Årsmøte 2019/Kontrollkomiteens årsmelding

Fra Wikimedia Norge

Kontrollkomiteen har i 2018-2019 bestått av

Trygve Nodeland (leder) og Morten O. Haugen.

Komiteen har i løpet av året holdt kontakt per epost. Komiteens leder har i løpet av året svart på enkelte spørsmål fra organisasjonens styreleder og daglige leder, og blant annet kommet med forslag i arbeidet med nye vedtekter. Komiteen ser positivt på at organisasjonen stiller spørsmål. Det er komiteens oppfatning at styret i Wikimedia Norge har utført sine plikter samvittighetsfullt og i tråd med foreningens vedtekter, retningslinjer og strategier.

Oslo, 3. mars 2019