har hatt wiki-workshop med Fredshuset i forrige uke.
 • Knut hadde i dag workshop med Byantikvaren i Oslo, og skal ha et til.
 • Trond Trosterud skal holde seminar om wikipedia på Noreg Mållags årsmøte på Gardermoen i april.
 • Preus fotomuseum har wiki-workshop 26.mars.
 • Jon Harald fortalte kort fra 26. februar på Wikimaps Nordic sitt kickoff i Helsinki.


8) Diverse
 • Det var et veldig flott radio-intervju med Ali Ylikoski i dag! [1]
 • Det ble en veldig god start på skrivestafetten med kulturministeren!
 • Erlend og Trond retter inn en evt Sametings-søknad fram mot søknadsfristen 1. september.


9) Neste møte(r)
 • Onsdag 2. april klokka 19:00.


Møtet avlsuttet kl 20:40


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo