Hopp til innhold

Årsmøte 2016/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til styre

Fra Wikimedia Norge

Valg- og kontrollkomiteen i Wikimedia Norge fremsetter nedenstående forslag om valg av nytt styre på årsmøtet 7. mars 2016.

Vedtektenes § 5 bestemmer blant annet at

Wikimedia Norges styre består av mellom fem – 5 – og ni – 9 – medlemmer etter årsmøtets beslutning. I tillegg velges inntil tre – 3 – varamedlemmer til styret, også etter årsmøtets beslutning.

Arbeidet med å skaffe styremedlemmer til foreningen har foregått siden årsskiftet. Komiteen har brukt mye tid på å kontakte kandidater utenfor kretsen av aktive brukere, men har fått avslag. Supplering av listen må derfor eventuelt foretas under selve årsmøtet.

Forslaget nedenfor innebærer videre at styret blir sammensatt etter partall. Vedtektenes § 5 bokstav f lyder slik:

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.

Komiteen ser det ikke som noen i og for seg ønskelig situasjon at styrets leder ofte må bruke dobbeltstemmen. Samtidig fant komiteen at det med et relativt lite styre, var naturlig å gi samtlige av de valgte den samme rang som medlem. Komiteen vil peke på at listen kan suppleres ved neste valg om ett år. I den perioden vil man dessuten sannsynligvis ha en egen valgkomité som kan gi denne oppgaven den kraft den fortjener gjennom hele året.

I forslaget er det lagt inn valgperioder som forutsetter at årsmøtet vedtar nye vedtekter om rullerende styre. Vedtektsendringene trer i kraft med en gang, slik at det er mulig å legge opp til nye vedtekter i innstillingen. Dersom endringene ikke vedtas, skal forslaget anses som et forslag om valg av samtlige i en periode på to år. Komiteen fant det naturlig å foreslå Hogne Neteland i en valgperiode på to år, blant annet for å markere en ankerkjennelse av lederens arbeid i den tilbakelagte valgperiode. Når lederen velges for to år, var det naturlig å velge nestelederen for ett år. For de øvrige foreslåtte medlemmer av styret er valget av valgperiode tilfeldig. Komiteen stiller seg enstemmig og helhjertet bak samtlige kandidater,

Forslag til styre

  • Hogne Neteland, gjenvalg som leder (2016-2018)
  • Guro Faller, gjenvalg som nestleder (2016-2017)
  • Trond Trosterud, gjenvalg som styremedlem (2016-2018)
  • Harald Groven, gjenvalg som styremedlem (2016-2017)
  • Tore Sætre, (varamedlem i inneværende periode) velges som styremedlem (2016-2018)
  • Andrea Tiltnes, velges som styremedlem (2016-2017)

Oslo, 3. april 2016

For valg- og kontrollkomiteen i Wikimedia Norge

Trygve W. Nodeland