Årsmøte 2020/Valgkomiteens innstilling til styre

Fra Wikimedia Norge

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Wikimedia Norge


Følgende medlem av styret er valgt for perioden 2019–2021, og står ikke på valg ved årsmøtet 2020:

  • Nestleder - Andrea Tiltnes


Som øvrige medlemmer i styret foreslås for årsmøtet:

  • Leder - Sigrun Espe (velges for 2020–2022)
  • Styremedlem - Tore Sætre (kan velges for 2020–2022)
  • Styremedlem - Trond Trosterud (kan velges for 2020–2022)
  • Styremedlem - Hilde Blix (kan velges for 2020–2022)
  • Vara - Hogne Neteland (velges for 2020–2021)


Valgkomiteens kommentar til valggjennomføringen:

Det fremgår av vedtektenes paragraf 5 b, blant annet, at styrets leder og to styremedlemmer står på valg det ene år, og nestleder og de øvrige medlemmer det annet år. Samtlige styremedlemmer velges for to år, med mindre en kortere valgperiode er nødvendig for å opprettholde en rotasjon som nevnt i dette avsnitt.

Dette henger sammen med tidligere vedtektsendringer som skulle sikre kontinuitet ved at valgperiodene skulle være to år og kun halve styret stå på valg samtidig.

Ved årets valg er foreningen i den situasjon at samtlige ordinære styremedlemmer står på valg samtidig. Valgkomiteen anbefaler derfor at 1 eller 2 av styremedlemmene som velges gis en valgperiode 2020–2021 for å ivareta vedtektenes intensjon. Valgkomiteen overlater til årsmøtets gode skjønn å fastsette valgperiodene for den enkelte kandidat.


For valgkomiteen i Wikimedia Norge, Ole Anders Flatmo

Innstilling publisert 1. mars 2020