Årsmøte 2016/Forslag til Retningslinjer for Kontrollkomitéen i Wikimedia Norge

Fra Wikimedia Norge

RETNINGSLINJER KONTROLLKOMITEEN I WIKIMEDIA NORGE

Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere at organisasjonen fungerer etter vedtektenes bokstav og ånd, at Årsmøtets vedtak blir satt ut i livet, at organisasjonen følger god forretningsorden, behandler habilitetsspørsmål, og at valg foregår på en demokratisk og korrekt måte. Kontrollkomiteen skal framlegge en egen rapport på hver ordinære generalforsamling om sitt arbeid og hvordan organisasjonen har fungert foregående år.

Kontrollkomiteen består av minst 2 medlemmer. Kontrollkomitémedlemmer velges på ordinært årsmøte. Ved behov kan flere medlemmer velges inn i kontrollkomiteen mellom årsmøter dersom kandidat foreslått av valgkomiteen godtas av styret og godtas av kontrollkomiteen. Det innkalles til møter i Kontrollkomiteen dersom et av komiteens medlemmer, daglig leder eller Styret krever det. Kontrollkomiteen kan kun fatte vedtak når alle komiteens medlemmer har hatt mulighet til å uttale seg.

Kontrollkomiteens medlemmer har møterett i alle organisasjonens organer. Komiteens medlemmer har kun talerett i saker som angår deres arbeidsområde, herunder vedtekter, retningslinjer og reglementer, organisatoriske saker, tidligere vedtak og formaliteter. Kontrollkomiteen kan kreve å få utlevert protokoller, medlemslister og andre relevante dokumenter fra alle ledd i organisasjonen. Kontrollkomiteens medlemmer har taushetsplikt i alle saker. Kontrollkomiteen kan også innkalle til møter i Valgkomiteen eller Styret dersom det er en sak den ønsker å ta opp. Kontrollkomiteens innkallinger må følge de vedtektsfestede innkallingsfristene for organet det gjelder.