Årsmøte 2019/Endring av retningslinjer for kontrollkomiteen

Fra Wikimedia Norge

Ny del som settes til slutt:
Opphører vervet for et medlem av kontrollkomiteen før tjenestetiden er ute, skal styret straks kunngjøre dette for medlemmene på en hensiktsmessig måte. Styret skal dersom det finner det påkrevet, innkalle til ekstraordinært årsmøte for suppleringsvalg.