Årsmøte 2017/Budsjettforslag 2017-2018

Fra Wikimedia Norge


Budsjettpost, kroner
Budget item, NOK
Forslag 2017-2018
Proposal 2017-2018
Forslag 2017
Proposal 2017
Årsregnskap 2016
Financial statement 2016
Kommentarer
Comments
Årsmøte 2017 Årsmøte 2017
Annual meeting 2017 Annual meeting 2017
INNTEKTER
REVENUES
Tilskudd fra Wikimedia Foundation
Funding from Wikimedia Foundation
1 850 000 1 725 000
Offentlig tilskudd
Public grants
60 000 60 000
Andre tilskudd
Other funding
112 000 51 000 Medlemskontingenter og private donasjoner
Membership fees and privat donations
Totale inntekter
Gross profit
2 022 000 1 836 000 1 547 007 In-kind donations are not included in this budget, but they include: venues, food, prizes, travels
UTGIFTER
EXPENSES
Personalkostnader
Payroll expenses
1 268 000 1 172 000 836 270
Leie lokaler
Rent
80 000 80 000
Felleskostnader lokaler
Other rental costs
40 000 40 000
Renhold
Cleaning
6 000 6 000
Annen leiekostnad
Other rental costs
10 000 10 000
Inventar
Furniture
3 000 3 000
Datautstyr
Data equipment
10 000 10 000
Dataprogram anskaffelse
Data, licenses
2 000 2 000
Årlig vedlikehold og support programvare
Early repair and maintenance
2 000 2 000
Revisjonshonorar
Auditing
40 000 40 000
Regnskapstjenester
Accounting
110 000 110 000
Kontorrekvisita
Office supplies
10 000 10 000
Møte, kurs, oppdatering ol
Meetings, courses
6 000 6 000
Internett
Internet
9000 9 000
Porto
Porto
2 000 2 000
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Travels
20 000 20 000 Reiser til ansatte og styre
Travels staff and board
Taxi Oslo
Taxi Oslo
2 000 2 000 Reiser til ansatte og styre
Travels staff and board
Reiser og diett med overnatting
Travels with overnight stay
35 000 35 000 Reiser til ansatte og styre
Travels staff and board
Reiser og diett uten overnatting
Travels with no overnight stay
25 000 25 000 Reiser til ansatte og styre
Travels staff and board
Webkostander
Web costs
10 000 10 000
Representasjon
Representation
20 000 20 000
Prosjekt 1 Samarbeid
Program Outreach
165 000 110 000
  • Reiser frivillige Travels contributors = 25 000
  • Wikitreff: lokaler og bevertning Wiki meetups: venues and food = 35 000
  • Oversettelser til nordsamisk Translations to Northern Sami = 10 000
  • Wikistipend Wikigrants = 40 000
  • Trykt materiale (brosjyrer, klistremerker osv) Outreach material (guides, stickers etc.) = 10 000
  • Innkjøp og leie av teknisk utstyr Purcahse and rent of technical equipment = 15 000
  • Free Knowledge Advocacy Group EU = 30 000
Prosjekt 2 Innhold
Program Content
105 000 95 000
  • Wikipedia-biblioteket The Wikipedia Library = 40 000
  • Premier til skrive- og fotokonkurranser Prizes for editing- and photo contest = 30 000
  • Arrangement med partnere Events with partners = 35 000


Bank og kortgebyr
Bank and credit card
15 000 15 000
Sum driftskostnader
Total operations cost
1 995 000 1 834 000 1 427 699
Driftsresultat
Profit from operations
27 000 2 000 119 308
Rentekostander bank
Financial costs
10 000 2 000 2 247
Endelig resultat
Profit before tax
17 000 0 118 340Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo