Hopp til innhold

Styremøte 2015 - 8. januar

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 8. januar 2015 kl 20:00 - 21:46


Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
Forrige: 2. juli 2014 (Skype)
Forrige: 13. august 2014
Forrige: 9. september 2014 (Skype)
Forrige: 9. oktober 2014 (Skype)
Forrige: 9. november 2014 (Skype)
Forrige: 3. desember 2014 (Skype)
Neste: 18. februar kl. 18 (Skype)

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Ansettelse av IT-kyndig ressurs i sekretariatet
Hogne orienterer om prosessen.
3. Forslag fra de ansatte til fordeling av oppgaver mellom ansatte og styret i Wikimedia Norge
Se mail fra Jorid 5. januar.
4. Wikipedia Academy 2015
Trond orienterer.
5. Prosjektet Fritt Ord
Astrid orienterer.
6. Skattefradrag for bidrag til WMNO
Status etter arbeidsfordeling i forrige møte.
7. Ukens konkurranse
Astrid orienterer.


8 Forslag til tekst på www.WikiPedia.no
9. Eventuelt
10. Neste møte og møteplan
Neste møter er planlagt torsdag 8. januar kl 20:00.


Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Jarle Vines X (punkt 1- 3)
Erlend Bjørtvedt X
Hogne Neteland X
Astrid Carlsen X
Trond Trosterud X
Knut Hjelleset X
Ole Anders Flatmo X
Harald Groven (Vara) X
Kontrollkomiteen (ved Kjetil Ree) X
Ansattrepresentant X

Referat

referent Hogne

1. Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent!
2. Ansettelse av IT-kyndig ressurs i sekretariatet
Hogne orienterer om prosessen.
Regnskapet må oppdateres.
3. Forslag fra de ansatte til fordeling av oppgaver mellom ansatte og styret i Wikimedia Norge
Jarle mener at dette kan være en ansvarsforskyvning fra styret til de ansatte som er uheldig.
Trond poengterte at at det er styret som må være ansvarlige for organisasjonen. Han mener også at noe i notatet er selvfølgeligheter og at det er noen uheldige punkter.
Jorid ber om innspill på notatet og vil utarbeide en revidert versjon. Denne vil bli behandlet på neste møte.
Leder og personalansvarlig tar et møte med de ansatte før neste styremøte.


4. Wikipedia Academy 2015
Trond og Astrid orienterte. Det er sendt ut invitasjon på Tinget/Samfunnet. Jimmy Wales og Kunnskapsministeren har takket nei til å holde foredrag. Call for Paper frist er 1. februar. Nationalbiblioteket er veldig positiv til arrangementet.
Wikipedia Academy har en hjemmeside.
5. Prosjektet Fritt Ord
Jorid orienterte. Prosjketet er under planlegging, det er flere interessante samarbeidspartnere.
6. Skattefradrag for bidrag til WMNO
Det er et krav om at "Dokumentasjon på at stiftelsen mottar offentlig støtte i det år gaven er mottatt". Styret konstaterer dermed at man ikke kan kreve skattefradrag for bidrag til WMNO. Saken tas opp igjen dersom vi får offentlig støtte
7. Ukens konkurranse
Astrid orienterer.
Gavekort er sendt ut i perioden februar 2014 til desember 2014. To har ikke sendt addresse. Styret er villig til å administrere premiering dersom premier blir satt til rådighet for styret.
8 Forslag til tekst på www.Wikipedia.no
Vedtak: Den hvite boksen øverst fjernes nå. Nettbutikken kan plasseres i den gule rammen. Videre arbeid med siden er avhengeg av en teknisk ressurs.
9. Orientering fra de ansatte
Jorid informerte om kurs.
Astrid orienterte om "Wiki-forum", formåe er at det kan legges felles wikipediaplaner mellom institusjonene.
Tanja er i praksis på kontoret.
Tor Arne lager instruksjonsfilmer.
10. Eventuelt
Årsmøte foreslås holdt 17. april kl 18:00 på Frivillighetshuset.
11. Neste møte og møteplan
Neste møter er planlagt onsdag 18. februar kl 18:00.