Budsjett 2014

Fra Wikimedia Norge

Budsjett for Wikimedia Norge 2014 - 2015 (forslag) - (PDF)

  • Det vedtas rullerende budsjett hvor budsjettperioden er både januar-januar, og juli-juli, hvor begge budsjetter løper fra den første dag i startmåneden..
  • Rotating Budgets are approved, including a January-January Budget and a July-July Budget, both running from the first day of the starting month.
  • Forslag 2014-2015 er det foreløpige budsjettet som følger av årets bevilgning fra WMF. Dette er ikke vedtatt, men justert av styret 3. november 2014.
  • Proposal 2014-2015 is the provisional Budget following the FDC grantmaking. It is not yet formally approved, but adjusted by the Board meeting of November 3, 2014.
  • Budsjett 2014 - Revidert er det gjeldende budsjettet for kalenderåret 2014, vedtatt av Styremøtet 2. juli, 2014.
  • Budget 2014 - Revised is the actual Budget for the calendric year 2014, approved ny the Board on July 2, 2014


  • Bakgrunnsdokumenter:
  • Background documents:
  • Original Budget 2013-2014 approved by the Annual Assembly on April 7, 2013.
  • Revised Budget 2013, changed because of reduced grant from the WMF, approved by the Board of Directors on November 5, 2013.


De tre første tall-kolonnene er styrets budsjettforslag for 2014/2015.
The three first columns constitute the proposed Budget for 2014/2015.


Budsjettpost, kroner
Budget item, NOK
Forslag 2014-15
(Foreløpig)
Proposal 2014-15
(Provisional)
Budsjett 2014
Revidert
Budget 2014
Revised
Budsjett 2013-14
Budget Jul-Jul
Budsjett 2013
Budget Jan-Jan
Kommentarer
Comments
Styremøte nov 2014 Styremøte juli 2014 Årsmøte 2013 Årsmøte 2013
Board, Nov 2014 Board, July 2014 Assembly, 2013 Assembly, 2013
INNTEKTER
REVENUES
2.500.000 2.070.000 1.100.000 345.000
Medlemskontingenter private
Membership fees, individuals
20.000 15.000 15.000 15.000
Medlemskontingenter bedrifter
Membership fees, corporations
0 0 0 0
Gaver fra private
Gifts from individuals
15.000 10.000 10.000 10.000
Kursstøtte og off støtte
Project and public grants
35.000 20.000 20.000 20.000
Kursavgifter
Participation fees, events
20.000 15.000 15.000 15.000 Hovedsakelig Wikipedia Academy
Salgsinntekter
Sales revenues
10.000 5.000 0 0 T-skjorter, pins, krus, osv.
"Grants" fra WMF
Grants from the WMF
0 0 0 0 Ikke mulig å søke når man har "Funds"
"Funds" fra WMF (FDC)
Funds from the WMF
1.400.000 1.300.000 840.000 285.000 Revidert beløp 2013 er det faktisk bevilgede.
Samisk prosjekt
Saami Project
750.000 0 200.000 0 Budsjettert som separat budsjettdomene av årsmøtet
Statlig tilskudd
State grants
250.000 700.000 0 0 Budsjetteringen er svært usikker, basert på 3 søkere
UTGIFTER
COSTS
2.467.000 2.042.000 1.090.000 334.000
Lønnsutgifter, skatt
Personnel costs
1.010.000 870.000 415.000 90.000 Revidert av styremøte 5. nov 2013
Sosiale utgifter, AGA
Social costs and duties
incl above incl above 85.000 20.000 Revidert av styremøte 5. nov 2013
Tap på fordringer
Losses incurred
0 0 0 0
Kontorutgifter
Office cost
100.000 115.000 80.000 20.000 Inkluderer utstyr m.m.
Kurs og møtelokaler
Events and location rent
0 0 0 0 Inkludert i prosjektene
Wikipedia Academy
Wikipedia Academy
70.000 90.000 50.000 50.000 Arrangeres 14. desember 2013
Andre leieutgifter
Other rental costs
15.000 15.000 10.000 10.000
Andre kurs- og møteutgifter
Other meeting costs
15.000 15.000 25.000 25.000
IT, porto, web
ICT, post, web costs
5.000 5.000 5.000 5.000
Revisjon, regnskapsføring
Auditing and accounting
40.000 15.000 10.000 10.000 Ekstern revisor fra 2014
Chapters Association
Chapters Association
0 0 0 0 Inkludert i prosjektene
Medlemskontingenter
Memberships
2.000 2.000 2.000 2.000
Nordisk aktivitet
Nordic Activity
5.000 5.000 20.000 10.000
Internt prosjekt
Internal Project
0 0 0 0
Prosjekt akademia
Project Academia
0 0 0 0
Wikipedia GLAM-prosjekt
GLAM Project
0 30.000 50.000 25.000
Commons bildeprosjekt
Commons Project
0 0 0 0
W-i-R prosjekt
W-i-R Project
0 0 0 0
Prosjekt profesjonalisering
Project professionalization
50.000 10.000 0 0 Filmproduksjon 2015
Reisekostnader WMNO
Travelling costs WMNO
75.000 75.000 70.000 50.000
Reisekostnader andre
Travelling costs others
incl above incl above 0 0 Inkludert i prosjektene
Bevertning, ansatte
Lunches etc, with staff
5.000 5.000 0 0
Premier, gaver
Prizes, gifts
30.000 35.000 15.000 15.000
Andre prosjektkostnader
Other Project costs
0 0 0 0
Bankgebyrer
Bank fees
5.000 4.000 3.000 2.000
Samisk prosjekt
Saami Project
750.000 0 200.000 0
Statlig støttet prosjekt
State granted project
250.000 700.000 0 0 Budsjetteringen er usikker
Driftsresultat
EBITDA
33.000 18.000 10.000 11.000 Positivt tall er overskudd
Finansposter
Rents and interests
-250 -200 -500 -500 Renteinntekter tilfaller i visse tilfeller finansieringskilder
Skatt
Taxes
0 0 0 0 Organisasjonen er ikke skattepliktig
Nedskrivninger
Depreciations
0 0 0 0
Avskrivninger
Amortizations
0 0 0 0
Endelig resultat
EBT
33.250 18.200 10.500 11.500 Positivt tall er overskudd
(Positive numerals denote surplus)Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo