Styremøte 2014 - 9. oktober

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 9. oktober 2014 kl 18:00 - 20:00


Forrige: 27. mai 2014 (Skype)
Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
Forrige: 2. juli 2014 (Skype)
Forrige: 13. august 2014
Forrige: 9. september 2014 (Skype)
Neste: 3. november 2014

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Regnskap og økonomi
Status
Regnskapsføring
3. Strategisk årsplan for 2014-2015
Styret fastsette prosess for arbeidet med årsplan.
4. Evaluering av siste år
Diskusjon og oppsummering av ansattes innspill
Oppsummering av innspill fra WMF
Styret fastsette prosess for evalueringen
5. Portalen wikipedia.no
6. Forslag vedrørende IT-ressurs
7. Forslag om innmelding i Frivillighet Norge
8. Wiki Loves Monuments 2014
9. Orientering fra ansatte
10. Eventuelt
11. Neste møte og møteplan
Neste møter er planlagt 3. november.


Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Jarle Vines
Erlend Bjørtvedt X
Hogne Neteland X
Astrid Carlsen X
Trond Trosterud
Knut Hjelleset
Ole Anders Flatmo X
Harald Groven (Vara)
Kontrollkomiteen X
Ansattrepresentant X

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat
Godtatt. Møtet er vedtaksdyktig.
2. Regnskap og økonomi
Gjennomgang og orientering om status.
Revisjon. Både 2013-regnskap og sommer til sommer-regnskap revideres nå eksternt. Vil foreligge innen kort tid.
Ekstern regnskapsføring vurderes. Det innhentes tilbud.
3. Strategisk årsplan for 2014-15
Diskusjon rundt arbeidet med strategisk årsplan. Impact report og søknad til WMF tas opp.
Tidsplan, og involvering av medlemmer og nettsamfunn i planlegging av hva det skal jobbes med i foreningen.
Astrid, Hogne og Erlend innhenter og systematiserer innspill, og legger frem utkast.
Vedtak: Handlingsplan 2014-15 skal vedtas på styremøte 3. november, og foreningen sender ut anmodning om innspill fra medlemmer og nettsamfunn med en ukes frist. Styret og kontrollkomite holder fysisk arbeidsmøte for utarbeide en arbeidsplan rundt 20. oktober som sendes ut for kommentarer før styremøtet.
4. Evaluering av siste år
Diskusjon om arbeidet siste år og hva som er gjort. Ses i sammenheng med arbeidet med strategisk årsplan, så det kan gis innspill på både evaluering og satsningområde fremover.
Astrid koordinerer dette.
5. Portalen wikipedia.no
Vedtak: De som har tilganger kontaktes, og dette løses på en bedre måte for lettere oppdatering av siden fremover. Siden oppdateres ihht forslag. Ansatte tar ansvar for dette. Siden må trolig flyttes til en annen server.
6. Forslag vedrørende IT-ressurs
Ansatte redegjør for behov for teknisk kompetanse i foreningens arbeid. Ønske om å knytte nærmere til seg mer teknisk kapasitet utenfor ansatte/styret.
7. Forslag om innmelding i Frivillighet Norge
Diskuteres. Medlemsskap, kontigent og eventuelle fordeler, er drøftet. Det vurderes ikke som aktuelt per nå, men Espen undersøker visse forhold nærmere.
8. Wiki Loves Monuments 2014
Status og videre arbeid med årets WLM oppsummeres.
9. Orientering fra ansatte
Ansatte orienterer om aktiviteter med vår deltagelse og pågående arbeid.
10. Eventuelt
Wikimaps Nordic: Videre samarbeid diskuteres. Styret stiller seg positive til videre deltagelse.
11. Neste møte og møteplan
Neste møter er planlagt 3. november