Årsmøte 2018/Budsjettforslag 2018-2019

  Fra Wikimedia Norge
  Budsjettpost, kroner
  Budget item, NOK
  Forslag 2018-2019
  Proposal 2018-2019
  Vedtatt budsjett 2017-2018
  Budget 2017-2018
  Financial statement 2017 Kommentarer
  Comments
  Årsmøte 2018 Årsmøte 2017
  Annual meeting 2018 Annual meeting 2018
  INNTEKTER
  REVENUES
  Tilskudd fra Wikimedia Foundation
  Funding from Wikimedia Foundation
  1 970 000 1 850 000 1 730 000 Justert på grunn av nasjonale prosjektmidler

  Adjusted because of national funding

  Offentlig tilskudd
  Public grants
  70 000 60 000 68 168
  Andre tilskudd
  Other funding
  230 000 112 000 73 515 Prosjektmidler, medlemskontingenter og private donasjoner
  National funding, membership fees and privat donations
  Totale inntekter
  Gross profit
  2 270 000 2 022 000 1 871 703 Naturaliastøtte er ikke inkludert i dette budsjettet, og er gitt til lokaler, servering, premier i konkurranser, reiser, konferanseavgifter og donasjoner fra Techsoup

  In-kind donations are not included in this budget, but they include: venues, food, prizes, travels, admission to conferences, donations from Techsoup

  UTGIFTER
  EXPENSES
  Personalkostnader
  Payroll expenses
  1 451 376 1 268 000 1 210 518
  Leie lokaler
  Rent
  90 000 80 000 58 204
  Felleskostnader lokaler
  Other rental costs
  35 000 40 000 31 017
  Renhold
  Cleaning
  6 000 6 000 3 858
  Annen leiekostnad
  Other rental costs
  10 000 10 000 11 250
  Inventar
  Furniture
  3000 3 000 5 675
  Datautstyr
  Data equipment
  10 000 10 000 13 253
  Dataprogram anskaffelse
  Data, licenses
  2 000 10 000 649
  Årlig vedlikehold og support programvare
  Early repair and maintenance
  13 000 2 000 22 675
  Revisjonshonorar
  Auditing
  35 000 40 000 31 625
  Regnskapstjenester
  Accounting
  120 000 110 000 94 485
  Kontorrekvisita og Faglitteratur
  Office supplies
  4 000 10 000 4 835
  Møte, kurs, oppdatering ol
  Meetings, courses
  6 000 6 000 500 (Uten kostnader dekket av Naturaliastøtte)
  Internett
  Internet
  9 000 9 000 3 972
  Porto
  Porto
  2 000 2 000 867
  Reisekostnad
  Travels
  147 000 82 000 202 446 Reiser til ansatte og styre
  Travels staff and board
  Kontigenter/gaver/forsikringspremie
  Web costs
  10 000 10 000 5 234
  Representasjon
  Representation
  20 000 20 000 11 516
  Prosjekt Støtte frivillig aktivitet
  Program Supporting communities
  150 000 165 000 200 234 Prosjekt 1 - Outreach 200 234
  Prosjekt Innholdsarbeid
  Program Closing content gaps
  70 000 105 000 74 603 Prosjekt 2 - Glam 21 868

  7630 Prosjekt 3 - Academia 24 341
  7640 Prosjekt 4 - Gender gap 17 538
  7650 Prosjekt 5 Northern Sami Wikip 10 856

  Prosjekt Fremme fri kunnskap
  Program Raising awareness of free, trusted knowledge
  50 000 0 0
  Bank og kortgebyr
  Bank
  15 000 15 000 7 613
  Sum driftskostnader
  Total operations cost
  2 258 376 1 995 000 2 023 118
  Driftsresultat
  Profit from operations
  11 624 27 000 (151 415)
  Finanskostnader
  Financial costs
  2 000 2 000 1 410
  Endelig resultat
  Profit before tax
  9 624 17 000 (150 005)  Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg

  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo