Hopp til innhold

Styremøte 2014 - 3. desember

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 3. desember 2014 kl 20:00 - 2?:??


Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
Forrige: 2. juli 2014 (Skype)
Forrige: 13. august 2014
Forrige: 9. september 2014 (Skype)
Forrige: 9. oktober 2014 (Skype)
Forrige: 9. november 2014 (Skype)
Neste: 8. januar 2015 (torsdag 8. januar 2015 klokka 20)

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Ansettelse av IT-kyndig ressurs i sekretariatet
Erlend orienterer om prosessen.
3. Årets Wikipedianer
4. Skattefradrag for bidrag til WMNO
Status etter arbeidsfordeling i forrige møte.
5. Ukens konkurranse
På Torget er WMNO foreslått som ansvarlig for premieutdeling.
6. Juleavslutning, WLM-premiering, julebord
Diskusjon og arbeidsfordeling.
7. Eventuelt
8. Neste møte og møteplan
Neste møter er planlagt torsdag 8. januar kl 20:00.


Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Hogne Neteland x
Astrid Carlsen x
Trond Trosterud x
Knut Hjelleset x
Ole Anders Flatmo x
Harald Groven (Vara) x
Kontrollkomiteen (ved Kjetil Ree) x
Ansattrepresentant x

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat
Styret var vedtaksdyktig.
Innkalling godkjent, og referat fra styremøte 3. november godkjent. Styret vedtar dermed de midlertidige vedtak som ble gjort 3. november.
Erlend vil føre regnskapet for de siste to månedene snart, og dessuten sjekke ut ekstern regnskapsføring.


2. Ansettelse av IT-kyndig ressurs i sekretariatet
Erlend og Astrid orienterte. Det er laget et utkast til spesifikasjon av ønsket kompetanse, og et utkast til jobbannonse. Det er midler tilgjengelig for ca 2 fulle månedsverk, Erlend får i oppgave å finregne på dette før utlysning.
Astrid, Erlend og Hogne får mandat til å ferdigstille jobbannonsen, jobbkravene, og lyse ut det midlertidige engasjementet på Tinget/Torget/Samfunnshuset og eventuelle andre kanaler de finner formålstjenlig.


3. Årets Wikipedianer
Styret vedtok enstemmig en av de nominerte kandidatene, og navnet offentliggjøres i neste styrereferat.


4. Skattefradrag for bidrag til WMNO
Ansatte følger opp saken overfor Espen, og sjekker status og/eller tilbyr seg å bistå i å finne ut av hvordan man oppnår skattefritak for gaver.


5. Ukens konkurranse
Styret erkjenner at ordningen med mange, små premier som utdeles hyppig, har vært mer arbeidskrevende enn man har klart å håndtere.
Vedtak: WMNO etterbetaler alle premier som er vunnet fram til dags dato ("backlogg"), og bekjentgjør at organisasjonen vil prøve ut en ny ordning med større, mindre hyppige hovedpremier i utvalgte konkurranser. Astrid tar ansvar for å spore opp backloggen og ordne utbetaling / utsending til de som ikke har mottatt vunnede premier.


6. Juleavslutning, WLM-premiering, julebord
Erlend og Tor Arne har ansvar for å følge opp arrangementet.


7. Eventuelt
Wikipedia Academy - UB ved UiTø er medarrangør og datoen blir 23-24.april 2015. Det blir arrangert på UiTø i Breivika. Vi har nå en invitasjonstekst og beskrivelse. Et google docs-dokument beskriver tanker og ideer til tematikk og invitasjon, og danner utgangspunkt for planleggingen. Har dialog med Nasjonalbiblioteket og universitetsbibliotekene om deltakelse. Vi vil snart måtte budsjettere i større detalj, blant annet antall forventede reiser, bevertning, osv. Trond Trosterud, Harald Groven, og Astrid jobber videre med arrangementet.


Møtet ble avsluttet klokken 21.10.

8. Neste møte og møteplan
Neste møter er planlagt torsdag 8. januar kl 20:00.