Årsmøte 2017/Kontrollkomiteens årsmelding

Fra Wikimedia Norge

Kontrollkomiteens ble opprettet ved deling av Valg- og kontrollkomiteen i 2016.

Komiteens oppgave er ifølge retningslinjene å kontrollere at organisasjonen fungerer etter vedtektenes bokstav og ånd, at Årsmøtets vedtak blir satt ut i livet, at organisasjonen følger god forretningsorden, behandler habilitetsspørsmål, og at valg foregår på en demokratisk og korrekt måte. Kontrollkomiteen skal framlegge en egen rapport på hver ordinære generalforsamling om sitt arbeid og hvordan organisasjonen har fungert foregående år.

Kontrollkomiteen har i 2016-2017 bestått av

  • Trygve Nodeland (leder)
  • Erlend Bjørtvedt, og
  • Espen Granli.

Det er i perioden avviklet to møter, begge på skype. Komiteens medlemmer har vært representert på ett av WMNOs styremøter. Komiteens leder har i løpet av året svart på en rekke spørsmål fra organisasjonens daglige leder. Komiteen er ser positivt på at organisasjonen stiller spørsmål.

Komiteen har bedt om at når regnskapstallene avviker fra budsjett, skal det markeres og forklares på en lettfattelig måte. Dette har styret imøtekommet på en god måte.

Det er komiteens oppfatning at styret i Wikimedia Norge har utført sine plikter samvittighetsfullt og i tråd med foreningens vedtekter, retningslinjer og strategier.

Oslo, 9. mars 2017

Trygve Nodeland