Styremøte 2014 - 3. desember

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 3. desember 2014 kl 20:00 - 2?:??


  Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
  Forrige: 2. juli 2014 (Skype)
  Forrige: 13. august 2014
  Forrige: 9. september 2014 (Skype)
  Forrige: 9. oktober 2014 (Skype)
  Forrige: 9. november 2014 (Skype)
  Neste: 8. januar 2015 (torsdag 8. januar 2015 klokka 20)

  Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  2. Ansettelse av IT-kyndig ressurs i sekretariatet
  Erlend orienterer om prosessen.
  3. Årets Wikipedianer
  4. Skattefradrag for bidrag til WMNO
  Status etter arbeidsfordeling i forrige møte.
  5. Ukens konkurranse
  På Torget er WMNO foreslått som ansvarlig for premieutdeling.
  6. Juleavslutning, WLM-premiering, julebord
  Diskusjon og arbeidsfordeling.
  7. Eventuelt
  8. Neste møte og møteplan
  Neste møter er planlagt torsdag 8. januar kl 20:00.


  Tilstede

  Medlemmer Tilstede Fraværende
  Jarle Vines x
  Erlend Bjørtvedt x
  Hogne Neteland x
  Astrid Carlsen x
  Trond Trosterud x
  Knut Hjelleset x
  Ole Anders Flatmo x
  Harald Groven (Vara) x
  Kontrollkomiteen (ved Kjetil Ree) x
  Ansattrepresentant x

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  Styret var vedtaksdyktig.
  Innkalling godkjent, og referat fra styremøte 3. november godkjent. Styret vedtar dermed de midlertidige vedtak som ble gjort 3. november.
  Erlend vil føre regnskapet for de siste to månedene snart, og dessuten sjekke ut ekstern regnskapsføring.


  2. Ansettelse av IT-kyndig ressurs i sekretariatet
  Erlend og Astrid orienterte. Det er laget et utkast til spesifikasjon av ønsket kompetanse, og et utkast til jobbannonse. Det er midler tilgjengelig for ca 2 fulle månedsverk, Erlend får i oppgave å finregne på dette før utlysning.
  Astrid, Erlend og Hogne får mandat til å ferdigstille jobbannonsen, jobbkravene, og lyse ut det midlertidige engasjementet på Tinget/Torget/Samfunnshuset og eventuelle andre kanaler de finner formålstjenlig.


  3. Årets Wikipedianer
  Styret vedtok enstemmig en av de nominerte kandidatene, og navnet offentliggjøres i neste styrereferat.


  4. Skattefradrag for bidrag til WMNO
  Ansatte følger opp saken overfor Espen, og sjekker status og/eller tilbyr seg å bistå i å finne ut av hvordan man oppnår skattefritak for gaver.


  5. Ukens konkurranse
  Styret erkjenner at ordningen med mange, små premier som utdeles hyppig, har vært mer arbeidskrevende enn man har klart å håndtere.
  Vedtak: WMNO etterbetaler alle premier som er vunnet fram til dags dato ("backlogg"), og bekjentgjør at organisasjonen vil prøve ut en ny ordning med større, mindre hyppige hovedpremier i utvalgte konkurranser. Astrid tar ansvar for å spore opp backloggen og ordne utbetaling / utsending til de som ikke har mottatt vunnede premier.


  6. Juleavslutning, WLM-premiering, julebord
  Erlend og Tor Arne har ansvar for å følge opp arrangementet.


  7. Eventuelt
  Wikipedia Academy - UB ved UiTø er medarrangør og datoen blir 23-24.april 2015. Det blir arrangert på UiTø i Breivika. Vi har nå en invitasjonstekst og beskrivelse. Et google docs-dokument beskriver tanker og ideer til tematikk og invitasjon, og danner utgangspunkt for planleggingen. Har dialog med Nasjonalbiblioteket og universitetsbibliotekene om deltakelse. Vi vil snart måtte budsjettere i større detalj, blant annet antall forventede reiser, bevertning, osv. Trond Trosterud, Harald Groven, og Astrid jobber videre med arrangementet.


  Møtet ble avsluttet klokken 21.10.

  8. Neste møte og møteplan
  Neste møter er planlagt torsdag 8. januar kl 20:00.