Årsmøte 2020/Kontrollkomiteens årsmelding

    Fra Wikimedia Norge

    Kontrollkomiteen har i 2018-2019 bestått av

    Trygve Nodeland og Harald Groven.

    Kontrollkomiteen har i løpet av året 2019 mottatt ryddige og oversiktlige regnskapsrapporter fra styret v/administrasjonen. Den har svart på enkelte spørsmål fra organisasjonens styreleder og daglige leder, og ser positivt på at organisasjonen tar kontakt på denne måten. Der er komiteens oppfatning at styret i Wikimedia Norge har utført sine plikter samvittighetsfullt og i tråd med foreningens vedtekter, retningslinjer og strategier.

    Oslo, 2. mars 2020